Kommentar på Zoomabilitys Q4-rapport


Zoomability publicerade den 23 februari 2023 bolagets delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 1,7 MSEK (1,3) – motsvarande en ökning om ca 28 % Y-Y
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, ökade Q-Q och uppgick till 2,7 MSEK
  • Företrädesemissionen tecknades till 43 % och tillför Zoomability 5,5 MSEK (brutto)

Omsättningen över våra estimat

Under det fjärde kvartalet 2022 uppvisade Zoomability en nettoomsättning om 1,7 MSEK, motsvarande en ökning om 28 % Y-Y och 21 % Q-Q, där utfallet var ca 9 % högre än vad Analyst Group estimerat (1,6). Sett till helåret 2022 uppgår nettoomsättningen till 6,6 MSEK, motsvarande en omsättningstillväxt om 36 % och är därtill den högsta nettoomsättningen som bolaget levererat sedan år 2016. Utvecklingen är primärt en effekt av att bolaget, som ett resultat av mer öppnade samhällen efter två pandemidrabbade år, har intensifierat marknadsföringssatsningar och därigenom kunnat sprida Zoomabilitys varumärke samt dess unika egenskaper och fördelar. Zoomability har under år 2022 b.la. deltagit på flertalet mässor runtom i Sverige samt utomlands via distributörer, agerat huvudsponsor till ”Den långa vandringen” samt kontrakterat nya distributörer, vilket stärker bolagets försäljningsnätverk. Kombinationen av intensifierade marknadsföringssatsningar och mer öppna samhällen har under året burit frukt, och kan likväl ge ringar på vattnet för år 2023 givet att beslutsvägarna tenderar att vara något fördröjda från kund med hänsyn till den exklusivitet och pris som Zoomen har. Kapitaltillskottet från företrädesemissionen ger därtill utrymme att fortsätta marknadsföra Zoomen under år 2023, ändock med en viss återhållsamhet givet teckningsgraden i emissionen, (mer om det längre ned i kommentaren).

Under år 2023 avser Zoomability att intensifiera satsningarna i USA, vilket är bolagets största marknad historiskt sett i termer av försäljning, och det slutna avtalet med GoToMarket USA, vilket tecknades den 6 december, är en viktig faktor i denna satsning. Huvuduppgift för GoToMarket USA kommer att vara att rekrytera nya återförsäljare och stötta Zoomabilitys befintliga distributör McCabe Outdoor Mobility. Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja med att fokusera, finns nära 100 potentiella återförsäljare, vilket utgör en trigger i försäljningen framgent. Vidare har Zoomability även stärkt fästet på den svenska marknaden genom en ny återförsäljare, i form av Bilomarintextil i Linköping, och ett inlett samarbete med Fritidsbanken, en ideell organisation vilka lånar ut sport- och fritidsutrustning gratis runt om i hela Sverige, vilket kan ge bolaget viktig varumärkesigenkänning under år 2023.

Rörelsekostnaderna steg Q-Q till följd av ökade marknadssatsningar

Under Q4-22 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till -8 %, vilket är lägre än föregående kvartal (18 %), men då Zoomabilitys omsättning fortsatt är på relativt låga nivåer, fluktuerar bruttomarginalen mellan kvartalen och speglar inte en ”normaliserad” nivå av bruttomarginalen, utan är snarare en effekt av lageruppbyggnad eller bokföringsmetod. Bruttomarginalen förblir därför något svårtolkad fram tills dess att omsättningen når högre nivåer och Zoomability skalar upp produktionen.

Rörelsekostnaderna uppgick till 2,7 MSEK under kvartalet, vilket är en minskning sett till Y-Y (2,9) men samtidigt en ökning om ca 0,3 MSEK från Q3-22 då motsvarande kostnadspost uppgick till 2,4 MSEK. Kostnadsökningen Q-Q är en effekt av intensifierade marknadsföringssatsningar, samtidigt noterar Analyst Group att Zoomability har fortsatt att slimma ned personalkostnaderna, vilka minskade med ca 150 tSEK Q-Q. Ökningen i kostnadsposten ”övriga externa kostnader” var dock högre än vad Analyst Group estimerat då vi hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara mindre aggressiva avseende marknadsföringen till dess att företrädesemissionen var genomförd. Framöver estimeras rörelsekostnader vara något lägre än uppvisat i Q4-rapporten givet utfallet i företrädesemissionen, vilken tecknades till 43 %, varför Zoomability bedöms behöva vara mer återhållsamma vad gäller marknadsföringssatsningarna under H1-23.

Mindre lyckad kapitalanskaffning gör framtidsutsikterna mer osäkra

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 0,8 MSEK, motsvarande en minskning om 0,6 MSEK mot Q3-22. Under Q4-22 genomförde Zoomability en företrädesemission vilken inbringande en bruttolikvid om ca 5,5 MSEK, ca 4,2 MSEK netto, vilket motsvarade en teckningsgrad om ca 43 %, i linje med vad företrädesemissionen hade säkerställts till. I kassaflödesanalysen ser det initialt ut som att emissionslikviden har tillförts Zoomability, men Analyst Group bedömer att det rör sig om en ren redovisningsteknisk effekt, givet att nyemissionen registrerades den 9 januari samt att den redovisningsmässiga bokföringen i balansräkningen tyder på att kapitaltillskottet tillfördes i början av januari år 2023.

Analyst Group hade inte räknat med att emissionen skulle fulltecknas, men att teckningsgraden endast uppgick till 43 % anses vara i underkant och bedöms kunna hämma tillväxten under år 2023 givet Bolagets kapitalkrävande tillverkningsprocess. Ett högre kapitaltillskott hade medfört en högre uppskalning i produktionen samt att Zoomability vågat satsa ännu mer på marknadsföring, vilket i sin tur hade kunna möjliggöra en ökad försäljning och stärkt täckningsbidrag per såld enhet, således ett bättre kassaflöde. Utfallet i företrädesemissionen innebär även att färre antal teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 utfärdades, vilket därmed medför lägre potentiella kapitaltillskott i juni 2023 och januari 2024, vilka dessutom är av stor vikt för Zoomability att få in för att täcka rörelsekapitalbehovet framgent. Utan dessa kan Zoomability behöva se över andra finansieringsalternativ.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Zoomability under år 2022 har lagt en stabil grund och plattform för att accelerera tillväxten, givet ett förbättrat strukturkapital, en ökad marknadsnärvaro och ett stärkt distributionsnätverk, men som samtidigt estimeras hållas tillbaka något givet utfallet i emissionen. Analyst Group bedömer att Zoomability behöver arbeta mer effektivt med marknadsföringen för att nedlagda investeringar ska resultera i ökad försäljning. En viktig pusselbit för att stärka omsättningen under år 2023 blir att erhålla godkännandet av rullstolsdirektivet hos RISE enligt EN12184, vilket öppnar upp försäljningsmöjligheterna på den norska marknaden samt möjliggör att få Zoomen godkänd som ett medicintekniskt hjälpmedel klass II av FDA i USA.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.