Kommentar på Intellego Technologies Q2-rapport


Intellego Technologies publicerade den 25 augusti år 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Tillbaka på tillväxtspåret, nettoomsättningen uppgick till 8,8 MSEK (2,2) – motsvarande en ökning om 305 % jämfört med Q2-21
  • Stabil kostnadsutveckling resulterade i minskad rörelseförlust Q-Q, EBITDA-resultatet förbättrades till -1,6 MSEK (-3,4), jämfört med föregående kvartal
  • Expanderar i Storbritanien genom förvärv av Daro Group – öppnar upp för nya intäktsströmmar
  • Stärkt kassa om 10,4 MSEK, före emissionskostnader, genom nyttjande av TO1

Intellego tillbaka på tillväxtspåret

Under det andra kvartalet år 2022 uppvisade Intellego en nettoomsättning om 8,8 MSEK (2,2), vilket motsvarar en tillväxt om 305 % Y-Y. Analyst Group anser att bolaget levererar en stark tillväxt under kvartalet, detta trots att Intellego upplevt svårigheter att leverera vissa orders till följd av lock-downs i Kina under H1-22, vilket förväntas ha påverkat omsättningsutvecklingen negativt. Samtidigt har Covid-restriktionerna i Kina lättats från och med första juni 2022 vilket förväntas medföra att bolaget kan öka leveransnivåerna ytterligare under resterande del av år 2022, vilket bäddar för fortsatt stark tillväxt. Samtidigt som Intellegos försäljning ökar, utvecklas bolagets LOI-projekt i fortsatt positiv riktning, där vi, likt tidigare kommunicerat, ser goda möjligheter för bolaget att materialisera något av avsiktsförklaringarna till ett skarpt leveransavtal, vilket utgör en stark värdedrivare framgent.

Stabil kostnadsutvecklingen resulterade i minskad rörelseförlust

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till ca -7,2 MSEK (-3,2) under Q2-22, vilket motsvarar en ökning om 126 %. Procentuellt är det en stor ökning, däremot befinner sig Intellego i en mer expansiv fas idag vilket således innebär det högre kostnader, jämfört med för ett år sedan, varför jämförelsen blir något missvisande. Jämför vi istället med föregående kvartal (Q1-22), ökade rörelsekostnaderna, justerat för engångskostnader om 0,7 MSEK i form av M&A-kostnader, med 61 % samtidigt som nettoomsättningen ökade med ca 25x Q-Q, vilket betyder att omsättningen har ökat betydligt snabbare än kostnaderna under perioden.

Vid utgången av juni 2022 uppgick Intellegos kassa till ca 0,8 MSEK, men under juli 2022 kommunicerade Intellego att bolaget säkerhetsställt möjligheten att nyttja en checkkredit uppgående till 10 MSEK. Vidare tillfördes Intellego 10,4 MSEK, före emissionskostnader, under augusti 2022 i samband med nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 samt ett likviditetstillskott om ca 10 MSEK genom förvärvet av Daro Group. Med hänsyn till ovannämnda likvida tillgångar, samt att bolaget förväntas nå ett positivt operativt kassaflöde i slutet av år 2022, anser vi att Intellego har en god finansiell ställning för att fortsätta exekvera på bolagets organiska expansionsplaner.

Expanderar i Storbritannien genom förvärv av Daro Group

Efter utgången av Q2-22 meddelade Intellego att bolaget avbryter den förvärvsprocess som inleddes i maj 2022 med Feiyang, till följd av att det kinesiska bolaget inte levde upp till de bokföringskrav som ställts. Samtidigt meddelade Intellego under augusti 2022 att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Daro Group, ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Med tanke på att Intellego ej ännu har offentliggjort några finansiella siffror för Daro Group är det svårt att härleda en värdering på bolaget, däremot uppger Intellego att Daro Group är ett växande, vinstdrivande bolag med positivt kassaflöde, vilket vi ser positivt på.

Vidare ser Analyst Group potentiella synergieffekter avseende utökat distributionsnätverk, då Intellego förväntas expandera distributionsnätverket på den europeiska marknaden, samtidigt som Daro Group kan dra nytta av Intellegos nätverk i framför allt Asien, vilket öppnar upp för en global expansion av Daros befintliga produktportfölj. Dessutom ger förvärvet även Intellego direkt marknadsaccess till vattendesinfektion, vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion.

Sammanfattningsvis anser vi att Intellego levererar en stark Q2-rapport, där bolaget levererar en hög tillväxt under god kostnadskontroll, vilket bäddar för ökad lönsamhet framgent. Vidare ser vi med tillförsikt fram emot Intellegos Q3-rapport, där förvärvet av Daro Group förväntas konsolideras.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.