Analyst Group kommenterar Luxbright godkända resultat och leverans av ett första kundspecifikt röntgenrör samt tillhörande efterföljningsorder


Luxbright har levererat en första leverans av ett kundspecifikt röntgenrör till Fisica Inc. vilket har tillverkats i Luxbrights fabrik i Sverige av Fisicas specialister med godkänt resultat. Luxbright har därutöver även erhållit ytterligare ordrar från Fisica Inc. till ett värde om cirka 1,7 MSEK. Med dessa nya ordrar uppgår den totala orderstocken till cirka 16,7 MSEK. Serieleveranserna förväntas att inledas under det tredje kvartalet år 2024.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Analyst Group ser positivt på detta bevis avseende Luxbrights teknikhöjd samtidigt som det markerar en betydande milstolpe i samarbetet mellan Luxbright och Fisica, ett samarbete som genom denna kvalitetsstämpel förväntas fortsätta genom serieleveranser. Det godkända resultatet är ett viktigt steg och fortsatt teknisk utvärdering av Luxbrights produkter samt lösningar för befintliga, samt potentiella, internationella systemleverantörers röntgenapplikationer ses som starka värdedrivare framgent. Ytterligare rör har levererats till Fisica, vars fortsatta tester är ett viktigt steg inför ytterligare serieleveranser.

Luxbright genomför nu en företrädesemission för att finansiera pågående kommersialisering och leveranser. Det som särskilt utmärker pågående emission är det höga teckningsåtagandet från huvudägarna, där ingen ersättning utgår, vilket sänder ett starkt signalvärde då det indikerar en stark framtidstro – vilket ingjuter förtroende. Dessutom genomförs emissionen i princip utan rabatt om 0,9 kr per aktie, vilket är ovanligt i rådande marknadsklimat, något som är ett ytterligare styrketecken. Analyst Group ser även positivt på övertilldelningsoptionen i form av en eventuell riktad emissionen, vilken därutöver kan öka den finansiella flexibiliteten ytterligare för fortsatt leverans av befintliga och potentiella avtal.”

Analyst Groups syn på Luxbright

Under H1-24 har Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) erhållit ordrar om ca 16,7 MSEK, och det kommersiella genombrottet är därmed ett faktum. De operativa framstegen och de strategiskt viktiga samarbetsavtalen med Fisica, Inc. och VJ X-Ray validerar dels den betydande teknikhöjd som Bolagets röntgenrör besitter, dels att Bolagets responsiva applikationsfokus har burit frukt. Branschens höga inträdesbarriärer, i kombination med Luxbrights ökade fokus på kundanpassade röntgenrör med starka inlåsningseffekter, förväntas leda till återkommande intäktsströmmar under flera år. Med en applicerad målmultipel om EV/EBIT 12,5x på 2027 års prognostiserade EBIT-resultat om ca 16 MSEK, tillsammans med en antagen diskonteringsränta om 13,0 %, härleds ett motiverat nuvärde om 151 MSEK, motsvarande 1,4 kr per aktie i ett Base scenario.