Kommentar på Tangiamos Q3-rapport


Tangiamo publicerade den 29 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under Q2-23 uppgick till 0,1 MSEK (-0,6)
  • Lanserar MultiPLAY Ignite
  • Fortsatt god kostnadskontroll
  • Tillförs 1,3 MSEK genom optionslösen och nyttjar 1 MSEK från tidigare ingånget finansieringsavtal
  • VD tillsammans styrelseledamot tecknar i kvittningsemission vilket minskar bolagets skulder och ökar ledningsgruppens Skin in the Game
  • Kassan förväntas stärkas vid årets slut

Frånvaron av större ordrar medförde en svalare inledning på H2-23

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,6) under Q3-23, vilket motsvarar en minskning om ca 0,5 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. Då ordern från Abbiati om 1,1 MSEK avseende Tangiamos Dice Shakers är planerad att levereras under Q4-23 handlade den redovisade nettoomsättningen under det tredje kvartalet om huruvida Tangiamo hade lyckats realisera resterande ordervärde från Loto-Quebec ordern eller inte. Givet den rapporterade nettoomsättningen samt att balansräkningsposten ”Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter” fortsatt uppgår till 6,6 MSEK, kan vi konstatera att processen drar ut på tiden. Analyst Group bedömer att detta sannolikt handlar om att Loto Quebec inte har slutfört produktverifieringen och att Tangiamo därmed ännu inte har erhållit ett fullt godkännande, varför Bolaget inte kan slutföra installationen av beställda MultiPLAY-roulettebord och därmed realisera kvarvarande intäkter, trots de tidigare erhållna icke-jurisdiktionella GLI-certifieringarna.

Analyst Groups helårsestimat bygger på att intäkterna från Loto Quebec-ordern realiseras och vi bedömer fortsatt att Tangiamo kommer att hinna slutföra installationen innan årets slut, där vi estimerar att ca 3,5 MSEK av de  6,6 MSEK i posten ”Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter” avser Loto Quebec ordern, givet vad Bolaget realiserade som intäkt under Q1-23. Med hänsyn till detta antagande, tillsammans med leveransen av Dice Shakers under Q4-23, estimeras nettoomsättningen för helåret 2023, exklusive ytterligare potentiella ordrar, uppgå till ca 13,2 MSEK, vilket kan ställas i relation till våra senaste kommunicerade helårsestimat om 15,7 MSEK. Frånvaron av ordrar under slutet av Q3-23 samt hittills under Q4-23 gör att vi bedömer att Tangiamo endast kommer att kunna leverera på befintlig orderbok under resterande delar av år 2023, då ytterligare ordrar som potentiellt kan tillkomma under december månad kommer tidigast att levereras under Q1-24, varpå Tangiamo kan realisera intäkter. Analyst Group kommer därför att göra mindre nedrevideringar avseende nettoomsättningen under kommande analysuppdatering.

Lanserar nästa generationens MultiPLAY-spelbord – Bygger på försäljningspotentialen

Under Q4-23 lanserade Tangiamo en helt ny MultiPLAY-produkt – Ignite – vilken har skapats i ett nära samarbete med Tangiamos partner Grupo Caribant i Dominikanska Republiken. Ignite är ett mer kompakt spelbord än tidigare MultiPLAY-roulettebord och utgörs av en ny, tillika förbättrad, grafik samt en mer avancerad teknik. Den nya spelplattformen tar därutöver upp en mindre golvyta än tidigare, vilket således gör den tillgänglig för fler miljöer och kan därmed även involvera fler spelare per kvadratmeter. Analyst Group estimerar att Ignite kan komma att bli en viktig intäktsdrivare under prognosperioden givet den utökade adresserbara marknaden som öppnas upp med hänsyn till den mindre storleken. Däremot bedömer Analyst Group att lanseringen av Ignite kommer att behöva genomgå en ny GLI-certifieringsprocess för att kunna säljas på reglerade marknader, varför Ignite förväntas kunna säljas på dels oreglerade marknader, dels marknader som ej kräver GLI-certifiering, vilket kortsiktigt begränsar intäktspotentialen till dess att en ny GLI-certifiering är på plats. Däremot förväntas denna potentiella GLI-process vara betydligt mer tidseffektiv givet de stora synergieffekter Tangiamo kan utnyttja givet att Bolaget nyligen har genomgått en GLI-process avseende MultiPLAY-roulettespelbordet. I samband med lanseringen genomförde vi en kortare intervju med VD Chris Steele, du kan läsa mer här.

Tangiamo fortsätter uppvisa en god kostnadskontroll

Under Q3-23 uppgick rörelsekostnaderna (exkl. COGS, övriga rörelsekostnader och avskrivningar) till ca 2,7 MSEK, motsvarande en mindre ökning om 1,7 % Q-Q, men samtidigt en avsevärd minskning om ca -54 % Y-Y, delvis förklarat av engångskostnader som belastade jämförelsekvartalet. Den sekventiella ökningen i rörelsekostnaderna var mer eller mindre i linje med estimerat på aggregerad nivå, även om fördelningen mellan övriga externa kostnader och personalkostnader avvek något från estimaten. Att rörelsekostnader skulle öka var därmed förväntat, vilket vi även belyste i samband med Q2-rapporten 2023 givet de ökade finansiella musklerna som det ingångna finansieringsavtalet medförde, vilket möjliggör för Tangiamo att investera för tillväxt i en större utsträckning än tidigare. Vidare hade vi estimerat att rörelsekostnaderna skulle öka ytterligare under Q4-23, detta med bakgrund till att vi hade förväntat oss att Tangiamo skulle medverka under G2E-mässan i Las Vegas under början av oktober vilket, till Analyst Groups kännedom, inte har skett i egen regi och med egen monter. Således estimeras nu marginellt lägre rörelsekostnader under Q4-23 än tidigare.

Frånvaron av väsentliga intäkter medförde en sekventiellt ökad rörelseförlust under det tredje kvartalet, uppgående till -4,1 MSEK, att jämföra med -3,7 MSEK under Q2-23. Jämfört med motsvarande kvartal under föregående år förbättrades rörelseresultatet med ca 1,8 MSEK, primärt härlett till en minskad kostnadskostym, frånvaron av engångskostnader och kostnadseffektiviseringar.

Kassan förväntas stärkas till årets slut

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 155 tSEK, motsvarande en minskning om ca 90 tSEK jämfört med föregående kvartal, där en positiv förändring avseende rörelsekapitalet om 2,6 MSEK medförde att kassaminskningen inte blev större än redovisat. Efter kvartalets utgång har Tangiamo erhållit en första tranch från Nordic Growth Opportunities 3 om 1 MSEK vilket tillsammans med att Bolaget har tillförts 1,3 MSEK genom optionslösen samt lyckas realisera resterande intäkter från Loto Quebec under Q4-23, talar för ett stärkt kassaflöde vid årets slut. Avseende Loto Quebec-ordern bedömer Analyst Group att Tangiamo ska erhålla ca 9 MSEK när Loto Quebec har genomfört produktverifieringen och när installationen av spelborden är klar, vilket skulle medföra en väsentligt stärkt finansiell position vid ingången av år 2024.

Under det tredje kvartalet genomförde Tangiamo även en kvittningsemission om ca 1,2 MSEK i vilken VD Chris Steele tecknade för ca 0,9 MSEK och styrelseledamoten Fredrik Adlercreutz till ett belopp om 0,1 MSEK, vilket Analyst Group ser positivt på då det å ena sidan medför ett ökat Skin In The Game bland ledningsgruppen, å andra sidan en förstärkt balansräkning genom en minskad skuldsättning.

Sammanfattningsvis blev det tredje kvartalet rent finansiellt ett avvaktande kvartal i termer av försäljning, rent operationellt däremot medför lanseringen av MultiPLAY Ignite en ökad försäljningspotential framgent, där Analyst Group ser positivt på att samarbetet med Grupo Caribant har burit frukt. Ytterligare produktinnovationer och lanseringar genom Grupo Caribant kan därför bli en viktig värdetrigger framöver, varigenom Tangiamo möjliggörs en stärkt produktportfölj. Analyst Group ser även positivt på Tangiamos fortsatta arbete med att förbättra kapitalstrukturen, senast genom kvittningsemissionen och optionslösen, vilket, tillsammans med tidigare ingånget finansieringsavtal, medför en solidare finansiell ställning inför år 2024 och framåt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.