Kommentar på Kinda Braves term sheet avseende förläggande av det oannonserade flaggskeppsspelet med en europeisk spelförläggare


Kinda Brave Entertainment Group AB (”Kinda Brave” eller ”Koncernen”) meddelade den 28 juni år 2024 att Koncernen, genom det helägda dotterbolaget Windup Games AB (”Windup”), har ingått ett icke-bindande term sheet avseende förläggning av det oannonserade flaggskeppsspelet med en europeisk spelförläggare.

Kinda Brave har under de senaste nio månaderna varit i förhandlingar avseende en potentiell förlagsaffär med en handfull aktörer avseende Koncernens oannonserade flaggskeppsspel där ett icke-bindande term sheet nu har ingåtts, där indikativa villkor har färdigställts. Det slutliga avtalet ska enligt det icke-bindande avtalet innefatta exklusiv förlagsrätt för globala rättigheter avseende att distribuera och sälja Kinda Braves oannonserade flaggskeppsprojekt på samtliga plattformar globalt, såsom PC och konsol.

Enligt term sheetet förväntas Windup erhålla en ersättning om sammanlagt USD 4,5m, där USD 3,8m betalas ut kontant, förutsatt att Koncernen levererar på vissa förutbestämda milstolpar för utvecklingen av det oannonserade flaggskeppsspelet. Resterande summa avses användas för att täcka förläggarens kostnader för avsatt marknadsföring av spelet, allmänna förlagsrelaterade kostnader, arbete med kvalitetssäkring av produkten i förhållande till förläggandet, etc.

Analyst Groups syn på term sheet

Kinda Braves annonserade term sheet med en europeisk förläggare markerar ett betydande steg i rätt riktning, där ett konkret avtal skulle säkerställa adekvat finansiellt stöd och bidra till att nå ut till en bred publik av spelare för samtliga spelplattformar. Även om detta endast är ett icke-bindande term sheet, indikerar pågående förhandlingar med flera potentiella förläggare om den betydande marknadspotential som Kinda Braves spel besitter. Analyst Group bedömer att detta ökar sannolikheten för Koncernen att ingå ett gynnsamt förlagsavtal, vilket således skulle reducera den bolagsspecifika risken, främst hänförlig till tillgången för finansiering avseende att färdigställa spelet.

Givet att detta avtal materialiseras till en konkret affär, skulle Kinda Brave erhålla finansiell stabilitet för att fullfölja utvecklingen av spelet, vilket dessutom minskar den ekonomiska bördan för Kinda Brave, då förläggaren enligt avtalet avser täcka kostnader för marknadsföring och kvalitetssäkring. Denna strategi förväntas optimera spridningen av Kinda Braves oannonserade spel, maximera försäljningsvolym och därigenom generera en god ROI. Den annonserade summan om ca USD 4,5m ligger i linje med vad Koncernen tidigare kommunicerat, Analyst Group bedömer att detta kapital är tillräckligt för att slutföra spelets utveckling, samtidigt som en betydande del av framtida royaltyintäkter bevaras vilket är positivt.

Det är dock viktigt att notera att detta term sheet är icke-bindande, vilket innebär en risk för att det inte resulterar i ett konkret avtal. Detta till trots anser Analyst Group att det är ett viktigt steg i rätt riktning, samt att det illustrerar den breda potentialen i det oannonserade spelet. Analyst Group är optimistiska inför H2-24 då vi bedömer att sannolikheten för att Kinda Brave ska ingå ett fördelaktigt förlagsavtal är hög.