Kommentar på Obducats Q4-rapport


Obducat publicerade den 16 februari 2024 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023, vilken visade på en hög tillväxt och ett starkt positivt EBITDA-resultat som uppgick till 30 %.

”Med det fjärde kvartalet rapporterat kan vi fastställa att Obducat avslutar året med en kanonrapport, där bolaget uppvisar hög tillväxt avseende både intäkter och lönsamhet. Obducat levererar en kraftig intäktsökning både Y-Y och Q-Q, samt stigande marginaler där EBITDA-marginalen uppgår till hela 30 % under Q4-23. Det starka kvartalet resulterar även i att Obducat levererar ett rekordår 2023, där bolagets omsättningstillväxt uppgår till 59 %, till följd av en hög affärsaktivitet, en stark efterfråga och god leveransförmåga, samtidigt som bolaget vänder till vinst. Med ett rekordår i ryggen, en stark utgående orderingång om 124 MSEK och ökad marknadssatsning stärker Obducat utsikterna för ett starkt år 2024.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Följande är våra tankar kring rapporten och några punkter vi valt att titta närmare på:

  • Hög tillväxt under Q4-23 – tillväxt om 81 % Y-Y
  • Rekordstor orderingång under helåret 2023 – uppgående till cirka 118 MSEK
  • Hög orderstock bäddar för hög tillväxt under år 2024
  • Uppvisar stark lönsamhet under kvartalet – EBITDA- och EBIT-marginal om 30 % resp. 23 %

För det fjärde kvartalet år 2023 uppgick Obducats nettoomsättningen till 29,4 MSEK (16,3), motsvarande en tillväxt om 81 % Y-Y. Vid jämförelse mot förgående kvartal (Q3-23) uppvisar Obducat en sekventiell tillväxt om 15 %, där nettoomsättningen under föregående kvartal uppgick till 25,6 MSEK. Med det fjärde kvartalet rapporterat kan vi fastställa att Obducat avslutar år 2023 med en stark tillväxt, förklarat av en hög affärsaktivitet under helåret 2023 och en god leveransförmåga, trots fortsatta utmaningar inom komponentförsörjningen.

För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 93 MSEK (58), vilket motsvarar en tillväxt om 59 %. Trots en hög tillväxt under helåret 2023, är omsättningen lägre än vad Analyst Group hade estimerat för helåret 2023. Den lägre än estimerade nettoomsättningen kan primärt förklaras av att Obducat fortsatt dras med förseningar inom komponentförsörjningen, vilket förskjuter intäktsföringen. Dock uppvisar Obducat en sekventiell tillväxt under fjärde kvartalet, vilket bekräftar en förbättrad leveransförmåga och en hög efterfrågan på Obducats produkter och tjänster, vilket blir tydligt ur ett flerårsperspektiv där Obducat uppvisar den högsta omsättningen för ett helår, och där den genomsnittliga tillväxttakten (CAGR) under de senaste tre åren uppgått till cirka 20 % och för de senaste två åren till cirka 70 %. Därtill ska det tilläggas att Obducat uppvisar en stark utgående orderstock och upplever en generell förbättring avseende leveranssituation för komponenter, varpå Analyst Group estimerar en successivt förbättrad leveranssituation, vilket sammantaget bäddar för att Obducat står inför ett nytt rekordår med hög tillväxt. Sett till Obducat nettoomsättning på LTM-basis har bolaget uppvisat en stark sekventiell tillväxt, där nettoomsättningen under senaste tolv månader, vilket motsvarar helårsintäkterna för 2023, vilka uppgick till 93,1 MSEK och utgör en stark prestation.

Under helåret 2023 har Obducat uppvisat ett högt affärstempo, vilket bekräftas av den rekordhöga orderingången om cirka 118 MSEK (79), motsvarande en ökning om 49 %. Den höga affärsaktiviteten under helåret är ett resultat av ökad synlighet, marknadsnärvaro och varumärkeskännedom, vilket i kombination med starka globala trender, såsom elektrifiering, digitalisering och AI, vilket driver en hög efterfrågan på Obducats produkter och tjänster. Under det fjärde kvartal uppgick orderingången till 10,1 MSEK (10,5), vilket är en marginell minskning mot motsvarande period föregående år (-4 %) och tyder på en något lägre aktivitetsnivå än under resterande del av år 2023. Orderingången under kvartalet utgörs av orders inom ett flertal produktionsserviceprojekt, där det ska tilläggas att dessa projekt har potential att växa till större volymer framgent. Trots en god leveransförmåga och en något lägre orderingång under det fjärde kvartalet än förväntat, så har Obducat fortsatt en stark orderstock, vilken vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick till 123,6 MSEK och kan jämföras med motsvarande tidpunkt föregående år om 88,1 MSEK. Den höga orderstocken utgör en god position för att fortsätta leverera hög tillväxt under år 2024. Utöver den starka utgående orderstocken, har Obducat stärkt marknadsnärvaron genom bland annat deltagande på viktiga mässor inom halvledarindustrin, samt förväntas även under år 2024 accelerera utvecklingstakten avseende anpassade litografilösningar och ägna mer fokus åt hållbara processlösningar för nano-litografi, vilket bäddar för en fortsatt hög efterfrågan på Obducats produkter och tjänster och en hög aktivitetstakt framgent.

Bruttoresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 17,6 MSEK (10,3), vilket motsvarar en bruttomarginal om 60 % (63). Sett till helåret 2023 uppgår bruttomarginalen till 56 %, vilket är lägre än föregående år om cirka 63 %. Bruttomarginalen under år 2023 tyngs något av en lägre bruttomarginal under Q1-23 som uppgick till 41 %, där kvartalets bruttomarginal påverkades av vinstavräkning av leveranser och berodde på försenade komponentleveranser och högre produktionskostnader. Dock ur ett flerårsperspektiv är bruttomarginalen om 56 % för helåret 2023 relativt hög, vilket bland annat kan jämföras mot genomsnittet under de fyra senaste åren (2019–2022) om 54 % och påvisar att Obducat har lyckats parera ökade produktionskostnader och framgångsrikt genomfört prisjustering mot kund.

Under det fjärde kvartalet har Obducat uppvisat höga rörelsemarginaler och en god operativ lönsamhet, där EBITDA-marginalen uppgick till hela 30 % och EBIT-marginalen till 23 %. EBITDA-resultatet under Q4-23 uppgick till 9,0 MSEK (-0,6), vilket är en ökning om 9,5 MSEK Y-Y och 2,4 MSEK Q-Q i absoluta tal. EBITDA-marginalen som uppgick till 30 % under Q4-23 är en ökning i jämförelse med motsvarande period föregående år om -4 % och föregående kvartal om 26 %. Sett till rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick detta till 6,8 MSEK (-2,8) under Q4-23, vilket motsvarar en EBIT-förbättring om hela 9,5 MSEK Y-Y och 2,4 MSEK Q-Q. I jämförelse med vår senaste analysuppdatering hade vi räknat med en EBITDA-marginal om 28 % och en EBIT-marginal om 24 %.

Med det fjärde kvartalet rapporterat kan vi fastställa att Obducat uppvisar en stark lönsamhet och bidrar till att Obducat vänder till vinst på både EBITDA- och EBIT-nivå för helåret 2023. EBITDA-resultatet uppgick till 13,2 MSEK (-1,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14 % och är i linje med våra estimat om 15 %. På EBIT-nivå uppgick rörelseresultatet till 4,5 MSEK (-10,7), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 9 % och Obducat överträffar därmed våra tidigare estimat om 7 %. Obducat uppvisar därmed en god lönsamhet under helåret 2023 och har avsevärt förbättrat rörelseresultat, avseende EBITDA och EBIT, mot föregående år.

Obducat uppvisar hög lönsamhet under Q4-23

Under föregående kvartal (Q2-23) upptog Obducat ett konvertibelt lån om 20 MSEK för att på ett effektivt sätt möta den ökade efterfrågan och genomföra bolagets expansion. Vid utgången av december 2023 uppgick kassan till 1,3 MSEK, vilket kan jämföras med utgången av föregående kvartal om 3,0 MSEK, motsvarande en ökning om ca 6,9 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar av rörelsekapitalet) uppgick till 7,8 MSEK under det fjärde kvartalet, medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 MSEK. Minskningen av kassan härledds därmed till förändringar i rörelsekapitalet, vilket uppgick till -10 MSEK under det fjärde kvartalet 2023 och där bland annat kundfordringar ökade med 5,9 MSEK, vilka uppgick vid kvartalets utgång till 15,3 MSEK. I VD-ordet skriver Patrik Lundström bland annat att ” […] I takt med att ett antal större leveranser genomförs förstärks vår likviditetssituation, vilket möjliggör en ökad lagerhållning. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga leveranstider.”

Sammanfattningsvis rapporterade Obducat en riktig stark avslutning på år 2023, vilket innebär att Obducat har levererat en hög tillväxt och stark lönsamhet under helåret 2023. Den höga aktiviteten under år 2023 och en god leveransförmåga under fjärde kvartalet resulterade i en omsättningstillväxt om 81 % Y-Y. Därutöver har Obducat framgångsrikt parerat kostnadsökningar med prisjusteringar och uppehållit en god kostnadskontroll, vilket har resulterat i höga rörelsemarginaler under fjärde kvartalet, där EBITDA-marginalen uppgick till hela 30 % och EBIT-marginalen till 23 %. Obducat som gynnas av tydliga omvärldstrender har även stärkt marknadspositionen under år 2023 genom hög synlighet och marknadsnärvaro, vilket i kombination med en stark utgående orderingång om cirka 124 MSEK bäddar för en fortsatt hög tillväxt under år 2024. Parallellt har Obducat påvisat under H2-23 vilka marginaler bolagets affärsmodeller besitter vid en högre intäktsföring och givet en förbättrad leveranssituation estimeras Obducat ytterligare kunna stärka lönsamheten under helåret 2024.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Obducat.