Kommentar på ChargePanels Q2-rapport


ChargePanel publicerade den 24 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartal 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,6 MSEK (1,5) – motsvarande en tillväxt om 82 %
  • Geografisk expansion
  • Ökar antalet uppkopplade laddpunkter
  • EBIT-resultatet uppgick till -3,3 MSEK
  • Konvertibelt lån om 6 MSEK

Nettoomsättningen växte både Y-Y och Q-Q

ChargePanel redovisade under det andra kvartal 2023 en nettoomsättning uppgående till 2,6 MSEK (1,5), vilket motsvarar en tillväxt om 82 % mot jämförbart kvartal 2022 och en tillväxt om 29 % Q-Q (2,0). ChargePanel har uppehållit en hög aktivitetsnivå under det andra kvartal och har totalt tecknat sex (6) nya Enterprise-kunder under Q2-23, varav fem (5) av de nya kunderna tecknades under enbart en månad (juni). Intäkterna under kvartalet härleds till ökade återkommande intäkter och uppstartskostnader för nya kunder, det vill säga engångsintäkter i samband med onboarding av nya kunder. ChargePanel tecknade fem (5) nya kunderna under juni månad, kvartalets sista månad, varav samtliga nya kunder förväntas inte ha hunnit blivit ”onboardade” under kvartalet, varför en del engångsintäkter förväntas intäktsföras under Q3-23. För det första halvåret 2023 uppgår intäkterna till 4,7 MSEK (2,1), motsvarande en tillväxt om 120 %. I vår senaste analys estimerade vi att ChargePaenls omsättning för helåret 2023 skulle uppgå till 13,1 MSEK, vilket i relation till omsättningen under H1-23 är i linje med våra estimat. Nettoomsättningen för det första halvåret om 4,7 MSEK, kan även sättas i relation till nettoomsättningen för helåret om 4,6 MSEK, vilket Analyst Group anser är en bekräftelse på att ChargePanel har kraftigt skalat upp sina intäkter, både genom ökade återkommande intäkter och ett högt tempo i nykundsanskaffning. Därmed har ChargePanel presterat ett väldigt starkt första halvår 2023.

ChargePanels nettoomsättning per LTM-basis, diagrammet nedan visar att bolaget har ökat intäkterna inom laddinfrastruktur (justerat för en jämförelsestörande post under 2021).

Geografisk expansion

ChargePanel har haft ett starkt affärsmomentum under kvartalet där ChargePanel totalt har tecknat sex (6) nya kunder på nya geografiska marknader, däribland USA, Australien och Malaysia. Antalet nya kunder under Q2-23 kan sättas i relation till helåret 2022 då ChargePanel totalt tecknade åtta (8) nya kunder. Därutöver tecknade ChargePanel ytterligare en Enterprise-kund efter kvartalets utgången, där bolaget i början av juli ingick ett avtal med EVChaja Limited, vilka är verksamma på den Kenyanska marknaden. Därmed har ChargePanel totalt tecknat åtta (8) Enterprise-kunder sedan årsskiftet 2022/2023 och parallellt utöver en hög nykundsanskaffning har ChargePanel tecknat samarbetsavtal med EasyPark (under Q1-23) och Parkster (under Q2-23), vilka utgör strategiskt viktiga samarbeten för att både stärka erbjudande mot kund och ytterligare skala upp bolagets återkommande intäkter. Kvartalet har genomsyrats av hög aktivitet genom hög nykundsanskaffning och geografisk expansion, vilket är ett kvitto på en framgångsrik säljstrategi och en tjänst som möter kundernas krav. Under kvartalet har ChargePanel bland annat ingått ett avtal med den första kunden och återförsäljaren i USA, Blue Planet EV, vilket framgångsrikt följdes upp med ytterligare en kund på den amerikanska marknaden, EV-Charge Inc, något vi kommenterade här. Därutöver har ChargePanel bland annat även tecknat Enterprise-avtal med kunder på den Asiatiska-marknaden, Strateq, och den Australienska-marknaden, Anzu Charging, vilket breddar bolagets geografiska närvaro.

Likt tidigare kommenterat utgör antalet uppkopplade laddpunkter en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och kan ge en indikation på ChargePanels befintliga kunders expansion. ChargePanel uppger att antalet uppkopplade laddpunkter har ökat med ca 62 % från den 1 januari till den 30 juni 2023, vilket därmed estimeras överstiga 6 000 uppkopplade laddpunkter och motsvarar att antalet uppkopplade laddpunkter ökat med ca 183 % mot jämförbart kvartal föregående år. ChargePanel antas ha ökat antalet laddpunkter genom dels befintliga kunder som utökar sina laddningsnätverk, dels via nya kunder som ansluter sig till ChargePanels SaaS-plattform, vilka totalt avser att ansluta ytterligare 6 300 ladduttag tills slutet på år 2024.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade ackumulerade antal uppkopplade laddpunkter vid utgången av år 2020–2022 och per kvartalsbasis Q1-22 – Q2-2023, exklusive kommunicerade nya anslutna ladduttag via nykundsanskaffning tills slutet på år 2024. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

EBIT-resultatet uppgick till -3,3 MSEK under Q2-23

ChargePanels varu- och materialkostnader ökade under kvartalet mot jämförbara kvartal och uppgick till 1,6 MSEK, motsvarande en ökning om 0,2 MSEK i absoluta tal Q-Q. Bruttomarginalen uppgick därmed till ca 37 % under Q2-23, vilket kan jämföras med en bruttomarginal om ca 53 % under helåret 2022 och ca 27 % under föregående månad (Q1-23). Under det andra kvartal uppgår EBIT-resultatet till 3,3 MSEK. Vid jämförelse mot jämförbar period föregående år (Q2-22) uppgick EBIT-resultatet till -3,5 och mot föregående kvartal (Q1-23) uppgick EBIT-resultatet till -3,2 MSEK. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 4,3 MSEK, vilken är en förbättring mot motsvarande period föregående om 0,2 MSEK, men en försämring mot föregående kvartal om 0,5 MSEK. Samtidigt ska det tilläggas att ChargePanel har haft ett högt tempo under kvartal, där onboarding av nya kunder förväntats ha drivit kostnaderna under kvartalet. ChargePanel genomför även organisationsförändringarna som påbörjades och kommunicerade i slutet av år 2022. Organisationsförändringarna uppges av ChargePanel VD, Peter Persson, ge effekt under tredje och fjärde kvartalet år 2023. Därutöver ska det tilläggas att de totala rörelsekostnaderna har ökat med 14 % Q-Q, medan intäkterna ökar med 29 % Q-Q, vilket Analyst Group ser positivt på.

ChargePanels nettoomsättning, EBIT-resultat och EBIT-marginal på kvartalsbasis, Q1-22 – Q2-23

Stärker kassan via ett konvertibelt lån om 6 MSEK

Vid utgången av Q2-23 uppgick kassan till 3,0 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 7,3 MSEK, motsvarande en minskning om ca 4,2 MSEK. ChargePanel har efter kvartalets utgång, i början av juli månad, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 6 MSEK från Exelity AB (publ). Ett konvertibelt lån innebär att det underliggande skuldebrevet ger långivaren (Exelity AB) rätt att byta ut sin fordran mot aktier i det låntagande bolaget (ChargePanel). ChargePanel har därav genomfört en riktad emission av 6 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om 1,00 SEK per konvertibel. Det konvertibla lånet om totalt 6 MSEK löper med en ränta om 1,25 % per påbörjad månad. Lånet kan konverteras till aktier från och med från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2024 till en konverteringskurs om 6,00 SEK. Vid konvertering av samtliga konvertibler ökar bolagets antal akter med 1 000 000 till totalt 17 270 196, vilket motsvarar en utspädning om ca 5,8 %. ChargePanel befinner sig i en expansiv fas och har totalt under år 2023 tecknat åtta (8) nya Enterpriser-kunder, varav sex (6) kunder sedan maj månad, varför Analyst Group ser positivt på att ChargePanel stärker rörelsekapitalet och har möjlighet att exekvera på den position ChargePanel idag besitter.

Givet att ChargePanel framgångsrikt genomför organisationsförändring och därmed minskar bolagets totala rörelsekostnader samt fortsätter skala upp intäkterna, både genom bolagets återkommande intäkter och ytterligare nykundsanskaffning, estimerar Analyst Group att kapitalet kommer räcka till ChargePanel är kassaflödespositiva.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.