Kommentar på Humble Groups Q4-rapport


Humble Group publicerade den 25 februari 2022 bolaget delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapport.

  • Nettoomsättningen och EBITDA uppgick till 862 MSEK respektive 152 MSEK
  • Stark organisk tillväxt i dotterbolagen
  • Nytt kvartal, nya förvärv

Slog våra förväntningar

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade Humble en nettoomsättning om 862 MSEK (17) med ett justerat EBITDA-resultat om 152 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 17,9 %. Såväl nettoomsättningen som det justerade EBITDA-resultatet kom därmed in betydligt starkare än estimerat, där vi hade prognostiserat en nettoomsättning om 804 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat om 96 MSEK, Humble överträffade därmed våra prognoser med 7,2 % på top line och hela 61 % på justerat EBITDA. Det ska dock tilläggas att vi inte hade prognostiserat att dotterbolaget Delsbo Candle skulle konsolideras före utgången av 2021 samt att förvärvet, tillika konsolideringen, av True Gum sammanföll efter senast publicerad analys, vilka bådadera har bidragit delvis till Humbles högre rapporterade omsättning och justerade EBITDA-resultat i förhållande till våra estimat. Analyst Group estimerar att Delsbo och True Gum har bidragit med ca 5,8 MSEK respektive 0,5 MSEK i omsättning och EBITDA för det fjärde kvartalet, vilket fortfarande innebär att Humble slog våra förväntningar med marginal, framför allt på EBITDA-nivå. Förutom att den högre levererade nettoomsättningen bidrar till det starkare EBITDA-resultat än väntat genom Economies of Scale, har Humble därtill bevisat sig vara än desto mer effektiva i att realisera kostnadssynergier än vad vi estimerat, ett klart positivt tecken som bäddar för starkare marginaler framöver.

I Q4-rapporten kan vi utläsa att de bolag som tillhörde koncernen vid ingången av 2021 har haft en organisk omsättningstillväxt om 42 % under Q4-21 jämfört med motsvarande period föregående år, samt en tillväxt om 28 % för helåret 2021. Förutom att den uppvisade organiska tillväxten är avsevärt högre än vad vi estimerat har också tillväxttakten accelererats Q-Q då den organiska omsättningstillväxten uppgick till 24 %. Det är därför tydligt att Humbles etablerade strukturella plattform är effektiv och värdeskapande, varigenom Humble har varit framgångsrika på att utvinna intäktssynergier i form av b.la. korsförsäljning, men även bidrar till att dotterbolagen kan skala upp försäljningen betydligt snabbare. Analyst Group bedömer att detta ger ökad vidimering för att Humbles strukturella plattform är välutvecklad och värdeskapande, samt bäddar för fortsatt stark organisk tillväxt, även för de bolag som konsoliderats under senare delen av 2021, framöver. Den organiska tillväxttakten kommer därför vara en viktig datapunkt att följa kommande kvartal.

På proformabasis uppgick nettoomsättningen för rullande tolv månader under Q4-21 till 3 749 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 492 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 13,1 %. Humble fortsätter att klättra närmare bolagets uppsatta finansiella mål för 2025, där målsättningen är att nå en nettoomsättning om 16 mdSEK och ett justerat EBITA-resultat om 1,9 mdSEK, vilket således innebär att graden av måluppfyllelse för nettoomsättningen uppgår till 23,4 %.

Nytt kvartal, nya förvärv – är förvärvstakten hållbar under 2022?

Under det fjärde kvartalet har Humble kommunicerat ytterligare sju förvärv och därtill ingått en avsiktsförklaring med Medicanatumin avseende förvärv av dess operativa verksamheter under 2022. Förvärven har i synnerhet stärkt Food Tech-vertikalen (Food & Snacks och Sports Nutrition & Ingredients) och av de bolag som vi tidigare inte kommenterat anser vi att förvärven av BioPak och True Gum är särskilt intressanta. Med BioPak i koncernen tillåts Humble stärka värdekedjan inom sportnutrition och ingredienser som medför viktiga materiella synergier inom såväl tillverkningen som korsförsäljning, vilket möjliggör förbättrade marginaler i en bransch som i regel är högt konkurrensutsatt med relativt pressade marginaler. True Gum är en europeisk marknadsledande inom tillverkning och försäljning av hållbara munförfriskningsprodukter vilka har kapitaliserat på ett outnyttjat marknadsutrymme med en produkt som går helt i linje med den medvetenhet som Millenials och Generation Z har och numera kräver av FMCG-produkter. Med tillgång till Humbles ständigt breddade distributionsnätverk, som för närvarande uppgår till över 100 000 POS på fler än 30 marknader, ser vi med tillförsikt inför True Gums framtida möjligheter genom att dra nytta av Humbles nätverk, samtidigt som True Gum förväntas stärka bolagets marginaler ytterligare genom att ta del av Humbles know how och större produktionskapacitet.

För att Humble ska kunna fortsätta bolagets aggressiva förvärvsagenda i den takt och volym som hittills genomförts, kommer det vara essentiellt att fortsatt ha tillgång till externt kapital samt ha stöd av aktiekursen givet bolagets finansieringsstruktur, något Humble har haft historiskt. Medan Humbles decentraliserade styrningsmodell och finansieringsstruktur, där entreprenörerna ges incitament i form av vederlagsfria aktier, mitigeras förvärvsrisken i termer av b.la. integration, är Humble i viss utsträckning fortfarande beroende av kapitalmarknaden. I takt med den ökade riskaversionen, tillika riskpremien, som har blivit tydlig senaste veckorna, har kapitalmarknaden blivit mer ansträngd. Som vi nämnde i anslutning till Q3-rapporten är andra viktiga komponenter för Humbles fortsatta förvärvsstrategi dels att ha fortsatt stöd av aktiekursen för att möjliggöra historisk finansieringsstruktur, dels generera starka kassaflöden från rörelsen. Medan kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes rejält under Q4-21, vilken uppgick till 104 MSEK och i sig är en positiv datapunkt, har aktiekursen tappat väsentlig i värde YTD (~34 %). Kombinationen av en mer ansträngd kapitalmarknad och vikande aktiekurs medför ett mindre fördelaktigt klimat för serieförvärvare i allmänhet, vilket kan påverka tillgången till externt kapital samt dess villkor, samtidigt som en lägre aktiekurs kan medföra ökad utspädning, givet att Humble använder liknande finansieringsstruktur och förvärvar bolag av liknande storlek som bolaget gjort historiskt.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Humbles strukturella plattform vidimerats vilket möjliggör accelererad organisk tillväxt och lönsamhet för de bolag som förvärvats, och således är ett styrketecken, samtidigt som rådande klimat på de finansiella marknaderna kan komma att hämma den förvärvade tillväxten under 2022. Analyst Group anser att Humble har lagt en solid grund för en starkare organisk tillväxt, tillika lönsamhet, under 2022 än vad vi estimerat, samtidigt som vi bedömer, givet nuläget, att förvärvstakten kan komma att trappas ned under kalenderåret.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Humble Group.