Kommentar på Josabs Q2-rapport


Josab publicerade idag den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa närmare i samband med rapporten:

  • Fortsatt blygsam omsättning under kvartalet…
  • … men samtidigt en god kostnadskontroll
  • Värdedrivare framgent

Under Q2-21 uppgick Josabs nettoomsättning till 802 tSEK (316), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om 154 % mot jämförbart kvartal 2020. Samtidigt är omsättningen i termer av absoluta tal fortsatt blygsam. I Q2-rapporten framgår det att intäkterna är hänförliga till vattenreningsprojektet Mono, samt materialförsäljning i Ungern. Ordern inom Waste Water på 1,4 MSEK där slutkunden är MONO Ipolyfabric Kft är delfakturerat under Q2 och resterande faktureras efter leverans i Q3. I Nigeria pågår produktionen av en testenhet för dricksvattenrening där leverans och slutbetalning sker under Q3.

Sett till de totala rörelsekostnaderna uppgick dessa till 3 854 tSEK (2 761) under Q2-21, motsvarande en ökning om 40%. De totala rörelsekostnaderna ligger under våra estimat, dessutom kan vi se på halvårsbasis att Josab har lägre rörelsekostnader för H1-21 mot jämförbar period förra året (H1-20). Följaktligen ser vi positivt på att bolaget har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll.

Likt vi tidigare har kommunicerat, vilket även är i linje med vad som framgår i Q2-rapporten, ser vi att värdedrivare och triggers under 2021 finns i form av ökad försäljning inom primärt marknaderna Ungern, Kina och Indien, samt breddningen inom området för luftrening. Josab bearbetar även den afrikanska marknaden, där testenheten i Nigeria kan ses som ett bevis på att bolaget tar steg i rätt riktning. Möjligheterna är intressanta, men på grund av bl.a. administrativa utmaningar väljer vi att från vår sida se den afrikanska marknaden mer som en möjlig extra krydda på sikt. Parallellt med de försäljningsmässiga aktiviteterna har Josab fortsatt att titta på möjligheten att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina. Bolaget är i ett slutskede av processen, inkluderande diskussioner med säljare, planering av finansiering och Josab beräknas komma till ett styrelsebeslut inom den närmaste tiden.

Sammanfattningsvis var rapporten rent försäljningsmässigt i linje med våra förväntningar, där Josabs intäkter fortsatt är på blygsamma nivåer. Samtidigt ser vi positivt på att kostnaderna hålls i schack och att det som nämnt finns ett antal värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Josab.