Kommentar på LL Lucky Games riktade emission


LL Lucky Games meddelade den 30 januari att bolagsstämman beslutat om genomförandet av den tidigare kommunicerade riktad emissionen om ca 31 MSEK till NCTK Holdings International Limited.

Den riktade emissionen sker till en kurs om 0,658 kr/aktie vilket innebär att Lucky Games tillförs ca 31 MSEK före emissionskostnader, vilket såldes stärker bolagets kassa väsentligt. Summan kan ställas i relation till Lucky Games totala balansomslutning om 49 MSEK vid utgången av september 2022, vilket därmed belyser hur pass kraftigt kapitaltillskottet är och ger Lucky Games helt nya finansiella muskler att fortsätta sin expansion. Det innebär samtidigt en större utspädning för bolagets befintliga aktieägare, närmare bestämt 38 %. Det får dock ställas i relation till de möjligheter som kan komma med att ha NCTK som en storägare, vilka enligt Lucky Games har en stark närvaro i branschen som kan bidra till att accelerera Lucky Games tillväxt.

NCTK Holding är ett investmentbolag baserat i Hong Kong med flera bettingbolag som innehav, bland annat ett cypriotiskt portföljbolag med licens inom B2C sports book samt In2Bet. Såhär sa NCTK i samband med den riktade emissionen:

”Vi är glada över aktieägarnas beslut gällande den riktade nyemissionen på den extra bolagsstämman. Som huvudinvesterare ser vi fram emot att utveckla och stödja Lucky Games. Vår investering är en långsiktig strategisk investering där vi ser Lucky Games som en framtida katalysator för att konsolidera Igaming-verksamhet till en ny stor aktör i den europeiska sektorn. Blandningen av olika kompetenser från aktieägare, styrelse och ledning kommer att skapa en stark grund för våra framtida planer samt tillväxt.”

Den riktade emissionen sker till en rabatt om 26 % mot förra veckans stängningskurs om 0,89 kr. Självfallet hade en premie varit att föredra, men emissionskursen får även ställas i relation till vilka andra alternativ som funnits tillgängliga för Lucky Games. Skulle istället exempelvis en företrädesemission genomföras hade denna troligen, med tanke på de rådande finansmarknaderna, behövt ske till en högre rabatt. Gissningsvis hade Lucky Games även behövt bygga ett garantikonsortium, vilket hade varit både tidskrävande och med hänsyn till de marknadsmässiga garantiersättningarna idag, kostsamt.

”Baserat på vad vi kan utläsa från pressmeddelandet, såväl som strukturen på affären, tolkar vi det som att NCTK har tydliga visioner för hur Lucky Games ska kunna växa över tid. De nämner själva att investeringen är långsiktig, ett påstående vi menar stärks med hänsyn till storleken på den införskaffade ägarandelen. Det framgår även att de ser Lucky Games som en katalysator för att konsolidera Igaming-verksamheten till en ny stor aktör i den europeiska sektorn, vilket kan bli en stark värdedrivare under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Utdrag från vår senaste analys av Lucky Games

Efter att Lucky Games presenterade sin Q3-rapport bedömer vi fortsatt att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, ett måste för att närma sig svarta siffror. Det ska även tilläggas att bolaget under hösten 2022 var i slutfasen gällande övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG, vilket enligt tidigare kommunikation kommer innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att Lucky Games kan närma sig lönsamhet.