Kommentar på Invajos Q2-rapport


Invajo publicerade idag den 31 augusti 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Försäljningsutvecklingen
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Omvänt förvärv av EPTI

Försäljningsutveckling

Under Q2-21 uppgick Invajos nettoomsättning till ca 2,7 MSEK (1,4), motsvarande en ökning om ca 87 % mot jämförbart kvartal 2020. Tillväxten under det andra kvartalet är främst hänförligt till förvärven av AppInConf och Memlin, då den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -6 %, vilket kan jämföras med en positiv organisk tillväxt om ca 16 % under Q2-20. Framöver har Invajo som målsättning att migrera befintliga- och nya kunder till en plattform med tillgång till alla nya funktioner som bolaget bygger löpande, vilket ska öka kundtillväxten framgent. ”Under kvartalet har vi genomfört effektiviseringar parallellt med att öka vår intäktsbas. Vi är trygga med vår affärsidé men samtidigt medvetna om att det tar längre tid än ett kvartal för att det arbetet ska få full genombrottskraft.”, säger Love Carlsson, Tf VD, på Invajo.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets andra kvartal uppgick Invajos totala rörelsekostnader till ca -8,6 MSEK, att jämföra med
-5,9 MSEK under Q2-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+47 %), samtidigt som det i termer av absoluta tal (2,7 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Dessutom ska det tilläggas att en jämförelse rakt av mot Q2-20 blir något missvisande, eftersom resultatet har sedan årsskiftet belastats med kostnader om ca 2,1 MSEK relaterat till teknikutveckling, vilka inte längre aktiveras i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar då utvecklingsarbetet under 2021 avser förbättringar och teknisk support av teknikplattformen.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q2-21 uppgick Invajos kassa till ca 19,3 MSEK, där tidigare inlösen av TO1 och en riktad emission under april/maj tillförde bolaget ca 15 MSEK. Justerat för detta uppgick Invajos operativa kapitalförburkning under Q2-21 till ca -2,0 MSEK/månad. Kapitalförbrukningen är något högre än väntat men med tanke på att Inavjo har en stark kassa efter utgången av Q2-21 anser vi att den finansiella positionen är god.

Omvänt förvärv av EPTI AB

Igår, den 30 augusti, meddelade dessutom Invajo att bolaget ingått en avsiktsförklaring gällande ett omvänt förvärv av EPTI för notering på Nasdaq First North Growth Market. Invajo och EPTI har ingått ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket Invajo ska förvärva samtliga aktier i EPTI genom att erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Invajo. Aktieöverlåtelseavtalets köpeskilling uppgår till ca 642 MSEK, efter transaktionen kommer EPTIs aktieägare inneha omkring 83 % av aktierna och rösterna i den nya koncernen. Om Nasdaq Stockholm godkänner fortsatt notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och transaktionen godkänns vid Invajos bolagstämma, kommer Invajo genomgå ett namnbyte och driva EPTIs verksamhet vidare, där Invajos nuvarande verksamhet kommer att överlåtas koncerninternt för att drivas vidare i ett helägt dotterbolag inom den nya koncernen. Enligt Invajos PM, den 30 augusti 2021, är ambitionen att transaktionen ska slutföras under Q4-21.