Alltainer


Bra vind i seglet

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) ökade försäljningen kraftigt under perioden juli-september, närmare bestämt med +1 800 % mot jämförbar period förra året, motsvarande en omsättning om 7,7 MSEK. Detta är dessutom i nära nivå med den totala försäljningen under de föregående tolv månaderna om 7,8 MSEK. Under kvartalet bevisade verkligen Alltainer styrkan i affärsmodellen och dess skalbarhet, med ett EBITDA-resultat om 1,5 MSEK, motsvarande en marginal om 19 %. Vi upplever att Bolaget har ett bra momentum och utifrån estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, ser vi ett nuvärde per aktie om 7,9 kr (7,4) i ett Base scenario.

  • Kraftig tillväxt

Med Q1-rapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen växte kraftigt, från 0,4 MSEK under jämförbart kvartal 2021 till 7,7 MSEK. Eftersom Alltainer visade en låg försäljning under Q4-21/22 hade vi estimerat att en ”större del” av orderboken borde kunna tillfalla Alltainers Q1-period – vilket med juli-september-rapporten presenterad också visade sig bli fallet. Samtidigt bevisade Alltainer skalbarheten i sin affärsmodell, då Bolagets rörelsekostnader, trots tillväxten, var relativt konstanta. Detta resulterade i en stark EBITDA-marginal, vilket vi såklart ser positivt på.

  • Vi höjer våra prognoser…

Till följd av den starka starten på Alltainers brutna räkenskapsår, samt Bolagets guidning för ett mer positivt marknadsklimat, där t.ex. den tidigare fraktproblematiken till det amerikanska fastlandet nu börjar ljusna, höjer vi våra helårsestimat i samtliga scenarion. En viktig drivare till detta är bl.a. den tidigare vunna ramordern till Mountain Container, vilken Alltainer nu ser goda möjligheter till att kunna återuppta leveranserna kring. I ett Base scenario estimerar vi en nettoomsättning om 27 MSEK (23) för helåret 2022/2023, med en EBITDA-marginal om 19 %, motsvarande ett resultat om 5 MSEK.

  • … samt uppdaterar värderingsintervallet

Alltainer har bra vind i seglet och med en fortsatt god orderbok ser vi att utrymme finns för en fortsatt stigande försäljning. Bolaget har dessutom börjat bearbeta kunder på den australiensiska marknaden, vilket således skulle kunna resultera i ytterligare affärer. Även den svenska marknaden är intressant, där t.ex. Lindelöf & Co, vilka har blivit en ny distributör för Alltainers boendecontainer, lade en order på 1,6 MSEK under november. Utifrån dagens affärsläge ser vi fortsatt att Alltainer utvecklas i rätt riktning, varför vi i samband med denna analysuppdatering väljer att justera upp vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion.