Kommentar på Transfer Groups Q2-rapport


Transfer Group (”Transfer” eller ”bolaget”) publicerade idag den 19 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet år 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Slog våra förväntningar på Top Line – Nettoomsättningen uppgick till 85,8 MSEK
  • Transfer ser över möjligheterna att avyttra dotterbolaget CSG
  • EBITDA-resultatet uppgick till -5,1 MSEK – Stark nyförsäljning från CSG har ökat behovet av personal, vilket medförde ökade rörelsekostnader

Nettoomsättningen kom in något högre än våra förväntningar

För andra kvartalet 2022 uppvisade Transfer en nettoomsättning om 85,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 67 % mot jämförbart kvartal föregående år och 10,5 % mot Q1-22. Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten under Q2-22 uppgick till ca 12 %, givet proformasifforna för Transfer och Sensec under Q2-21. Utfallet var något högre än vad vi estimerat, då vi hade förväntat oss en nettoomsättning om ca 83–84 MSEK. Det vi kan konstatera, givet våra estimat, är att medan CSG har presterat en högre omsättning än väntat hittills under år 2022, har de övriga dotterbolagen levererat en lägre omsättning, i synnerhet Amigo, än estimerat. Däremot är koncernens uppvisade nettoomsättning under Q2-22 som nämnt något över våra estimat, varför vi inte ser behovet att revidera omsättningsprognoserna för år 2022, utan snarare att göra justeringar i intäktsfördelning mellan dotterbolagen.

CSG har under andra kvartalet fortsatt på inslagen väg med ett fortsatt starkt momentum i tecknade avtal och vunna upphandlingar, där den vunna upphandlingen med Karolinska Universitetssjukhuset och avtalet med ett ledande svenskt bolag inom kartong- och papperstillverkning utmärker sig. Den vunna upphandlingen med Karolinska är värderad till ca 75 MSEK fördelat på över fem år och förutom det relativt höga ordervärdet, medför upphandlingen en stark referenskund då Karolinska Universitetssjukhuset rankas som ett av världens mest framstående sjukhus med ett högt internationellt anseende. Analyst Group bedömer att detta är ett kvitto på CSG:s konkurrenskraftiga erbjudande, samtidigt som det kan stärka CSG:s framtida orderingång, vilket därmed ger upphov till merförsäljningsmöjligheter för Transferkoncernen. Givet det starka momentum som CSG har uppvisat hittills under år 2022, samt den verksamhetsuppdatering som Transfer delgav i slutet av mars 2022, kom nyheten om att Transfer ser över möjligheten till en eventuell avyttring av CSG som något överraskande för oss. Däremot förstår vi rationaliteten bakom detta, i vilken Transfer ämnar accelerera koncernens inriktning, tillika fokus, mot mer mjukvara, samtidigt som kapitaltillskottet från en eventuell försäljning skulle stärka rörelsekapitalet och därtill öppna upp möjligheterna till att göra nya förvärv för att komplettera redan befintlig mjukvaruportfölj. Skulle en avyttring av CSG ske, kommer vi att behöva göra större revideringar i de finansiella prognoser, givet CSG:s betydande finansiella påverkan på koncernens räkenskaper.

Försvagat EBITDA-resultat – högre personalkostnader än estimerat belastar

Under Q2-22 uppgick EBITDA-resultatet till -5,1 MSEK, vilket dels är en försämring om ca 11,4 MSEK jämfört med proformasiffrorna för Q2-21, dels en försämring mot Q1-22 då EBITDA-resultatet uppgick till -3,9 MSEK. Utfallet är väsentligt lägre än vad vi estimerat för kvartalet, där vi hade tagit höjd för att en högre omsättning i kombination med en lägre procentuell andel personalkostnader av nettoomsättningen, skulle mynna ut i ett svagt positivt EBITDA-resultat. Även om vi hade rätt på bådadera av dessa aspekter, där personalkostnadernas andel av nettoomsättningen gick från -73,4 % i Q1-22 till -73 % i Q2-22, var minskningen lägre än estimerat. Givet att det första kvartalet tampades med högre personalkostnader i ljuset av hög sjukfrånvaro, vilket medförde ökade kostnader i termer av övertidsersättning, förväntade vi oss att personalkostnaderna, som andel av nettoomsättningen, skulle normaliseras och uppgå till ca 61–65 % av nettoomsättningen, vilket är en nivå som uppvisats på kvartalsbasis under år 2021. Den huvudsakliga anledningen till att så inte blev fallet under Q2-22 var för att CSG har behövt, med bakgrund till den starka nyförsäljningen under år 2022, rekrytera ny personal i en snabbare takt, vilka i sin tur skall utbildas, vilket tillsammans med uppstartskostnader för nya projekt har medfört högre personalkostnader. Vidare noterar Analyst Group att Amigo och Altum har presterat en lägre lönsamhet än estimerat, vilket, tillsammans med ovannämnda, är förklarande faktorer till diskrepansen i Transfers uppvisade EBITDA kontra våra estimat. Vi kommer till följd av detta att se över våra kostnads- och lönsamhetsprognoser i den kommande analysuppdateringen. Det är dock tydligt att CSG satsar offensivt, på bekostnad av kortsiktig lönsamhet, för kunna upprätthålla det starka momentum som hittills under år 2022 uppvisats, vilket således ger ökad volym och lönsamhet framgent.

Sammanfattande tankar om Q2-rapporten

Att omsättningen kom in något högre än estimerat är en positiv datapunkt som vi tar med oss från Q2-rapporten, och det är tydligt att CSG har vind i seglet, vilka under det andra kvartalet har tecknat nya avtal till ett värde om 130 MSEK. Det är även tydligt att CSG lägger en solidare grund för en starkare och uthålligare tillväxt, även om det under kvartalet belastar EBITDA-resultatet i termer av ökade personalkostnader. Detta, tillsammans med en sämre lönsamhetsutveckling hos Amigo och Altum än estimerat, gör att Analyst Group bedömer att Transfer kan få svårt att infria innevarande års estimat avseende EBITDA-resultatet, varför vi kommer att se över våra prognoser på denna punkt. Som vi skrev inledningsvis i kommentaren ser vi rationaliteten i en eventuell avyttring av CSG, även om det för oss kom oväntat, då det möjliggör för Transfer att intensifiera satsningarna på koncernens mjukvarulösningar och samtidigt stärka upp rörelsekapitalet. En eventuell försäljning skulle därtill medföra en helt annan nivå av skalbarhet och underliggande lönsamhet på sikt, i takt med att Transfer blir mer tech-inriktade.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Transfer Group.