Alltainer


Hög efterfrågan på förädlade containrar

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) tillverkar modifierade, inredda sjöcontainrar med högt förädlingsvärde. Bolagets produkter har en stor efterfrågan på en global marknad med strukturell tillväxt om ca 7 % årligen och under år 2021 erhöll Alltainer en genombrottsorder värd 5 MUSD, vilken väntas börja levereras under kommande vår. Genom stordriftsfördelar förväntas den starka tillväxten driva rörelsemarginalen från negativ LTM till ca 28 % år 2024/2025. Med avstamp i estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, härleds ett motiverat nuvärde om 9 kr per aktie idag i vårt Base scenario.

  • Goda tillväxtmöjligheter genom långsiktiga avtal

Alltainer fick nyligen tillträde till Bolagets nya fabrik i Vietnam vilket ökat möjligheten till en produktionskapacitet från 10 till 60 containrar per månad, vilket innebär en omsättning om 12–14 MSEK. År 2021 erhöll Alltainer en ramorder från Mountain Container till ett värde om 5 MUSD, motsvarande 47 MSEK,  där avtalet sträcker sig till år 2023 och kan komma att utökas i takt med Alltainers leveransförmåga. Utöver denna ram-order erhölls ytterligare en order under slutet av år 2021 från Dark Edition till ett värde om 3,6 MSEK. Ordrarna visar på den globala efterfrågan för Bolagets produkter. Alltainer har idag 30+ köpande kunder i primärt USA, som under 2022 förväntas återkomma med fler orders när fraktkostnaden från Asien till USA normaliseras.

  • Strukturell medvind i marknaden

I USA finns det ca 13 000 ”RV Parks” där behovet är stort för billiga alternativa lösningar för boende. Prisskillnaden på Alltainers boendecontainer och en typisk standardhusvagn är obetydlig, vilket är en av många anledningar till att husvagnar successivt byts ut mot boendecontainrar, vilket Alltainer förväntas kapitalisera på. Enligt Allied Analytics (2017) förväntas marknaden för boendecontainrar växa med en CAGR om 6,5 %, från ~45 mdUSD år 2017 till 73 mdUSD år 2025.

  • Högt insynsägande ingjuter förtroende

Insynsägandet uppgår till ca 79 % av utestående aktier, vilket ingjuter förtroende och skapar incitament för att skapa långsiktiga aktieägarvärden. Vidare har styrelsen rätt kompetenser, både inom bolagsbyggande och logistik vilket ingjuter tillit till Bolagets operationella utveckling framgent.

  • Stordriftsfördelar talar för marginalexpansion

I samband med att Alltainer stärker sin marknadsposition väntas Bolaget bland annat ha möjlighet att förhandla ned priset vid inköp av containrar, material, komponenter m.m.. Stordriftsfördelarna förväntas bidra till att rörelsemarginalen ökar till ca 28 % år 2024/2025, ifrån negativ LTM idag.