Kommentar på Zoomabilitys Q1-rapport


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) publicerade den 15 maj 2024 bolagets delårsrapport för årets första kvartal 2024. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen minskade 80 % Y-Y och uppgick till 0,3 MSEK
  • Uppsagt JV-avtal i Kina, men tecknar finansierings- och licensavtal med Unidaco avseende MENA regionen
  • Utfall i TO4 och riktad emission blir viktig framåt

Nettoomsättningen kom in lägre än estimat

Zoomabilitys nettoomsättning för det första kvartalet år 2024 uppgick till cirka 0,3 MSEK (1,6), motsvarande en minskning om cirka 80 % Y-Y och 83 % Q-Q. I rapporten kan vi utläsa att den låga omsättningen i Q1-24 är en effekt av komponentbristen, vilken är en effekt av Zoomabilitys ansträngda kassa om 0,8 MSEK vid kvartalets utgång. Begränsade ekonomiska resurser hämmar materialinköp och följaktligen produktionstakten, Zoomability har därmed inte lyckats producera alla erhållna ordrar, samtidigt som det dock ska tilläggas att bolaget inte redovisar värdet avseende orderstocken. Detta, tillsammans med ett säsongsmässigt svagt kvartal, har resulterat i en låg omsättning under kvartalet, där utfallet kom in betydligt lägre än våra estimat. Zoomability uppger även att effekterna förväntas spilla över på det andra kvartalet 2024, till följd av att bolaget estimerar att en del av leveranserna först kan återupptas under juni månad, det vill säga i slutet av Q2-24. Likt tidigare kommunicerat har det blivit tydligt att Zoomabilitys ansträngda finansiella position medför en fortsatt hög återhållsamhet avseende nyförsäljning, vilket i sin tur håller tillbaka produktionen och antalet leveranser under kvartalet. Detta medför en betydligt lägre omsättning under inledningen av år 2024. Därtill ska det tilläggas att bolagets ansträngda finansiella position även medför en återhållsamhet avseende marknadsföringsutgifter och andra OPEX-investeringar, vilket förväntas hålla tillbaka orderingången fram tills en mer hållbar finansiell lösning är på plats.

Därutöver ska det tilläggas att Zoomabilitys VD, Pehr-Johan Fager, trots detta guidar till en starkare försäljning än fjolåret, baserat på försäljningen på bolagets huvudmarknader: USA, Norge, Italien och Sverige. Det ska också noteras att Zoomability är verksamma med försäljning i 18 länder.

Uppsagt JV-avtal i Kina

Under slutet av kvartalet, den 8 mars, meddelade Zoomability att bolaget har signerat ett JV-avtal med Shandong Xinyue Health Technology Co.,Ltd (”SXHT”) där Zoomability avsågs att äga 35 % av JV:et och SXHT resterande 65 %. JV:et innebar en stark värdedrivare i ett längre tidsperspektiv, där bolaget estimerades att starta produktionen under år 2025, men redan strax efter kvartalets utgång, den 10 april, meddelade Zoomability att avtalet avseende JV:et med SXHT har blivit uppsagt på grund av regulatoriska förändringar avseende SXHT. I rapporten uppges anledning till det uppsagda avtalet bero på att SXHT inte kunde registrera JV-bolaget hos myndigheterna i Kina. Vi kommenterade det uppsagda avtalet, vilket kan läsas här.

Likt tidigare kommunicerat av Zoomability har bolaget fortsatt arbetet med att hitta en ny partner i Kina och har förnärvarande diskussioner med 3 kandidater. Även fast JV:et innebär en stark värdedrivare i ett medel- till ett längre perspektiv, så möjliggör även ett JV i Kina en mer kostnadseffektiv produktion, vilket ligger dels till grund för att fullt ut kunna genomföra bolagets expansionsplaner.

Finansierings- och licensavtal med Unidaco

Efter kvartalets utgång, den 29 april, meddelade Zoomability att bolaget har signerat ett finansierings- och licensavtal med Unidaco. Unidaco förbinder sig genom avtalet att investera åtta (8) MSEK i betalning av aktier i Zoomability, vilket sker genom en riktad nyemission, vilket vi ytterligare kommenterar nedan. Därutöver har parterna signerat ett licensavtal avseende produktion och försäljning av Zoom Uphill i MENA regionen, innefattande Malaysia, Indien, samt Indonesien. Avtalet innefattar även avsikten att utnyttja Unidacos batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability. Läs mer om Zoomabilits finansierings- och licensavtal med Unidaco här, där vi även genomförde en kortare intervju med Zoomabilitys VD, Pehr-Johan Fager.

Huvudmarknaden utgör viktiga tillväxtdrivare för helåret 2024

Utöver det strandade JV-avtalet i Kina samt det ingångna licensavtalet med Unidaco, är utvecklingen i USA och Norge viktiga avseende försäljningen för helåret 2024. Vad gäller den amerikanska marknaden har Zoomability tecknat ett utökat distributionsavtal med McCabe Outdoor Mobility i USA i slutet av föregående kvartal (Q4-23), vilket innebär att McCabe kommer att investera ytterligare resurser för att etablera ett heltäckande återförsäljarnätverk med minst en återförsäljare i varje delstat. Detta, i kombination med det tidigare etablerade samarbetet med GoToMarket USA, vilka kommer att fortsätta med direktmarknadsföring med de cirka 2 000 State Parks som finns i USA, ger förutsättningar för en nytändning på den amerikanska marknaden under år 2024. Likt tidigare kommunicerat utgör utfallet från Zoomabilitys FDA-ansökan en viktig del av hur framgångsrik utvecklingen kommer vara i USA. FDA-ansökan inleddes i början av september 2023, vilket dock bolaget inte har kommunicerat om sedan bokslutskommunikén publicerades i februari 2024.

Erhållandet av EN12184 under 2023 samt framtagandet av en anpassad modell av Zoom Uphill för den norska marknaden förväntas även utgöra en viktig försäljningsdrivare under helåret 2024. Zoomability erhöll en försäljningsmässig skjuts på den norska marknaden strax efter erhållandet av EN12184. Bolagets distributör, Efekton AS, har medverkat på flertalet större hjälpmedelsmässor, vilket, i kombination med att Norge är det nordiska land med den mest generösa policyn avseende utskrivning av hjälpmedel för personer med funktionshinder, gör att den norska marknaden blir viktig att följa under resterande del av 2024.

Fortsatt hög rörelseförlust men god kostnadskontroll under Q1-24

Under Q1-24 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till -60,2 %, där bruttokostnaderna (COGS) uppgick till 0,5 MSEK. Bruttomarginalen är en försämring mot såväl föregående kvartal (-35,8 %) som mot jämförbart kvartal föregående år (23,1 %), vilket är ett resultat av den låga försäljningen under kvartalet. Samtidigt ska det tilläggas att Zoomability har uppvisat en stor variation i bruttomarginalen mellan kvartalen, vilket förklaras av att försäljningen fortfarande är på relativt låga nivåer.

Rörelsekostnaderna (exkl. COGS och avskrivningar) uppgick till 2 MSEK under kvartalet, motsvarande en minskning om cirka 6,4 % Y-Y och är i linje med föregående kvartal (Q-Q). Rörelsekostnaderna är strax under Analyst Groups estimat, vilket tyder på en god kostnadskontroll under kvartalet, men det ska tilläggas att Analyst Group hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara fortsatt återhållsamma avseende marknadsföringssatsningarna givet bolagets finansiella situation. Om Zoomability lyckas säkra ytterligare finansiering kommande månader estimerar Analyst Group att rörelsekostnaderna kommer att stiga i takt med ökade operationella satsningar, såsom marknadsföring och nyrekrytering, vilket är något bolaget har behövt hålla tillbaka på under 2023 och inledningsvis under 2024.

EBIT-resultatet uppgick till -2,2 MSEK under Q1-24, vilket utgör en förbättring i jämförelse med föregående kvartal (-2,9), till följd av höga bruttokostnader under föregående kvartal, men är samtidigt en försämring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år (-1,9), vilket primärt härleds till den låga försäljningen under kvartalet.

Ansträngd kassa – utfall i TO4 och eventuell extern kapitalanskaffning är viktig

Vid utgången av Q1-24 uppgick kassan till 0,8 MSEK, vilket motsvarar en minskning om cirka 0,1 MSEK jämfört med utgången av Q4-23. Strax efter kvartalets utgång meddelade Zoomability att bolaget har ingått ett investeringsavtal med Actic Nordic AB, vilket innebär att Actic Nordic AB utger ett konvertibelt lån om 1,5 MSEK, vilket kan återbetalas med aktier till en kurs på 2,10 kr senast 30/5 2024. Givet att kursen står lägre än den fastställda inlösenkursen, samt om den gör det vid omsättningen av det konvertibla lånet eller optionen, ska den volymviktade kursen veckan innan gälla, dock ej lägre än 1,20 kr. Därutöver avslutas teckningsoptioner av serie TO4 den 15 maj 2024, vilket ger innehavaren av en TO4 rätten att lösa in dessa till aktiekursen 1,20 kr, vilket kan sättas i relation till stängningskursen den 14 maj (igår) om 1,12 kr per aktie. Utfallet i TO4 är viktigt och kan som högst tillföra Zoomability 3,8 MSEK. Zoomabilitys VD, Pehr-Johan Fager, meddelade i rapporten att han har tecknat samtliga teckningsoptioner, motsvarande 215 625 TO4, vilket tillför bolaget cirka 260 tSEK. Analyst Group ser positivt på att Pehr-Johan Fager tecknar samtliga av sina teckningsoptioner, då det både ingjuter förtroende och stärker bolagets kassa. Utfallet i TO4 är av betydelse för bolaget, samtidigt som bolaget har guidat för ytterligare kapitalanskaffning i närtid, vilket likväl skulle vara viktigt för Zoomability och bedöms av bolaget ske i form av en riktad emission.

Zoomability har bland annat tecknat ett avtal med avsikten att genomföra en riktad emission, vilket avtalades genom finansieringsavtalet med Unidaco den 29 april. Avtalet innebär att Zoomability avser genomföra en riktad nyemission där Zoomability vill säkra kapital för bolagets expansionsplaner. Den riktade nyemissionen innebär att Unidaco förbinder sig att investera åtta (8) MSEK till en teckningskurs om 0,8 kr per aktie, vilket innebär att Zoomability avser att emittera 10 000 000 aktier och skulle därmed medföra en utspädning om cirka 45 %. Likviden avses vara tillhanda senast den 31 maj 2024. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 17 % mot stängningskursen den 26 april (senaste handelsdagen innan annonserandet av avtalet).

Sammanfattningsvis kom Zoomabilitys nettoomsättning in betydligt lägre än Analyst Groups förväntningar, vilket är ett resultat av att bolaget inte har kunnat leverera de erhållna ordrarna till följd av en ansträngd finansiell situation och komponentbrist. På den positiva sidan så har bolaget efter kvartalets utgång närmat sig en riktad emission, vilken trots en hög utspädning för befintliga aktieägare, skulle innebära att Zoomability säkrar nödvändigt kapital för att accelerera verksamhetstakten och därmed tillväxten. Parallellt besitter Zoomability fortsatt en stark position, där bolaget har knutit an viktiga samarbetspartners, distributörer och certifieringar, vilket möjliggör en accelererad tillväxt när bolaget väl har tillräckligt kapital för att öka marknadsföringsinsatserna samt produktionstakten.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Zoomability.