Uppföljning på Calmarks Q3-19


Calmark publicerade idag den 13 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Som väntat redovisade Calmark ingen försäljning för tredje kvartalet, istället var vårt fokus vänt mot bolagets kostnadskontroll samt vilken information som kunde utläsas ur VD-ordet. Sett till kostnadsbasen utvecklas Calmark stabilt under kvartalet där totala rörelsekostnader uppgick till ca -2,2 MSEK.

Vid utgången av kvartalet uppgick kassan till ca 9,6 MSEK, vilket innebär att Calmarks kapitalförbrukning (burn rate) har uppgått till ca -1,8 MSEK/månad under tredje kvartalet. Det är således i nära linje med den genomsnittliga kapitalförbrukningen om 1,7 MSEK/månad under 2019 års första nio månader, vilket innebär att Calmark fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll. Med tanke på vad som ligger i korten för 2020 och framåt kan det dock antas att investeringstakten kommer att öka framgent. Med företrädesemissionen under november om ca 24 MSEK och Analyst Groups estimerade burn rate för Calmark för kommande månader, bedömer Analyst Group att Calmark kan vara finansierade tills omkring årsskiftet 2020/2021. Vi kommer dock inom kort att återkomma med en mer djupgående analys, där ytterligare informationsunderlag kan komma att bli tillgängligt i det IM som enligt tidigare kommunikation ska publiceras den 14/11 till följd av nämnd företrädesemission.

Vår syn på Calmark som investering

”Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med den tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark kunna öka sin omsättning till närmare 70 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal om >25 %”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys.