Kommentar på Shortcut Medias Q3-rapport


Shortcut Media AB (”SMG”) publicerade idag den 12 november sin delårsrapport för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2020. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

SMG levererar en mycket stark rapport

Under Q3-20 så uppgick intäkterna till 10,6 MSEK (13,5), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca   -22 % Y-on-Y. EBITA-resultatet, rörelseresultatet justerat för goodwillavskrivningar, uppgick till 0,1 MSEK (-0,7), och rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -0,6 MSEK, upp från -1,5 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå så ökade resultatet från -1,3 MSEK till -0,6 MSEK. De tredje kvartalet är generellt ett semesterkvartal för SMG, och brukar historiskt alltid vara det svagaste kvartalet omsättningsmässigt. Med detta, likväl de tuffa förutsättningarna som fortsatt råder till följd av Covid-19, som bakgrund, anser Analyst Group att SMG levererar en mycket stark rapport, där särskilt förbättringen i EBITA-resultatet, trots omsättningstappet, är imponerande, då bolaget vände till positivt EBITA-resultat och stärkte EBITA-marginalen från -5,5 % till 1,4 %.

SMG har stått starka på en tuff marknad och har tagit marknadsandelar

Medieinvesteringarna minskade med ca 22,2 % under de första nio månaderna av 2020, samtidigt som SMG:s omsättning har minskat med ca 16 % under samma period. Detta innebär att SMG har stärkt sin position på den svenska marknaden hittills under året, och tagit marknadsandelar, samtidigt som många andra mediebolag har haft det tufft, där många har tvingats i konkurs eller rekonstruktion. En av anledningarna till att SMG hittills klarat året bättre än många andra mediebolag är bolagets fokus på upphandlingar och ramavtal, som varit en framgångsrik strategi, och under 2020 har SMG vunnit mer ramavtal än någonsin tidigare.

Över våra förväntningar på flera punkter

SMG levererade en bra rapport, och siffrorna kom in över våra förväntningar på flera punkter, där särskilt lönsamheten var kraftigt över våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 10,6 MSEK, att jämföra med estimerade 11,6, medan EBITA överträffade förväntningarna  ordentligt, och uppgick till 0,1 MSEK jämfört med estimerade -0,8 MSEK, vilket är ett tecken på en mycket god kostnadskontroll från Bolaget i dessa Covid-19 tider. EBIT-resultat uppgick till -0,6 MSEK, också det över våra förväntningar, och att jämföra med vårt prognostiserade EBIT-resultat om -1,6 MSEK. Nettoresultat kom även det in över förväntningarna, och landade på -0,6 MSEK, jämfört med estimerade -1,6 MSEK.

Offentliggör ny tillväxtplan

I samband med bolagets Q3-20 rapport, så offentliggjorde SMG en ny tillväxtplan, som kommer innebära att organisationen ska fördubblas fram till år 2022. Bolaget ska fram tills dess öka omsättningen till 120 MSEK, och kommer samtidigt sträva efter att behålla en rörelsemarginal (EBITA) inom spannet 5 till 10 %. SMG planerar att uppnå dessa mål genom att dels fortsätta växa organiskt, samt dels genom att göra kompletterande förvärv, som kommer bredda och förstärka organisationen. Den organiska tillväxten ska genereras genom att fortsätta vinna ramavtal, genom att bygga långsiktiga kundrelationer och ta nya nyckelkunder, samt genom att kapitalisera på tillväxten inom de områden som SMG redan är starka inom, främst områden såsom gaming, sociala medier, och online video. När det kommer till den förvärvsgenererade tillväxten, så ämnar SMG utnyttja den fragmenterade marknadsstruktur som marknaden för filmkommunikation har, samt att ta tillvara på de förvärvsmöjligheter som uppstått till följd av Covid-19. Bolaget planerar att genomföra minst ett förvärv per år de kommande åren, där de i dagsläget arbetar med indikativa bud på bolag som tillsammans omsätter ca 50 MSEK. Finansieringsmöjligheterna, givet att SMG har nettokassa samt genererar positiv EBITA, bedömer bolaget som goda.

Analyst Group anser att SMG:s nya tillväxtplan kommer vid ett tillfälle då mängden förvärvskandidater bedöms som särskilt hög inom bolagets nisch, samt i ett tillfälle då även förutsättningarna och villkoren för förvärv kan vara särskilt fördelaktiga. Därtill har SMG en stark historik av att genomföra framgångsrika förvärv, där särskilt förvärven av Bond Street och Oddway kommer i åtanke. Med detta som bakgrund så ser vi starkt positivt på SMG:s förvärvsambitioner, och ser det som ett smart strategiskt beslut från bolagets ledning, och som något som kan komma att generera betydande aktieägarvärde framgent. Gällande finansieringsmöjligheterna så bedömer vi att SMG bör ha goda möjligheter att kunna få finansiering, då bolaget är lönsamt och har nettokassa.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på SMG.