Intervju med Wise Groups VD Ingrid Höög


2023-05-03


VD Ingrid Höög

För de som inte tidigare har hört talas om Wise Group, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Wise Group grundades 2003 så vi har snart 20 år på nacken, en tid då vi har varit med och professionaliserat den moderna HR konsult-rollen. Vi har kallats för HR-jätten på den svenska marknaden vilket är vår fokusmarknad. Vi är en företagsgrupp som äger, och framför allt utvecklar, specialistbolag inom segmenten kompetensförsörjning, HR-konsulterande och ledarutveckling. I dagsläget har vi 6 verksamma bolag i gruppen och är verksamma på den svenska och finska marknaden, där Sverige är den dominerande marknaden. Vi når marknaden med våra specialistbolag samtidigt som vi har ett moderbolag som sköter intern service och håller ihop gruppen som en koncern.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

De trender som man ser idag är den fortsatta kompetensfrågan, en fråga som är väldigt avgörande oavsett typ av verksamhet. Här kan vi dels prata om en kompetensbrist men framför allt så är det skillnaden mellan olika kompetenskategorier som blir större. Det drivs av större krafter där behovet av nya arbetsprocesser är ett exempel på utmaningar som vi hjälper till med att lösa. En ytterligare drivkraft som finns är behovet av digitalisering, transformation av företag samt frågan om hur resurser och de människor som jobbar inom företaget ska organiseras. När en väl fungerande organisation ska byggas, utvecklas och styras är spetskompetens inom det transformativa HR-området tillsammans med arbetsrättslig kompetens viktigt eftersom komplexa frågeställningar frekvent uppstår. Så trenden av att bygga företag med nya hybrida arbetssätt, kombinerat med de legala krav som finns, medför att Wise Group är högst aktuellt. Vi brukar prata om att vi är en taktisk partner, även om det blir strategiskt ifall kunden för tillfället inte driver verksamheten på det mest effektiva sättet. Den tredje trenden är tjänstefieringen, där antalet tjänsteföretag ökar. Vi har en stor kundstock och vi jobbar företrädesvis med tjänsteföretag, i förhållande till basindustri. Vi ser att det blir allt fler tjänsteföretag, vilket är en trend som gynnar oss. 

Ni har ett lönsamhetsmål om att uppnå en rörelsemarginal om 6-8 %, hur ser du på dem framtida möjligheterna att nå detta målet och vad krävs för att det ska bli verklighet?

Utöver målet om en rörelsemarginal om 6–8 % så har vi också ett omsättningstillväxtsmål om 8–10 % som vi i stort sett alltid har nått. För att uppnå den marginal som är vår målsättning krävs en viss volym av försäljning, det faktum att vi har lyckats nå vårt omsättningsmål tyder på att efterfrågan och således förutsättningarna finns där. Det område inom kompetensförsörjning och HR-konsulting som vi jobbar inom kommer med tiden att öka i betydelse och skapa mer värde för våra kunder, något som talar för att vi borde kunna behålla alternativt öka våra arvoden då vi konkurrerar genom hög kvalitet. Vi har börjat arbeta än mer offensivt med försäljning samtidigt tar vi investeringar kopplat till teknikutveckling. Det är den faktorn som jag tror kan spela störst roll i möjligheterna att öka lönsamheten på sikt eftersom detta möjliggör att kunna jobba med skalbarhet i de delar av arbetsprocessen och administrationen som effektiviserar volymbaserade funktioner. Utvecklad teknik och fortsatt relevant och innovativ förmåga att möta efterfrågan på våra tjänster är förutsättningar för att nå våra mål.

Hur påverkar förändringar i konjunkturen just Wise Group och hur jobbar ni för att motverka de negativa effekterna av en lågkonjunktur?

Wise Group har funnits i 20 år och vår försäljningsmetod bygger på relation och kvalitet. Vi har renodlat på vår kärnverksamhet vilket är konsultbaserade tjänster genom att vi nyligen avyttrat två produktbolag med prenumerationsaffärer. Kvalificerad konsultuthyrning växer hos oss och fungerar i vår affärsmix på sätt och vis som den tidigare prenumerationsaffären gjorde. Den ger en bas och mer planerbara intäkter då våra konsultuppdrag med nyckelspecialister tenderar att rulla över en längre tid som därmed ger mer förutsägbarhet.

Det här är det mest ”normala” året vi har haft på fyra år och vår tanke är att arbeta oberoende av konjunkturen. Den osäkerhet som råder nu omfamnar vi och anpassar oss till. Om våra insatser inte ger tillräckligt hög effekt, till exempel om efterfrågan finns någon annanstans så växlar vi fokus och skruvar upp aktiviteten och lägger mer resurser på det som fungerar. Vi har en mix med bolag som jobbar inom flera olika områden där vi försöker förekomma marknaden. Konjunkturen är såklart bekymmersam, inte minst inflationen eftersom den kan driva lönekostnader, vilket påverkar oss då vi anställer och hyr ut personal, vilket gör att vi ständigt följer prisutveckling och arvoden. Det kan såklart alltid bli totalstopp som ingen kan förutse men annars är vi lika påverkade som alla andra. Vi måste vara bättre på det vi gör, det är så man motverkar och till och med får fördelar av konjunkturen. Vi kan inte vänta in någonting, det fungerar inte i vår business.

Vad har Wise Group för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Våra finansiella mål är de primära målen som vi ständigt håller fokus på eftersom vi vill kunna ligga där över tid och fortsätta uppnå lönsam tillväxt. Utöver det vill vi skapa organisk tillväxt i högre utsträckning eftersom det medför att vi får större räckvidd genom våra relationsplattformar. Vi får mycket kontakter genom vårt sätt att arbeta, vilket leder till andra fördelar eftersom vi också är väldigt beroende av tillgången på kompetens. Vi vill i ännu högre utsträckning jobba med attraktion, alltså att hitta och knyta till oss kompetenta människor som väljer att fortsätta med oss. Vi tror att framtidens kompetensförsörjning handlar om relationer, samtidigt är det en målsättning att fortsätta vara attraktiv mot de målgrupper som vi jobbar med idag.

Kan du nämna tre anledningar till varför Wise Group är en bra investering idag?

  1. Vår position och våra varumärken. Vi gjorde en varumärkesundersökning förra året där vi fick bekräftat via Kantar att vi har ovanligt välkända varumärken för att vara B2B. Det beror på att vi jobbar så pass exponerat när vi jobbar med rekrytering, vi syns därför mycket. När en kund ska välja en partner som oss så går man därför på renommé och varumärke. Jag tycker att en solid marknadsposition, lönsam tillväxt i ett specialiserat område och kända varumärken är ett tydligt skäl.
  2. Vårt erbjudande. Vi har valt att inte nischa oss specifikt exklusivt, vi går inte heller på lågpris och den typen av bemanning utan vi har valt att lägga oss i mitten. Där finns flera andra aktörer men eftersom vi kombinerar specialistbolag som vi kan sätta ihop till en större aktör så har vi ett attraktivt och relevant erbjudande när man ska hyra in, även om vi är lite dyrare.
  3. Jag tycker att ägandet är värt att nämna. Vi har haft ett stabilt och långsiktigt ägande i Wise och det har jag själv sett som bidragande till att kunna växa och att vara innovativa. Vi har kunnat prova nya ideér vilket burit frukt.