RightBridge Ventures Group Q2-23


Visar prov på flexibilitet i föränderlig marknad

Rightbridge Ventures Group AB (”Rightbridge”, ”RBV” eller ”Bolaget”) är ett compounder– och investmentbolag inom E-sport och gamingindustrin, vilka på kort tid har etablerat ett dynamiskt ekosystem av portföljbolag inom E-sport- och gamingvärdekedjan. Genom RBV ges exponering mot den starkt växande E-sport- och gamingmarknaden via en diversifierad portfölj av bolag som förvaltas aktivt. RBV särskiljer sig från andra aktörer genom att Bolaget verkar operativt i företagen, vilket kombineras med ett tydligt portföljhanteringstänk som genomsyrar verksamheten. Bolaget har redan ingått flera viktiga kommersiella avtal samt samarbeten som vidimerar strategin, och bäddar för god finansiell utveckling framgent. Utifrån en DCF-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,26 kr (0,34) i ett Base scenario.

  • Osäkert makroekonomiskt läge påverkar branschen…

RBV, tillsammans med andra företag inom E-sport och gaming, har vittnat om ett fortsatt utmanande marknadsklimat under H1-23 i kölvattnet av ett osäkert makroekonomiskt läge, hög inflation och stigande räntemiljö. RBV har under H1-23 visat prov på en hög anpassningsförmåga genom att proaktivt diversifiera koncernens intäktmix genom att adderas mervärdestjänster (VAS) i syfte att lägga en mer solid, tillika hållbar, affärsmodell och förbli konkurrenskraftiga. Tillväxten under H1-23 summeras till ca 62 %, där nettoomsättningen uppgick 4,2 MSEK1 (2,6), parallellt som RBV, b.la. genom VAS, lyckades stärka bruttomarginalen under Q2-23 till ca 78 % (47 %), där sistnämnda var en positiv datapunkt från Q2-rapporten enligt Analyst Group. Däremot var nettoomsättningen under H1-23 om 4,2 MSEK lägre än Analyst Groups estimat och även om vi bedömer att starkare kvartal ligger tillmötes under H2-23, b.la. drivet av att RBV levererar på avtalet med D11 Gaming Hub, har vi valt att revidera ned våra omsättningsestimat.

  • …men de långsiktiga trenderna är här för att stanna

Det försämrade makroekonomiska läget har haft en negativ inverkan på den digitala annonsmarknaden och sponsorskap, givet krympande marknadsföringsbudgetar, och då dessa intäktskällor utgör lejonparten av E-sportsmarknaden har det i sin tur hämmat utvecklingen bland aktörer inom industrin. De långsiktiga trenderna för industrin är däremot fortsatt lovande givet den ökade populariteten, särskilt bland unga, vilket attraherar annonsörer. Det medför starka möjligheter för RBV att kapitalisera på Bolagets ekosystem framgent och mellan 2023-2027 estimeras E-sportmarknaden växa med 9,5 % årligen, en tillväxttakt som få industrier estimeras uppvisa.

  • Reviderat värderingsintervall

Det utmanande marknadsklimatet har däremot påverkat RBV:s portföljbolag i en större utsträckning än estimerat och det lägre utfallet under H1-23 än estimerat har medfört en nedrevidering av våra estimat. Detta, i kombination med en ökad nettoskuld och en större osäkerhet angående teckningsgraden i den kommande TO1, har enligt Analyst Group medfört en ökad finansiell risk, varför vi sammantaget har reviderat värderingsintervallet i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.