Kommentar på Qlosr Groups bokslutskommuniké


Qlosr publicerade idag den 23 februari 2022 sin bokslutskommuniké för 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen uppgick till 115,9 MSEK – 10,5 % organisk tillväxt Y-Y
  • Andelen prenumerationsintäkter uppgick till 52 % – Ökning med 7 procentenheter Y-Y
  • Justerade bruttomarginalen uppgick till 42,4 % – Ökning med 2,4 procentenheter Y-Y
  • Positivt justerat EBITDA-resultat

Stark tillväxt i prenumerationsintäkter under H2-21

Under andra halvan av 2021 redovisade Qlosr en omsättning om 115,9 MSEK, motsvarande en omsättningsökning om 77,2 % Y-Y, samtidigt ska det poängteras att omsättningsökningen till stor del härleds av de förvärv som Qlosr har genomfört under H2-21. Qlosr har sedan bolaget noterades i Q2-21 via det omvända förvärvet av Archelon fullföljt fem förvärv, där Vibration IT, Bmore IT (inkl It Finansiering i Väst) och RG19 alla har bidragit till periodens omsättning. SBL Data har konsoliderats i Qlosrs resultaträkning från och med den 4 januari 2022, varför SBL inte har bidragit till omsättningen under rapporterad period utan kommer att göra det under kommande kvartal. För H2-21 uppgick den förvärvade omsättningen till 43,6 MSEK, vilket betyder att den organiska tillväxten uppgick till 10,5 % Y-Y medan den förvärvade tillväxten uppgick till 66,7 %. Vi hade estimerat en högre organisk tillväxttakt, ca 16 %, men vi är samtidigt av uppfattningen att den lägre organiska tillväxten primärt kan härledas till två faktorer.

  • Som en konsekvens av Qlosrs modifiering av affärsmodellen som går ut på att accelerera omställningen från traditionell IT- och produktförsäljning till prenumerationsbaserad försäljning, antas försäljningen av produkter och engångstjänster ha minskat. Detta kunde vi även se i Qlosrs rapport för H1-21, där direktförsäljningen minskade med 14 % Y-Y, samtidigt som intäkterna från prenumerationstjänster steg med 44 %. Vi menar därför på att samma mönster har spelats ut i H2-21, vilket således förklarar den lägre organiska tillväxten än vad vi estimerat, vilket även styrks av att prenumerationsintäkterna ökade 35 % organiskt Y-Y under H2-21. Även om Qlosrs omställning i affärsmodellen på kort sikt kan hämma omsättningen, ger det en grund för en mer långsiktig, stabil och lönsam tillväxt på sikt.
  • Mycket tid från ledningen går åt vid förvärv och med tanke på att Qlosr har genomfört ett flertal förvärv under H2-21 antar vi att den organiska försäljningen kan ha blivit kortsiktigt lidande av det, samtidigt som förvärven per se resulterar i fler kundbaser, nya marknader och stärkt produkterbjudande, vilket bäddar för en starkare och mer uthållig organisk tillväxt framgent.

De återkommande prenumerationsintäkterna växte som nämnt organiskt med 35 % Y-Y och utgjorde 52 % av intäktsmixen, en ökning med 7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Vi ser positivt på utvecklingen, vilken även är i linje med Qlosrs långsiktiga strategi där bolaget har som mål att prenumerationsintäkterna ska utgöra 60 % av omsättningen år 2024, och som således möjliggör såväl högre lönsamhet som mer förutsägbara intäkter, tillika kassaflöden, till rörelsen framöver. 

Stärkt bruttomarginal i ljuset av ökade intäkter på prenumeration

Som en effekt av att prenumerationsintäkterna utgjorde en större andel av de totala intäkterna kunde bruttomarginalen stärkas Y-Y, då dessa intäkter förknippas med högre underliggande lönsamhet, och uppgick under H2-21 till 42,4 % (justerad), en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med H2-20. Kombinationen av en fortsatt accelerering av prenumerationsintäkter och de skalfördelarna som en större koncern medför, i termer av kostnadsbesparingar genom att styra upp och samla framtida inköp, talar för att Qlosr kan stärka bruttomarginalen ytterligare kommande kvartal och år. Qlosr har här som mål att nå en bruttomarginal om 55 % på prenumerationsaffären.

EBITDA-resultatet belastas av engångskostnader

EBITDA-resultatet uppgick till -41,3 MSEK under H2-21, men påverkas samtidigt av kostnader som är av engångskaraktär, däribland 11 MSEK hänfört till det omvända förvärvet som belastade övriga externa kostnader och en omställningskostnad om 31,7 MSEK som belastade bruttokostnaderna. Omställningskostnaden hänförs till att Qlosr har valt att förtidslösa finansavtal*, vilket framöver resulterar i ett förbättrat kassaflöde med motsvarande grad, en tydligare affärsuppföljning per tjänst i samtliga dotterbolag och ett ökat fokus på lönsamhet per tjänst, utan jämförelsestörande poster. Justerat för tidigare nämnda engångskostnaderna om totalt 42,7 MSEK uppgick EBITDA-resultatet till 1,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 1,2 %, och innebär samtidigt en resultatförbättring på EBITDA-nivå om 3,8 MSEK Y-Y. Genom de nya förvärvade kundbaserna i kombination med en bredare tjänsteproduktsportfölj tillåts Qlosr kunna erbjuda bolagets breddade och prenumerationsbaserade helhetslösning till en större kundbas, vilket estimeras driva de återkommande intäkterna, tillika stärka den underliggande lönsamheten inom koncernen framöver. Med en ökad andel av de totala intäkterna som utgörs av standardiserade prenumerationstjänster kan Qlosr även uppnå en högre skalbarhet på rörelsenivå, varför rörelsekostnader kan hållas nere vid ökad omsättning. Analyst Group förväntar sig därför att Qlosr kan stärka EBITDA-marginalen ytterligare under kommande kvartal.

Kort om Qlosr finansiella position

Vid utgången av H2-21 uppgick Qlosrs kassa till 42,6 MSEK, vilket är en ökning med 21,6 MSEK jämfört med H2-20. Kassaflödet från den operativa rörelsen uppgick -33,9 MSEK, men inkluderar då omställningskostnaden om 31,7 MSEK, samtidigt som kassaflödet efter justeringar i rörelsekapitalet uppgick till -1,7 MSEK, där primärt en ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder bidragit positivt till kassaflödet. Vidare har Qlosr inhämtat ca 132 MSEK via nyemission, upptagna lån och ägartillskott, vilka har använts för att dels finansiera rörelseförvärven, dels amortering av lån, samtidigt som kassan överlag har stärkts. Givet att Qlosr innehar en underliggande lönsamhet i verksamhet, vilken Analyst Group estimerar kommer stärkas ytterligare framgent, bedömer vi Qlosrs finansiella position som god i dagsläget, trots att de långfristiga skulderna totalt uppgår till 71,2 MSEK vid utgången av H2-21. Här ser vi goda möjligheter för Qlosr att, i takt med ökad lönsamhet inom rörelsen, amortera ned skulden successivt över tid och därmed minska bolagets belåning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Qlosr.

*Har kommunicerats till marknaden tidigare i pressmeddelande den 13 augusti och 25 november.