Uppföljning på ChromoGenics Q4-rapport 2018


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten samt uppföljning av prognos.


Omsättningen under Q4-18 uppgick till 6,8 MSEK, vilket var något högre än vår prognos om 5,5 MSEK. Såldes kom helåret 2018 in något bättre än väntat, vi hade estimerat ca 10 MSEK i försäljning att jämföra med faktiska 11 MSEK.

”Visionen om att om 5 år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion”, säger Jerker Lundgren i sitt VD-ord.

Sett till ChromoGenics kostnadsmassa underskattade vi rörelsens kostnader under Q4-18, vilket gjorde att vårt nettoresultat enligt prognos skiljde sig med ca 15 MSEK mot faktiskt utfall. Vi noterar även att Jerker Lundgren i sitt VD-ord berättar att per sista december 2018 har ChromoGenics reserverat ca 10 MSEK i avsättningar, och att det inte kan uteslutas att kostnader kan tillkomma. Det här är något vi kommer hålla ögonen öppna för under kommande månader och kvartal.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med vår kommentar och kort därefter en uppdatering av vår aktieanalys