Kommentar på Zoomabilitys finansierings- och licensavtal med Unidaco


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) meddelade den 29 april att Bolaget har signerat ett investeringsavtal med Unidaco Ltd, där Unidaco förbinder sig att investera åtta (8) MSEK i aktier i Zoomability, genom en riktad nyemission. Teckningskursen är fastställd till 0,8 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 16,5 % i jämförelse med stängningskursen den 26 april år 2024. Samtidigt har Zoomability och Unidaco signerat ett licensavtal avseende produktion och försäljning av Zoom Uphill i MENA regionen, innefattande Malaysia, Indien, samt Indonesien. Avtalet innefattar även avsikten att utnyttja Unidacos batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability.

Om finansieringsavtalet och den riktade emissionen

Avtalet som signerades den 29 april mellan Zoomability och Unidaco innebär att Zoomability kommer genomföra en riktad nyemission där Zoomability avser att säkra kapital för bolagets expansionsplaner. Den riktade nyemissionen innebär att Unidaco förbinder sig att investera åtta (8) MSEK till en teckningskurs om 0,8 kr per aktie, vilket innebär att Zoomability avser att emittera 10 000 000 aktier. Likviden avses att vara tillhanda senast den 31 maj 2024. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 17 % mot stängningskursen den 26 april (senaste handelsdagen innan annonserandet av avtalet), samt en rabatt om cirka 52 % i jämförelse mot VWAP under den senaste månaden.

Om licensavtalet

Parterna har signerat ett licensavtal avseende produktion och försäljning av Zoom Uphill i Malaysia, Indien och Indonesien. Unidaco avser att stå för alla kostnader kring produktion och marknadsföring i regionen, medan Zoomability tillhandahåller bolagets IP och tekniska kunskap utan kostnad. Zoomability kommer att erhålla en royalty om 4 % på den försäljningen som görs i regionen. Unidaco och Zoomability har även överenskommit att initialt genomföra testorders om maximalt 200 Zoom Uphill innan den lokala produktionen kommer att påbörjas. Avtalet ger även Unidaco rätten att marknadsföra och sälja Zoom Uphill i övriga länder i Asien, förutom Kina och Sydkorea, varav Zoomability kommer att sköta marknadsföring och försäljning i resterande delar i världen, i synnerhet USA och Europa. Avtalet innefattar även en avsikt att utnyttja Unidacos batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability. Samarbetsavtalet kommer att gälla i 10 år och kan sedan förlängas.


Analyst Group har i samband med avtalet med Unidaco ställt ett par frågor till VD Pehr-Johan Fager för att få en djupare inblick i avtalen som sådan, men även vad de kan komma att medföra för bolaget framgent.

Kan du berätta lite mer om finansierings- och licensavtalet med Unidaco? Kan du redogöra vilka Unidaco är, samt vad avtalen kan innebär för Zoomability?

Unidaco investerade redan 1,5 MSEK som garant i den företrädesemission Zoomability som genomförde i november år 2023. De kommer byta namn till Green Battery Revolution då de har rättigheterna till en ny teknologi för att 3D-printa miljövänliga och icke antändningsbara litiumbatterier. De har goda kontakter till finansiärer i Sydostasien och Indien som vill investera i den nya teknologin. För Zoomability är det också mycket intressant at få tillgång den dessa nya typer av batterier, då det också är billigare.

Genom finansieringsavtalet kommer Zoomability genomföra en riktad emission om 8 MSEK, vilket stärker er kassa med nödvändigt rörelsekapital för att finansiera era expansionsplaner. Kan du berätta lite mer om vad emissionslikvididen avses att användas till?

Det vi främst behöver kapital till är för att skala upp produktionen för att kunna producera de ordrar vi redan har och de vi räknar att ska komma från våra huvudmarknader i år, dvs USA, Norge, Italien och Sverige. Det innebär också att vi kan trycka hårdare på marknadsföringen, vilket också kapitalet ska användas till. Vår lilla organisation ska också kunna utvecklas med två personer till för att klara av arbetsbördan.

Licensavtalet innebär att Unidaco står för samtliga kostnader avseende produktion och marknadsföring, medan ni består med ert IP och tekniska kunskaper, samt avsikten att utnyttja Unidacos batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability. Kan du berätta lite mer om Unidacos plan avseende produktion och marknadsföring i regionen? När avser Unidaco påbörja produktionen i egen regi? Samt vilken försäljningsvolym räknar Unidaco på sikt?

Det är inte helt klart när Unidaco kan börja producera Zoomar, men realistiskt sett inte innan år 2025. Däremot kan de redan i år starta marknadsföringen, och i avtalet har de rätt att köpa in 200 Zoom Uphill innan den egna produktionen startar. Vilka volymer det kan bli i framtiden är svårt att säga, men vi räknar med många tusen på några års sikt.

Avtalen innebär att Zoomability dels stärker nödvändigt rörelsekapital för bolagets expansionsplaner, dels säkrar en partner för produktion och försäljning i MENA-regionen med en royalty om 4 %, genom att enbart bistå med bolagets IP och tekniska kunskaper. Vilken potential ser du på lite längre sikt avseende avtalet med Unidaco?

De marknader som Unidaco kommer verka på är inte de som Zoomability prioriterar då vi varken har resurser och kunskap att ta oss in på dessa marknader. Vi finns redan i USA och stora delar av Europa, där vi fortfarande har mycket stora expansionsmöjligheter. Det intäkter vi kommer få in från Unidaco är dock ett mycket bra nettotillskott på nedersta raden i resultaträkningen – och detta utan något insatt kapital.

Genom att i framtiden utnyttja Green Battery Revolutions batterier räknar vi också med att få billigare och bättre batterier, vilket ger bättre bruttomarginaler och ökad kundnöjdhet.