Kommentar på Tangiamos Q2-rapport


Tangiamo publicerade den 31 augusti 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under H1-22 uppgick till 1 MSEK (3,1)
  • Utvecklats med god kostnadskontroll
  • Loto Quebec och Grupo Caribant utgör triggers framgent

Utebliven försäljning under Q2-22

Under det andra kvartalet 2022 redovisade Tangiamo en nettoomsättning om -0,8 MSEK (1,6). Den negativa försäljningen förklaras av dels utebliven försäljning, dels större krediteringar under kvartalet. Den negativa nettoomsättningen under andra kvartalet medför att nettoomsättningen för H1-22 uppgår till 1,0 MSEK (3,1), motsvarande en negativ tillväxt om 67 % mot jämförbar period föregående år.

I augusti 2022 meddelades förändringar i ledningen och från 1 september tar t.f. VD Chris Steele över som VD permanent. Chris Steele skriver i VD-ordet att en genomgående analys av bolaget och dess kunder har genomförts för att styra fokuset rätt framgent. Störst fokus beskrivs ligga på Loto Quebec samt Group Caribant framgent, och avseende Loto Quebec krävs att bolaget erhåller GLI-certifiering, likväl avklarar Loto Quebecs slutinspektion, innan en beställning kan göras, där samtliga tre faser förväntas av bolaget vara klart under Q4-22. I våra estimat har vi tagit höjd för att en realisering av Loto Quebec-ordern, dock i det lägre intervallet av 5-10 MSEK som tidigare har kommunicerats av Tangiamo.

Tangiamos distributör Grupo Caribant har tidigare genomfört en första stor installation av TNG Slot, där potentialen framgent finns i licensierad produktion av mjukvara och kritiska komponenter, vilket ännu inte har initierats. Flaskhalsen bakom en storskalig utrullning grundas i de mindre problem som har funnits i maskinerna, vilket antas kunna vara löst innan årets slut. Därefter utgör licenstillverkningsavtalet med Grupo Caribant en tydlig värdedrivare och möjliggör stärkta marginalerna framöver.

Analyst Group bedömer att medan en potentiell order från Loto Quebec under år 2022 ännu är intakt, medför den uteblivna försäljningen samt låga orderstock att Tangiamo kan få det svårt att infria våra prognoser för helåret 2022, varför vi kommer att se över dessa, samtidigt som vi anser att Tangiamo står inför ett flertal stora triggers under det andra halvåret 2022.

God kostnadskontroll men ökad kapitalförbrukning under kvartalet

Vid utgången av det andra kvartalet 2022 uppgick bolagets kassa till ca 1,9 MSEK, att jämföra med 5,5 MSEK vid utgången av Q1-22, motsvarande en minskning om ca 3,7 MSEK. Under H1-22 har bolaget genomfört en företrädesemission vilket tillförde bolaget, efter kvartalets utgång, ca 12,1 MSEK före transaktionskostnader. Kapitaltillskottet bedöms som essentiellt för att bolaget ska kunna exekvera på uttalad tillväxtstrategi och skala upp intäkter framgent, samtidigt som det bör tilläggas att företrädesemissionen resulterade i en utspädningseffekt om ca 55 %.

Bolaget operationella burn rate uppgick till ca -4,3 MSEK, vilket motsvarar ca -1,4 MSEK/månad. Under årets första kvartal stärktes kassaflödet förklarat av ett mindre negativt resultat och gynnsam utveckling i rörelsekapitalet. Summerat för första halvåret har bolagets operationella burn rate uppgått till ca -1,8 MSEK, vilket motsvarar ca -0,3 MSEK/månad. Trots ett ökat negativt rörelseresultat under det andra kvartalet om -4,3 MSEK, kan vi se att kostnadsmassan har hållits relativt intakt under kvartalet, varför rörelseförlusten till större del förklaras av den uteblivna försäljningen och större krediteringar, vilket medförde en negativ omsättning. Övriga externa kostnader minskade marginellt Q-Q, medan personalkostnader ökade med ca 0,1 MSEK, samtidigt som bolaget har haft engångskostnader under kvartalet hänfört till lokalbyte. Sammantaget konstaterar Analyst Group att Tangiamo har utvecklats med god kostnadskontroll under årets första halvår.

Sammanfattningsvis har den negativa nettoomsättningen bidragit till en ökad rörelseförlust under årets andra kvartal, trots att kostnadsmassan har utvecklats med god kostnadskontroll. Nettoomsättningen för det första halvåret är under Analyst Groups estimat och vi kommer därav se över prognoserna för helåret 2022. Tangiamo har efter kvartalets utgång fyllt på kassan med 12,1 MSEK (före transaktionskostnader), vilket bedöms som nödvändigt för att kunna fokusera på att certifiera nyckelprodukter i syfte att skala upp försäljningen framgent. Parallellt bedömer vi att bolagets primära triggers, Loto Quebec och Grupo Caribant, fortsatt är intakta vilket estimeras kunna bidra starkt till omsättningen. Framgent är det av betydelse att bolaget exekverar på uttalad tillväxtstrategi för att stärka försäljningen, samt bibehåller en god kostnadskontroll.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.