NOSIUM Q2-23


Nya målsättningar att sikta mot

Under de senaste månaderna har NOSIUM kommunicerat flera nyheter och det är tydligt att aktiviteten kring bolaget är fortsatt hög. Vid utgången av årets andra kvartal bestod NOSIUM:s portfölj av totalt 14 innehav och med hänsyn till senast aktuell information om rådande portföljbolags värderingar, egna estimat, befintlig balansräkning och förväntad utveckling under resten av året, härleder vi i denna analysuppdatering ett motiverat bolagsvärde om 74 MSEK (99), motsvarande ett värde per aktie om 1,3 kr (1,8) i ett Base scenario.

  • En händelserik sommar

NOSIUM har haft ett par intensiva veckor och månader där Bolaget haft fokus på att bl.a. planera upp resterande del av året såväl som 2024, samtidigt som Green Apps Technologies (GAT) och Online Health Group (OHG) har krävt en hel del tid. För andra kvartalet uppvisade NOSIUM en förlust i rörelsen, vilket dock till allra största del beror på den tidigare nedskrivningen i GAT. Justerat för detta uppvisade NOSIUM svarta siffror.

  • Full fart i Online Health Group

Gällande OHG händer det massor där bolaget under maj genomförda ett för dem relativt stort förvärv. OHG består nu av tre helägda dotterbolag som vardera har en egen e-handel med fokus på hälsosamma och hållbara produkter. Under augusti har OHG dessutom skrivit under ett LOI om ytterligare ett förvärv avseende ett bolag som arbetar med prenumerationer av kosttillskott.

  • Nya uttalade målsättningar

NOSIUM har nyligen kommunicerat uppdaterade mål för år 2023 och framåt, vilka även kommer att följas upp i kommande kvartalsrapporter. Målen innefattar bl.a. att NOSIUM ska uppvisa ett positivt resultat om minst 1 MSEK för varje enskilt kvartal från och med det tredje kvartalet i år, och att Bolagets resultat uppgår till minst 6 MSEK årligen från och med helåret 2024. Givet att detta kan uppnås är även ambitionen att börja dela ut pengar till aktieägarna.

  • Justerat motiverat värde

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapital- och transaktionsrundor, såväl som egna estimat med tillämpad multipel, härleder vi en värdering av NOSIUM om 1,3 kr per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 83 %. Värdet per aktie motsvarar i absoluta tal ett bolagsvärde om 74 MSEK, vilket således är lägre än vår tidigare härledda värdering om 99 MSEK från maj i år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är värdeförändringar i de tidigare innehaven, bl.a. i GAT.