Kommentar på Lyckegårds Q4-rapport


Lyckegård publicerade den 28 mars år 2024 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet år 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Genomför överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB
  • Stabil omsättning inom Water & Outdoor – vädret påverkade resultatet negativt
  • Förbättrad lönsamhet viktigt för att stärka den finansiella positionen

Affärsområde Water & Outdoors resultat påverkades av vädret

Omsättningen i affärsområdet Water & Outdoor uppgick till 29,5 MSEK, vilket var i relativt nära linje med vårt estimat om 31,9 MSEK och motsvarar en tillväxt om 238 % jämfört med Q4-22. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvet av KSAB utemiljö och Sydsvensk bevattning som genomfördes under Q2-23. Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till -5,9 MSEK, vilket var lägre än vårt estimat om 1,5 MSEK. Skillnaden mot vårt estimat antas bl.a. vara hänförligt till att en blöt höst och tidig vinter medförde att planerade projekt blev dyrare än väntat. Däremot har försäljningen under vintermånaderna varit högre än förväntat och runt hörnet väntar Water & Outdoors säsongsmässigt starkaste kvartal i form av det andra kvartalet. Affärsområdet prognosticeras nå en omsättning om 180–200 MSEK med en EBITDA-marginal 7–9 % år 2024.

Det fjärde kvartalets utveckling och de senaste uppdateringarna avseende Soil & Seed

Beträffande affärsområdet Soil & Seed så uppgick omsättningen i det fjärde kvartalet till 3,5 MSEK, motsvarande en minskning om 50 % jämfört med Q4-22, vilket var lägre än vårt estimat. EBITDA-resultatet uppgick till -9,8 MSEK, vilket således också var lägre än vår prognos om -1,1 MSEK. Siffrorna vittnar om ett tufft fjärde kvartal för Soil & Seed där förklaringen bl.a. antas vara att lantbrukare skjuter på investeringar i redskap för ett hållbart lantbruk till följd av ökade investeringskostnader. Vi har i tidigare uppdateringar nämnt en expansion till den nordeuropeiska marknaden som en viktig värdedrivare för Soil & Seed. Däremot har inga större orders presenterats ännu trots att en ny version av Cameleon, anpassad för vägtransport inom EU har presenterats, vilket tyder på att expansionen till marknaden har gått långsammare än förväntat.

Efter kvartalets utgång, den 13 mars år 2024, meddelade Lyckegård att bolaget säljer 80 % av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB till ett konsortium av investerare som är närstående till bolaget och består av Lars Askling, Fredrik Lundén samt Nils Ahlstrand. Det överenskomna företagsvärdet uppgår till cirka 5,5 MSEK på kassa och skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital. Köpeskillingen för avyttrade aktier uppgår preliminärt till 1 kr. Försäljningen påverkar Lyckegårds resultat negativt om -12,5 MSEK genom nedskrivningar, vilka dock inte är kassaflödespåverkande.

Köpeskillingen om 1 kr kan jämföras med köpeskillingen för Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, som idag utgör en stor del av Soil & Seed, vilka Lyckegård förvärvade under år 2021, som uppgick till ca 28,6 MSEK. Detta vittnar tydligt om att utvecklingen inom affärsområdet har varit sämre än väntat. Lyckegård behåller 20 % av aktierna i Soil & Seed samt en styrelseplats i bolaget, varför Lyckegård fortsatt kommer vara en del av Soil & Seed som kommer kvarstå som ett intressebolag i koncernen. Läs hela vår kommentar på avtalet här.

Fokus på förbättrat kassaflöde framgent

I det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -17,6 MSEK. Genom en för kassaflödet positiv utveckling i rörelsekapitalet så uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet till -4,7 MSEK. Kassan vid utgången av december år 2023 uppgick till 2,9 MSEK jämfört med 5,5 MSEK vid utgången av Q3-23 och stärktes genom ett upptaget lån om 4 MSEK under Q4-23. Utöver kassan hade Lyckegård vid utgången av december en outnyttjad checkräkningskredit om 3,5 MSEK. Efter kvartalets utgång har Lyckegård stärkt kassan ytterligare genom ett lån om 17,8 MSEK från personer närstående till bolaget, vilket har en löptid om 4–6 månader till en ränta om 9 %.

Baserat på en omsättning och en EBITDA-marginal i mitten av det prognosticerade intervallet för 2024 och nettoskulden om ca 35 MSEK vid utgången av Q4-23 uppgår nettoskulden/EBITDA till ca 2,3x på 2024 års estimerade EBITDA-resultat. Därtill estimeras nettoskulden ökat något under Q1-24 genom det upptagna lånet om 17,8 MSEK och ett estimerat negativt kassaflöde, samtidigt som nettoskulden inom Soil & Seed antas ha uppgått till ca 5,5 MSEK, vilken efter avyttringen försvinner från koncernens balansräkning. Således ser Analyst Group det som viktigt att Lyckegård nu kan stärka kassaflödet för att kunna stärka den finansiella ställningen. Ett förbättrat kassaflöde förväntas under de kommande kvartalen genom att affärsområdet Soil & Seed, vilket historiskt genererat negativt kassaflöde, har avyttrats samt att affärsområdet Water & Outdoors starkaste kvartal i form av det andra kvartalet står runt hörnet. Under Q2-23 levererade Water & Outdoor ett EBITDA-resultat om 10,8 MSEK, motsvarande en marginal om 23 %. Då ska det även nämnas att förvärven av KSAB utemiljö och Sydsvensk bevattning endast inkluderades under halva det andra kvartalet.

Sammantaget var utvecklingen för affärsområdet Soil & Seed under det fjärde kvartalet sämre än förväntat, samtidigt som omsättningen i Water & Outdoor var i nära linje med våra förväntningar men där resultatet tyngdes av en regnig höst och tidig vinter. Lyckegårds aktie handlades ned ca 5,4 % under rapportdagen till en kurs om 1,42 kr och baserat på en omsättning och EBITDA-marginal i mitten av prognosen för Water & Outdoor år 2024 samt kapitalstrukturen vid utgången av Q4-23, uppgår värderingen till EV/EBITDA till 6,4x varför vi fortsatt ser uppsida i aktien från nuvarande nivåer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lyckegård.