AcouSort Q3-22


Momentum i samtliga affärsområden

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning, och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära testning (PoC) och cellterapimarknaden. Bägge marknader prognostiseras uppvisa tvåsiffrig tillväxt de kommande åren, där AcouSort gynnas av flertalet marknadstrender. Därutöver har AcouSort ett ben inom exosombaserad diagnostik, vilket kan öppna upp för nya möjligheter. Med hänsyn till detta, och en stark balansräkning, finns förutsättningarna på plats för att fortsätta satsa på tillväxt och bli en ledande OEM-leverantör. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser Analyst Group ett nuvärde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario.

  • OEM-avtal är den primära värdedrivaren

Den stora värdedrivaren i AcouSort handlar om att bli en global leverantör av OEM-komponenter till både next generation systems och product upgrades på befintliga system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta ett s.k. royalty-avtal med en kund som tar över avtal om produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Vid en potentiell signering av OEM-avtal ser Analyst Group att detta skulle innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden. Ett exempel på samarbete som skulle kunna mynna ut i ett sådant avtal är AcouSorts samarbete med Werfen.

  • AcouSort expanderar inom cellterapi och etablerar nytt samarbete

AcouSort meddelade i november att Bolaget har ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapi, där det initiala syftet är att visa hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter i partnerbolagets kommande cellterapiprodukter. Detta första samarbetsprojekt genererar intäkter om 0,15 MEUR för AcouSort under år 2022, men kan leda till ytterligare projektintäkter framgent. Det industriella samarbetet är ett resultat av en tvåårsperiod där AcouSort har varit involverat i akademiska projekt med liknande ambitioner att utveckla cellterapilösningar för kliniskt bruk. Analyst Group ser att AcouSort fortsätter ta kliv mot att bli en etablerad spelare inom cellterapi, en marknad som uppvisar stark tillväxt.

  • Justering av prognoser och värderingsintervall

Pandemin har påverkat ledtiderna för lansering av nya diagnostiska instrument vilket begränsar tillgången till klinisk validering. Analyst Group väljer således att ta höjd för förseningar genom att justera ned prognoser på medellång sikt då det finns tecken på att produktutvecklingscykeln för OEM kan ta längre tid än väntat. På lång sikt ser vi dock en fortsatt stor potential i Bolaget.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.