Kommentar på TCECURs förvärv av Automatic Alarm samt företrädesemission


TCECUR meddelade den 29 september att de ingått avtal om att förvärva Automatic Alarm i Stockholm AB (”Automatic Alarm”) samt att de genomför en garanterad företrädesemission om 25,3 MSEK.

Automatic Alarm adresserar hela Sverige med sina säkerhetslösningar, där bolaget erbjuder lösningar inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm, lås och större kundanpassade integrationsprojekt. Bolaget har flera olika kundsegment, bl.a. myndigheter och kommuner, små och medelstora företag hela vägen till några av de största svenska företagen, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privata villaägare. För mer information om Automatic Alarm, se länk till bolagets hemsida här.

Växte med nära 50 % under 2019 med god lönsamhet

Från 2018 till 2019 ökade Automatic Alarm sin omsättning från ca 25,8 MSEK till 38,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 48 %. Samtidigt kunde bolaget höja sin EBIT-marginal från 5,7 % till 6,5 %. Sett till de senaste fem rapporterade åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 13 % årligen, med en rörelsemarginal som legat mellan ca 2 och 11 %, där medelvärdet uppgår till 6,4 %. Källa

I pressmeddelandet från den 29 september från TCECUR framgår bl.a. följande:

”Med Automatic Alarm medräknat bedöms TCECUR-koncernens rörelseresultat proforma före avskrivningar uppgå till omkring 15,8 MSEK (EBITDA) och omsättningen till 235 MSEK räknat rullande tolv månader fram till den 30 juni”

Sett till TCECUR:s befintliga dotterbolag; Mysec, AWT och TC Connect-bolagen, uppgick det rullande EBITDA-resultatet (12 månader) till 11,9 MSEK per den 30 juni. Med hänsyn till nämnda 15,8 MSEK konsoliderat proforma-resultat, borde därmed Automatic Alarms EBITDA-resultat ha uppgått till ca 3,9 MSEK under samma period. Baserat på en omsättning om ca 41,3 MSEK, motsvarar det en EBITDA-marginal om 9,4 %.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till maximalt 27 MSEK, före eventuell justering med ett belopp motsvarande Automatic Alarms nettoskuld per tillträdesdagen. Betalningen är uppdelad utifrån 20 MSEK kontant betalning, en resultatbaserad del om 5 MSEK som erläggs genom en riktad emission av aktier givet att ett visst resultat uppnås för helåret 2020, samt maximalt 2 MSEK i kontant betalning baserat på om ett visst resultat uppnås under år 2021.

Med 20 MSEK i köpeskilling som grund, vilket primärt skulle kunna anses vara hänförligt till Automatic Alarms historiska prestation, innebär det en förvärvsmultipel om 0,5x omsättningen och 5,1x EBITDA-resultatet (räknat rullande 12 månader från den 30 juni 2020). Även med den resultatbaserade delen om 5 MSEK som kan tillkomma i närtid, anser vi att förvärvet görs till rimliga multiplar.

Uppdaterad aktieanalys

Den 19 oktober 2020 publicerar TCECUR sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Med anledningen av detta, samt förvärvet av Automatic Alarm, kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR i samband med Q3-rapporten. I och med förvärvet av Automatic Alarm så kommer det att innebära en förändrad finansiell prognos för TCECUR och således värderingsintervall i våra tre scenarion; Base, Bull och Bear.