Kommentar på Zoomabilitys Q3-rapport


Zoomability Int AB publicerade idag den 23 november 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen minskade -37,5 % Y-Y och uppgick till 0,7 MSEK
  • Corona och global komponentbrist är hämmande faktorer
  • Kapitalinjektionen från TO1 möjliggör exekvering av tillväxtplanen under 2022

Omsättningen kom in lägre än våra förväntningar

Omsättningen för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 0,7 MSEK, motsvarande en minskning om 37,5 % Y-Y och 52,5 % Q-Q. I rapporten kan vi utläsa att den till synes låga omsättningen i Q3-21 är en effekt av periodisering av intäkterna då Zoomability hade en försening av leverans av sålda men icke-fakturerade Zoomar till USA, varför omsättningen hade, vid inräknade av dessa icke-fakturerade men sålda Zoomar, annars uppgått till ca 1,2 MSEK. Omsättningen under Q3-21 var betydligt lägre än våra förväntningar, även vid inräknande av icke-levererade Zoomar. Det är tydligt att Zoomability, likt flertalet andra bolag, påverkas av den rådande komponentbristen och ökade fraktkostnader, samtidigt som den ökade coronasmittan i b.la. Europa påverkar Zoomabilitys distributörer att marknadsföra Zoomen. För Zoomability, vars produkt i regel behövs upplevas och testas för säljas, är detta hämmande faktorer för omsättningen, vilka dock är av övergående karaktär.

Bruttomarginalen uppgick under tredje kvartalet 2021 till 68,5 %, men det tåls att säga att bruttomarginalen under 2021 har varit i hög grad fluktuerande, där bruttomarginalen under Q2-21 och Q1-21 uppgick till 31,9 % respektive -36,3 %, varför vi inte drar några större utväxlingar av utfallet i Q3-21. Givet att försäljningen fortfarande är på låga nivåer och Zoomability ännu inte har kunnat skala upp produktionen avsevärt, bedömer Analyst Group att den redovisade bruttomarginalen snarare är en effekt av bolagets lageruppbyggnad och bokföringsmetod. Vi är av uppfattningen att i takt med att Zoomability når högre volymer kan bruttomarginalen normaliseras över kvartalen.

Kapitalinjektionen från TO1 möjliggör exekvering av tillväxtplan under 2022

Mer positivt är däremot att Zoomability nu erhållit en kapitalinjektion, vari bolaget tillfördes 18,3 MSEK före emissionskostnader, vilket är essentiellt för att exekvera på den utstakade expansionsplanen under 2022. Zoomability har redan rekryterat två nya medarbetare, en COO och CMO, vilka kommer att ha en betydande roll i bolagets kommande expansion för att tillvarata den höga efterfrågan som finns för Zoomen idag, och som väntas accelereras när Zoomability kan påbörja ökad marknadsföring, vilket kapitaltillskottet nu möjliggör. Vidare ska Zoomabiltity med den stärkta kassa även etablera en mer solid supply chain för att kunna öka produktionstakten framgent. 

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av september 2021 uppgick kassan till 14,9 MSEK, vilket är en ökning med ca 14,8 MSEK jämfört med utgången av Q2-21, och förklaras av kapitaltillskottet om 18,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget burn rate är högre än föregående två kvartal, och uppgick till ca 2,1 MSEK under Q3-21, vilket är en effekt av dels högre komponent- och fraktpriser, dels förseningen av leveransen av Zoomar under kvartalet, vilket har ökat varulagret. Då sistnämnda är primärt en periodiseringseffekt förväntar vi oss att bolagets burn rate kommer att förbättras under Q4-21 och även efterföljande kvartal, där även ökad försäljning bidrar till en lägre burn rate. Givet en burn rate om ca 1–1,4 MSEK per kvartal, eller 0,33-0,47 MSEK per månad, estimerar Analyst Group att Zoomability är finansierade +12 månader framöver, och även lämnar utrymme för att exekvera på expansionsplanen, vilken väntas förbättra bolagets burn rate i takt med ökad försäljning och en annars kostnadseffektiv affärsmodell som gör att Zoomabilitys fasta kostnader kan hållas låga. 

Sammanfattande ord

Omsättningen under det tredje kvartalet 2021 kom in lägre än våra förväntningar, även om det är av förklarliga skäl och samtidigt hämmas av en periodiseringseffekt. Vi bedömer dock att våra prognoser för 2021 inte kommer att kunna infrias, varför vi kommer att se över prognosbilden för Zoomability. Kostnaderna å andra sidan utvecklas i linje med våra förväntningar och genom kapitaltillskottet bedömer Analyst Group att Zoomability har de finansiella musklerna att dels möta rörelsekapitalbehovet för kommande 12 månader, dels för att kunna exekvera på den utstakade expansionsplanen för år 2022, vilket kapitalinjektionen möjliggör, där Zoomability nu även har tillsatt viktiga nyckelpersoner för att möta den höga efterfrågan som finns för bolagets produkt.

I rapporten kunde vi därtill läsa att förseningar har uppstått gällande bolagets kommande JV-bolag i Kina samt utvecklingen av Zoom-stick, primärt på grund av tapp av nyckelperson, corona och komponentbrist. Vidare har bolaget drabbats av ett bortfall av en ytterligare nyckelperson hos Zoom-USA, varför Zoomability kommer att behöva tillförse dotterbolaget Zoomability Inc med ytterligare resurser. Även om corona och komponentbristen är av övergående karaktär samt att Zoomability har gjort nyrekryteringar, kommer vi att behöva se över våra prognoser. Det tåls dock att säga att utsikterna för 2022 och framåt är fortsatt positiva givet en stärkt kassa som medför ökade resurser att tillvarata på den höga efterfrågan som finns för Zoomen, resurser som tidigare inte har funnits, varför 2022 ska bli ett spännande år att följa enligt Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.