Kommentar på TerraNets Q2-rapport


TerraNet publicerade idag den 21 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under andra kvartalet uppgick TerraNets rörelsekostnader (övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar) till 6,9 MSEK (13,4), vilket således är en minskning med ca 49 % mot jämförbart kvartal 2019. Under kvartalet minskade personalkostnaderna med ca 50 %, vilket är ett resultat av färre antal anställda samt de korttidspermitteringar som gjorts under kvartalet.

Under kvartalet visade TerraNet inga större intäkter, där övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0) samt 0,5 MSEK i aktiverat arbete för egen räkning, vilket är lågt men inte helt oväntat. Två av bolagets viktigaste kunder, Daimler Mercedes-Benz i Stuttgart och Walt Disney Imagineering i Glendale, stängde ned sina verksamheter redan i mars som en följd av covid-19. Vi bedömer att nedgången är tillfällig och Bolaget meddelar att deras kontakter på Disney är åter i tjänst och har nyligen återupptagit samarbetet, vilket vi ser som positivt. Vi bedömer i dagsläget att det ej föreligger förseningar kopplade till Covid-19 för TerraNet gällande utvecklingen av Voxelflow och Startup Autobahn Expo som kommer hållas i februari 2021.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.