Umida uppdaterar kring effekterna av Covid-19


Umida meddelade den 27 mars 2020 en uppdatering om hur bolagets verksamhet och prognoser påverkas av Covid-19.

Sammanfattningsvis meddelade Umida att Bolaget inte har påverkats i någon större utsträckning under mars månad men reserverar sig för att bolagets prognoser har justerats för andra kvartalet 2020. Påverkan av Covid-19 är primärt hänförligt till en nu nedreviderad försäljningsprognos för produkter i storkökssortimentet samt exportförsäljningen av Brands For Fans-portföljen.

Umidas försäljning av storkökssortimentet består till ca 70 % av offentlig sektor och 30 % av privata kunder. Inom den offentliga sektorn bedöms efterfrågan fortsatt stabil men efterfrågan från restauranger har minskat kraftigt, varför försäljningen som helhet bedöms minskas. Värt att notera är dock att detta segment har en låg marginal, och kommer därför inte att påverka sista raden i någon större utsträckning.

Inom Umida Brands bedöms läget fortfarande stabilt inom den nordiska marknaden, där Umida beskriver en ökad försäljning och efterfrågan från Systembolaget och ALKO. Konsumenter stannar nu hemma till följd av Covid-19, vilket har medfört att försäljningen har överträffat Umidas egna prognoser. Exempelvis så har Umidas nya romprodukt Jaguara, som lanserades under mars 2020, överträffat Bolagets initiala försäljningsprognos. Umida ser däremot en kraftigt minskad försäljning av Brands For Fans produkter på de europeiska exportmarknaderna. Den nu prognostiserade försäljningsminskningen inom restauranger, barer, butik, travel retail och bordershop är primärt hänförligt till de restriktioner och karantäner som många länder har infört på grund av Covid-19, därmed är restriktionerna något man som investerare bör ta i beaktning och bör följa.

Sammantaget ser Umida idag en ökad försäljning till Systembolaget och ALKO som kompenserar för den minskade omsättningen på exportmarknaderna. Umida ska återkomma med försäljningsutvecklingen som helhet för bolaget framgent, Analyst Group estimerar dock för en något lägre omsättning under andra kvartalet 2020. Gällande bolagets kostnader, har Umida idag lägre operationella kostnader genom det förändringsarbete som bolaget framgångsrikt genomförde under 2019 med bland annat såld fastighet och outsourcad produktion, och Umida ser utrymme att fortsatt kunna minska vissa kostnader för att kunna ställa om för rådande situation. Detta i kombination med att storkökssegmentet idag har lägst marginaler, och således begränsad effekt, har Bolaget idag inte reviderat sitt tidigare kommunicerade EBITDA-mål även om Umida ska återkomma med en uppdatering inom en snar framtid.

Situationen kring Covid-19 och dess påverkan på näringslivet i stort är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan tänkas att påverka Umida framgent.