Kommentar på TerraNets Q3-rapport


Terranet publicerade idag den 13 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under tredje kvartalet uppgick TerraNets rörelsekostnader (övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar) till ca 7,4 MSEK (9,7), vilket motsvarar en minskning om ca 23 % mot jämförbart kvartal 2019. En stor bidragande faktor till de minskade kostnaderna är hänförligt till personalkostnader. Under kvartalet har korttidspermitteringar genomförts, samtidigt som bolaget har minskat antalet anställda vilket således har en högre långsiktig positiv effekt på de minskade personalkostnaderna framgent. Vi har tidigare skrivit att vi ser positivt på att produktutvecklingen fortsatt är god under kvartalet, med väsentliga prestandaförbättringar av VoxelFlow-teknologin, samtidigt som TerraNet nu uppvisar minskade personalkostnader. Per den 30 september 2020 uppgick antalet anställda till 10 (15), vilket således är en minskning med ca 33 %. Vi ser positivt på de förbättrade personalkostnaderna och vi bedömer att bolaget kommer behålla den nuvarande lägre kostnadsnivån framgent. Under kvartalet uppgick övriga externa kostnader till ca 4 MSEK (5), vilket motsvarar en minskning om ca 25 % mot jämförbart kvartal 2019. De minskade kostnaderna inom ramen för övriga externa kostnader, bedömer vi dock som en tillfällighet då resultatet förbättrades primärt på grund av lägre rese- och marknadsföringskostnader relaterade till Covid-19.

Nykapitaliserat TerraNet

Per den 30 september 2020 uppgår nu kassan till ca 20 MSEK (4,8) efter genomförd nyemission under Q2-20. Under kvartalet har återbetalning av lån genomförts om ca 10,2 MSEK, och vid utgången av tredje kvartalet uppgår nu TerraNets räntebärande skulder till ca 7,9 MSEK. Under slutet av oktober 2020 erhöll TerraNet ett ytterligare kapitaltillskott om ca 34,2 MSEK före emissionskostnader. Vi har tidigare kommenterat att vi ser mycket positivt att teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till 94 %, och att vi antar en minskad risk gällande finansiering och kapitalanskaffning för TerraNet framgent efter detta starka intresse.

Utveckling i fokus under tredje kvartalet

TerraNet fortsätter uppvisa, som förväntat, en låg omsättning och bolaget hade en obefintlig omsättning under kvartalet. Rörelsens totala intäkter drivs istället av aktiverat arbete för egen räkning som under kvartalet uppgick till ca 0,7 MSEK (1,2), vilket från låga nivåer motsvarar en minskning om ca 38 %. Tredje kvartalet kan istället beskrivas som ett kvartal inriktad på produktutveckling. Likt det vi skrev i gårdagens kommentar kommunicerade TerraNet i augusti 2020 att bolaget uppnått ca 10 000 Voxel per sekund genom att ersätta övervakningskameror med eventbaserad optik med dubbel upplösnig. Bolaget kan nu kalibera utifrån en HD-sensor som möjliggör skarpare kameraoptik och prestandauppgradering. Under tredje kvartalet genomförde bolaget ytterligare prestandaförbättringar från 200 till 200 000 Voxel per sekund. Prestandaförbättringarna, i kombination med TerraNets underteckade samförståndsavtal med Daimler under slutet av oktober 2020, skapar ett ännu större intresse kring Voxelflow nu när bolaget under februari 2021 ska uppvisa sin prototyp vid Daimler-Mercedes Benz kommande Startup Autobahnmässa.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.