Kommentar på NOSIUMs Q3-rapport


Nosium har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022, följande är vår uppföljande kommentar.

  • NOSIUM visar vinst på sista raden i både moderbolaget och på koncernnivå
  • Flera investeringar har genomförts under hösten
  • En turbulent omvärld – men NOSIUM visar styrka och tecken på positiv framtid

I den tidigare Q2-rapporten från augusti skrev Daniel Ehdin följande i sitt VD-ord: ”[…] Fokus för NOSIUM och samtliga portföljbolag kommer under H2 2022 vara att förbättra kassaflödet och stärka kassorna. Min förhoppning är att NOSIUM kommer uppvisa positivt resultat på sista raden samtliga kvartal under 2022 och vi siktar på flera nya investeringar redan under hösten. Vår plan för hösten och vintern är stark och jag ser fram emot att löpande få uppdatera marknaden om våra framsteg.

Q2-rapporten publicerades den 31 augusti och redan den 29 september meddelade NOSIUM att de förvärvade 100 % av fastighetsbolaget Kenoro Camp AB (”Kenoro” eller ”Framgångsgården”). Köpeskillingen uppgick till 7,5 MSEK och finansierades i sin helhet av nya aktier i NOSIUM till ett värde om 1,5 kr/styck, vilket således motsvarade en premie om hela 92 % i förehållande till föregående handelsdags stängningskurs. Värdet av Kenoros fastighetsportfölj uppgår till nära 17 MSEK, vilket kan ställas i relation till befintliga lån om cirka 3,5 MSEK. Det motsvarar således en skuldsättningsgrad om 20 %, vilket generellt kan anses vara lågt och är såklart något vi ser positivt på. Särskild med hänsyn till rådande marknadsläge med stigande räntor, varpå det är betydligt mer fördelaktigt än tidigare att verka med en låg skuldsättningsgrad.

En knapp månad senare följde NOSIUM upp förvärvet av Kenoro med ytterligare fem investeringar i fem olika bolag; EE Interactive Entertainment Network, Tryggid Europe, Online Transaction Technology Ventures, Leikur Holding och Prospectus Holdings. Samtliga av dessa investeringar finansierades med aktier i NOSIUM, till en kurs om 1,5 kr/styck. I skrivande stund värderas NOSUM till 1 kr/aktie, vilket således innebär en rabatt om 33 % mot tidigare genomförda transaktioner. Genom förvärvet av Kenoro, samt de fem efterföljande investeringarna i ovan nämnda bolag, har NOSIUM breddat sin portfölj avsevärt.

Vad gäller målbilden att samtliga kvartal under 2022 ska uppvisa lönsamhet kan NOSIUM checka av ytterligare ett kvartal, då årets tredje visade vinst för moderbolaget på sista raden, såväl som för koncernen som helhet. Moderbolagets nettovinst uppgår till 11,1 MSEK under årets första nio månader och vid utgången av september 2022 uppgick det egna kapitalet till 27,3 MSEK, att jämföra med 5,7 MSEK vid utgången av september 2021.

Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark och uppgick för moderbolaget till 94 % (62). Även den finansiella position är god där moderbolagets och koncernens kassa uppgick till 1,0 MSEK respektive 2,9 MSEK vid slutet av årets tredje kvartal.

Sammanfattningsvis anser vi att NOSIUM levererar ett starkt tredje kvartal och att bolaget även levererat på sin tidigare uttalade målsättning vad gäller att uppvisa lönsamhet på kvartalsbasis, såväl som att genomföra fler investeringar.


Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Nosium.