Intervju med Nischer Properties VD Robert Vangstad


2020-09-04


VD Robert Vangstad

Ni redovisade under H1-20 en omsättning om 13,5 MSEK och ett imponerande rörelseresultat om 6,7 MSEK, vad är de bakomliggande faktorerna till det starka resultatet under halvåret?

Det är ett resultat av vårt arbete under 2018 och 2019 då vi projekterade, producerade och slutligen sålde vårt projekt i Karlstad om 128 studentlägenheter. Tillträdet skedde 31/1 2020, detta genererade då en projektvinst om +20 msek i resultat med en marginal om 24 %. Vidare är detta möjligt genom vår effektiva organisation och att vi håller overhead kostnaderna så låga som möjligt. Personalkostnader, löner, hyror samt övrig overhead uppgick till strax under 4 MSEK  för första halvåret, på en koncerbalansomslutning om 64,98 MSEK, utgör detta cirka 6,1 %.

Ni har en relativt unik affärsmodell där ni säljer andelar i framtida projektvinster genom projektbolag, hur ser det ut framöver med kommande försäljningar?

Vi har som policy att ta in delägare till mellan 10 – 30 % i vissa utvalda projekt som en del i vår finansieringsstrategi. Under våren 2020 har vi påbörjat försäljningen av andelar i vårt projektbolag Nischer Järfälla 1 AB. Dessutom ser vi nu över möjligheten att behålla fastigheter som vi utvecklar och bygga upp ett eget bestånd.

Ni har nu en stor pipe av projekt, vad ligger närmst i tidsplanen?

Det som ligger närmast till hands är våra två hyresrättsprojekt i Ö-vik och i Östersund. Där har bygglov lämnats in i början av sommaren och vi håller på med mindre kompletteringar. I dessa projekt planerar vi att starta produktionen under hösten. I Östersund har vissa förberedande markarbeten redan påbörjats av kommunen inför vårt tillträde till fastigheten.

Därefter kommer vårt bostadsrättsprojekt i Järfälla där vi avser bygga 141 bostadsrätter och 12 LSS bostäder.  Vi är i slutfasen av bygglovsprojekteringen och räknar med att ha ett bygglov under hösten. Parallellt påbörjar vi försäljningen av första etappen.

Hur ser ni på portföljen på lite längre sikt?

Vi har som ambition att växa byggrättsportföljen till cirka 2 000 bostäder under innevarande år. Det primära fokusområdet är att erhålla kommunala markanvisningar med en tyngdpunkt mot hyresrätter. Den lite längre målsättningen är att erhålla en byggrättsportfölj om cirka 3 000-4 000 byggrätter.