Kommentar samt prognos inför Time Peope Groups Q1-rapport


Imorgon den 3 september publicerar Time People Group sin rapport för det första kvartalet för bolagets räkenskapsår 2021. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q1-21, som vanligtvis är TPG:s omsättningsmässigt svagaste kvartal, har vi i vår senaste analys estimerat att Time People Group kommer omsätta 49,6 MSEK (43,8), motsvarande en omsättningsökning om ca 13,4 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2020. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till ca -45,6 MSEK (-44,3), motsvarande en ökning om ca 3,1 % från Q1 föregående räkenskapsår. Givet en högre estimerad ökning i omsättningen än i kostnadsbasen så estimeras Time People Groups marginaler stiga, och EBITDA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 5,9 % (1,0 %).

Vi kommer i delårsrapporten lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på TPG:s underliggande marknad utvecklats i spåren av Coronaviruset, och om bolaget har märkt av någon återhämtning i efterfrågan de senaste månaderna, i takt med att smittspridningen av viruset har minskat. TPG har, utan att ta del av statliga subventioner, hittills presterat starkt under Coronakrisen, och det skulle vara ytterligare ett styrketecken om bolaget kan visa på både omsättningstillväxt samt marginalexpansion under Q1-21.

Utöver ovanstående kommer Analyst Group nära bevaka hur ökningstakten i personalkostnader ställer sig i förhållande till omsättningstillväxten, samt hur de externa kostnaderna utvecklas, och om de ökar i en lägre takt än historiskt, vilket skulle kunna ge en indikation på att en lägre andel underkonsulter använts för att fylla TPG:s kundbolags efterfrågan.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en kommentar.