Kommentar på Tangiamos Q2-rapport


Tangiamo publicerade den 23 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under Q2-23 uppgick till 1,1 MSEK (-0,8)
  • Ett steg närmare GLI-certifiering efter erhållandet av LVD-överenstämmelse
  • Tydlig förbättring av rörelseresultatet
  • Nytt finansieringsavtal säkrar likviditeten

Nettoomsättningen uppgår till 8,5 MSEK under H1-23

Nettoomsättningen under Q2-23 uppgick till 1,1 MSEK (-0,8), vilket motsvarar en ökning om ca 2 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. Sekventiellt minskade omsättningen med ca 6,3 MSEK efter det starka Q1-23, i vilken en stor del av Loto Quebec-ordern realiserades. Summerat för första halvåret av 2023 uppgår nettoomsättningen till 8,5 MSEK vilket står i stark kontrast till fjolårets motsvarande siffra om 1 MSEK, där genombrottsordern från Loto Quebec är starkt bidragande till ökningen. I vår föregående rapportkommentar skrev vi att vi estimerade att resterande ordervärde från Loto Quebec skulle realiseras som en intäkt, vilket vi nu kan konstatera inte har skett. I balansräkningen uppgår balansposten ”Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter” fortsatt till 6,7 MSEK, vilket således indikerar att Tangiamo ännu inte kan realisera den resterande delen av Loto Quebec-ordern som en intäkt, vilket Analyst Group bedömer primärt beror på att GLI-certifieringen ännu inte är på plats.

Tangiamo har däremot tagit ett steg närmare GLI-certifiering under Q2-23 genom godkännandet i enlighet med Low Voltage Directive (Lågspänningsdirektivet, LVD) vilken, tillsammans med EMC-certifieringen som erhölls i mars, utgör viktiga milstolpar och banar vägen för GLI-certifiering och därmed en, för bolaget, breddad adresserbar marknad.

Per den 23 augusti har Tangiamo mottagit ordrar till ett värde om ca 13 MSEK, om endast dessa ordrar realiseras kommer bolagets nettoomsättning för 2023 att uppgå till samma belopp. Vårt tidigare kommunicerade helårsestimat om 17,4 MSEK reflekterar således vår förväntan om ytterligare ordrar under årets gång, däremot hade Analyst Group estimerat att GLI-certifieringen skulle ha varit på plats under H1-23, vilket i ett sådant scenario skulle medföra positiva försäljningseffekter under H2-23, bland annat genom lägre försäljningströsklar i Nordamerika och andra nyckelmarknader genom tillhandhållandet av ett GLI-certifierat MultiPlay-roulettebord, men även då det hade möjliggjort för Abbiati att sälja Tangiamos produkter till hela sin globala kundbas.  Processen avseende GLI-certifiering har dock visat sig vara mer trögrörlig och tidsåtagande än vad Analyst Group uppskattat, varför vi kommer att se över våra helårsestimat.

En mer slimmad organisation och ökad försäljning bidrog till en tydlig resultatförbättring under H1-23

Under Q2-23 uppgick rörelsekostnaderna (exkl. COGS, övriga rörelsekostnader och avskrivningar) till ca 2,7 MSEK, motsvarande en ökning om ca 9 % Q-Q, men samtidigt en minskning om ca -14 % Y-Y. Som vi skrev i anslutning till Q1-rapporten tenderar Tangiamos rörelsekostnader att vara volatila och påverkas av om bolaget har medverkat på något event eller engagerat sig i annat marknadsföringssammanhang. Under Q2-23 medverkade Tangiamo på G2E-mässan i Singapore i samband med lanseringen av Dragon Roulette tillsammans med ELYSIUM och Abbiati, vilket därmed drev upp rörelsekostnaderna. Kostnadsökningen Q-Q var däremot något mindre än estimerat, i synnerhet personalkostnaderna, där vi ser att Tangiamo har lyckats med att kostnadseffektivisera rörelsen. Genom det nyligen ingångna finansieringsavtalet möjliggörs Tangiamo ett större finansiellt utrymme att investera för tillväxt, varför vi estimerar ökade rörelsekostnader kommande kvartal.

Med en lägre kostnadskostym och fortsatt realisering av upparbetad orderbok redovisade Tangiamo ett förbättrat EBIT-resultat Y-Y, uppgående till -3,6 MSEK (-5), och för H1-23 uppgick EBIT-resultatet till -2,1 MSEK, vilket markerar en tydlig resultatförbättring mot jämförbart kvartal föregående år då EBIT-resultatet uppgick till -7,4 MSEK.

Stärker likviditeten genom nytt ingånget finansieringsavtal om upp till 12 MSEK

Vid utgången av Q2-23 uppgick kassan till ca 0,2 MSEK, motsvarande en ökning om 0,1 MSEK jämfört med föregående kvartal, primärt härlett till ett minskat rörelsekapital. Som vi tidigare har flaggat för såg vi ett behov för Tangiamo att genomföra någon form av kapitalanskaffning i närtid för att täcka framtida kapitalbehov. Den 17 augusti kommunicerade bolaget ett ingånget finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 3 (”NGO”), vilket utgör en kreditram om upp till 12 MSEK under en 24-månadersperiod. Det som är positivt med avtalet är att bolaget på ett tid- och kostnadseffektivt sätt säkrar en finansiering om upp till 12 MSEK, samtidigt som det ger Tangiamo flexibilitet att på eget bevåg välja när och hur mycket av kreditramen de vill nyttja, dock minst 4 MSEK. Genom finansieringen skapar Tangiamo bättre operationella förutsättningar att satsa på kärnverksamheten, men även på innovation och produktion, vilket i sin tur bäddar för tillväxt framgent.  Det som Analyst Group däremot ser som negativt avseende strukturen i finansieringsavtalet är att den ger upphov till en kontinuerlig utspädning och ett underliggande säljtryck då NGO får återbetalt i aktier till en ej förutbestämd kurs. NGO kan sedan inom 12 månader från att en tranch har påkallats och utbetalats konvertera lånet till en lägre kurs än vad aktien handlas till, givet strukturen på avtalet, vilket ger incitament att sälja aktien.

För att konkludera, finansieringsavtalet ger Tangiamo möjlighet att fortsätta investera för tillväxt vilket å ena sidan skapar bättre förutsättningar att reducera burn rate och förbättra resultatet kommande kvartal, å andra sidan medför avtalet ett underliggande säljtryck i aktien, vilket kan komma att få en stor påverkan då aktien som sådan är relativt illikvid. Läs vår kommentar på finansieringsavtalet här.

Sammanfattningsvis har Tangiamo uppvisat ett starkt H1-23 och har mottagit ordrar till ett värde om ca 13 MSEK, vilket skulle innebära, givet realisering, den högsta försäljningen på över fem år. Viktigt för bolaget kommande kvartal är att komma till avslut med GLI-certifieringen då det i sin tur skulle dels innebära en större inbetalning till bolaget från Loto Quebec, dels öppna upp en större adresserbar marknad.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.