Kommentar på Recyctecs Q1-rapport


Recyctec publicerade den 25 april år 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet.

Utveckling av nettoomsättningen och drivare framgent

Under Q1-23 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,6 MSEK (3,4), motsvarande en ökning om ca
8 % mot jämförbart kvartal (Q1-22) föregående år, men dock en minskning med ca 26 % jämfört med föregående kvartal Q4-22. Produktmixen var dock fördelaktig där EarthCare stod för 98 % av den totala försäljningen och där teknisk glykol stod för 2 %. Analyst Group ser potential för Recyctec att öka försäljningen i Norden, då det nämns i rapporten att flera aktiviteter har utförts för att utbilda Ahlsells personal om produkterna samt fördelarna med återvunnen glykol, vilket förväntas driva tillväxten under kommande kvartal.

Personalkostnaderna sjönk under kvartalet och estimeras fortsätta sjunka under H1-23

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 2,3 MSEK (2,4) under Q4-22, således var råvarukostnaderna relativt oförändrade jämfört med Q1-22. Dock var bruttomarginalen om ca 56 % (40 %) högre, vilket kan tillskrivas en positiv förändring av varulagret. Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q1-23 till ca 4,7 MSEK att jämföra med 5,6 MSEK under Q1-22 och 5,7 MSEK under Q4-22, en minskning om ca 15 % respektive 17 %. Bolaget har under 2023 minskat personalstyrkan och således har personalkostnaderna sjunkit som aviserat till 1,7 MSEK, att jämföra med 2,2 MSEK under Q4-22. Personalkostnaderna förväntas sjunka ytterligare under H1-23 enligt bolaget. Slutligen uppgick rörelseresultatet till -2,7 (-4,2) MSEK, motsvarande en förbättring om 36 % mot Q1-22, och en förbättring om 24 % mot Q4-22, där rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK, vilket Analyst Group ser som positivt.

Finansiell ställning och likviditet

Recyctecs kassa vid utgången av Q1-23 uppgick till ca 1,4 MSEK medan det operativa kassaflödet under perioden uppgick till ca -5,6 MSEK, vilket kan jämföras med -1,3 MSEK under Q4-22. Det negativa kassaflödet belastades framför allt av negativa förändringar i rörelsekapitalet om ca -3,1 MSEK. Dessutom betalade Recyctec av låneskulder om ca 6,8 MSEK med hjälp av nettolikviden om ca 12,7 MSEK som erhölls via en nyemission i januari. Givet en burn rate per månad om ca -0,8 MSEK exklusive investeringar och amorteringar av engångskaraktär, vilket är i linje med rullande 12 månader, och en kassa om ca 1,4 MSEK vid utgången av Q1-23, är Recyctecs finansiella position minst sagt ansträngd. Ytterligare extern kapitalanskaffning kan således inte uteslutas under de kommande 12 månaderna. Det ska dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka försäljningen och bibehålla kostnadsfokus samt effektivisera hanteringen av rörelsekapital, bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet. En annan faktor som skulle kunna bidra till stärkt likviditet är att Recyctec även har tillsatt Thom Nilsson som tillförordnad VD. Thom har mångårig erfarenhet från liknande uppdrag och har framgångsrikt drivit verksamheter som präglats av förlust till vinst, något som kan ge Recyctec ytterligare vind i seglen.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec med ökat fokus på försäljning och distributörssamarbeten är i ett intressant läge att fortsätta tillväxtresan och kunna kapitalisera på de hållbarhetstrender som gynnar bolag med cirkulära affärsmodeller med hjälp av den gröna klassificeringen. Utmaningarna framgent blir att balansera tillväxten med lönsamhet för att minska behovet av externt kapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.