CirChem Q4-23


Fortsätter att sätta nya rekord

CirChem har nyligen presenterat sin Q4-rapport där vi vill betona att det faktum att CirChem lyckas öka sin försäljning med 867 % till 3,5 MSEK under kvartalet, och samtidigt upprätthålla en bibehållen kostnadsmassa, är en mycket anmärkningsvärd prestation. Att Bolaget dessutom fortsätter att leverera kvartal till kvartal sedan den nya ledningsgruppen tillträdde anser vi ingjuter ett stort förtroende. CirChem fortsätter att utvecklas i bra takt, varför vi står fast vid våra tillämpade värderingsantaganden och upprepar vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK i ett Base scenario, motsvarande 9,2 kr (9,2) per aktie.

  • Rekordförsäljning och resultat

Under Q4-23 uppgick CirChems nettoomsättning till 3 540 KSEK (366), vilket är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal, motsvarande en tillväxt om 867 %. Den rekordhöga försäljningen för ett enskilt kvartal kan även ställas i relation till CirChems försäljning under helåret 2022, vilken uppgick till 591 KSEK, såväl som vårt eget estimat om 1 500 KSEK i ett Base scenario. I kombination med en stabil kostnadsbas bidrog den kraftiga försäljningsökningen till att CirChem kunde rapportera ett EBIT-resultat om -1 601 KSEK (-5 912) vilket, om än negativt, är det bästa resultatet i Bolagets historia för ett enskilt kvartal. Vi har tidigare i vår analys räknat med möjligheten att CirChem ska kunna visa svarta siffror på månadsbasis omkring årsskiftet 2023/2024, där vi ser Q4-rapporten som ett bevis på detta.

  • Samarbete med ledande aktör inom fordonsindustrin

Tidigare i februari meddelade CirChem att de inlett en pilotstudie i med en ledande aktör inom fordonsindustrin, där syftet är att utvärdera och verifiera kvaliteten och logistiken avseende cirkulär återvinning av lösningsmedel. Fordonsbranschen är generellt trögrörlig, särskilt när det gäller investeringar i nya tekniker och lösningar – exempelvis krävdes det sju månader av granskning och utvärdering av CirChem för att ens komma till nuvarande pilotstadie. Fördelen men denna trögrörlighet är att om CirChem väl kommer inför dörren hos denna aktör, kommer den positionen troligen kunna bibehållas över en längre tid vilket således kan ge upphov till stabila intäktsströmmar. Vidare sänder det en stark signal till övriga branschaktörer. Med en sådan kvalitetsstämpel blir det enklare för CirChem att inleda ytterligare samarbeten.

  • Stabil finansiell position

CirChems burn rate uppgick till ca 1,3 MSEK/månad under Q4-23. Vid ett antagande om en liknande kapitalförbrukning framgent och en kassa om 16,6 MSEK vid utgången av december 2023, skulle CirChem vara finansierade tills Q3-24, allt annat lika. Med det sagt så har CirChem även tillgång till ytterligare skuldfinansiering vilket skulle innebära att CirChem kan vara finansierade längre än så. Vidare hade CirChem per den sista december ca 2 MSEK i kortsiktiga fordringar, vilka under kommande månader kan bidra till att stärka rörelsekapitalet. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en fortsatt ökad försäljning, anser vi i linje med tidigare att CirChem har tillräckligt god likviditet för att kunna fortsätta ta viktiga kliv framåt i sin expansion.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.