Analyst Group kommenterar Lyckegårds ingångna avtal om villkorad överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB


Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”bolaget”) meddelade den 13 mars år 2024 att bolaget har ingått avtal om villkorad försäljning av 80 % av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB (”Soil & Seed”) och andelarna i Lyckegård Finland Oy AB. Köparen är ett konsortium av investerare som är närstående till bolaget och består av Lars Askling, Fredrik Lundén samt Nils Ahlstrand. Det överenskomna företagsvärdet uppgår till cirka 5,5 MSEK på kassa och skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital. Köpeskillingen för avyttrade aktier uppgår preliminärt till 1 kr och beräknas, efter genomförd försäljning, påverka koncernens resultat negativt med cirka 48–52 MSEK.

Köparna Lars Askling och Fredrik Lundén är medlemmar av Lyckegårds styrelse och Lars Askling är grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, vilka förvärvades av Lyckegård år 2021 och ligger bakom Soil & Seeds viktigaste produkt Cameleon. Nils Ahlstrand är affärsområdeschef och VD för Lyckegård Soil & Seed och har tidigare byggt upp Pöttingers återförsäljarnät i Sverige och dessförinnan arbetet med exportförsäljning på Väderstad, varför köparna anses vara ett kompetent team för att fortsätta driva Soil & Seed mot tillväxt och förbättrad lönsamhet. Lyckegård behåller 20 % av aktierna i Soil & Seed samt en styrelseplats i bolaget, varför Lyckegård fortsatt kommer vara en del av Soil & Seed som kommer kvarstå som ett intressebolag i koncernen.

Det överenskomna företagsvärdet uppgår till 5,5 MSEK på kassa- och skuldfri basis och efter justering för Soil & Seeds nettoskuld (vilken uppgår till cirka 5,5 MSEK) uppgår köpeskillingen till 1 kr. Detta kan jämföras med köpeskillingen för Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, som idag utgör en stor del av Soil & Seed och förvärvades under år 2021, vilken uppgick till ca 28,6 MSEK. Givet detta anses köpeskillingen om 1 SEK vara låg och förväntas påverka koncernens resultat negativt med ca 48–52 MSEK i form av nedskrivningar. Även om dessa nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande vittnar det ändå om att utvecklingen inom Soil & Seed har varit svagare än väntat, vilket även styrks av köpeskillingen.

Analyst Group syn på Lyckegård efter avtalet

Försäljningen av Lyckegård Soil & Seed innebär att Lyckegård renodlas mot bevattning och grönyteskötsel, en marknad som väntas växa med ca 14 % årligen. Soil & Seed har historiskt tyngt Lyckegårds resultat genom att vara förlustbringande medan affärsområde Water är och förväntas fortsätta vara lönsamma. Sett till helåret 2024 har Lyckegård som koncern efter genomförd avyttring en prognosticerad omsättning om 180–200 MSEK och en EBITDA-marginal om 7–9 %. I skrivande stund handlas Lyckegårds aktie till en kurs om 1,43 kr och baserat på en omsättning och EBITDA-marginal i mitten av intervallet uppgår värderingen till EV/EBITDA 5,9x på 2024 års EBITDA-resultat och vi ser fortsatt uppsida i aktien från nuvarande nivåer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Lyckegård efter publiceringen av Q4-rapporten den 28/3.