Kommentar på Greater Thans Q1-rapport


Greater Than publicerade den 12 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Stark omsättningstillväxt YoY – nettoomsättning ökade med 33 %
  • Användartillväxten av betalande försäkringsavtal ökade med 7 % YoY
  • God kostnadskontroll stärker rörelseresultatet
  • Operativ burn rate i linje med genomsnittet

Stark omsättningstillväxt under Q1-21

Greater Than redovisade en nettoomsättning om 3,96 MSEK (2,98) för det första kvartalet 2021, en ökning med 33 % YoY och 1,4 % jämfört med Q4-20. Användartillväxten var därtill 7 % jämfört med Q1-20, vilket vi anser ska ses som ett styrketecken. Under Q1-20 hade Greater Than en B2C försäkrings-förmedlingstjänst via ett samarbete med Moderna Försäkringar vilket innebar Enerfykunder för Greater Than, men i samband med avslutandet av samarbetet under Q2-20 minskade antalet Enerfykunder initialt som ett resultat av det. En användartillväxt om 7 % kan vid en första anblick låta lågt, givet vad bolaget har uppvisat tidigare kvartal. Däremot anser vi, på grund av ovannämnda i kombination med att pandemin än idag är en påverkande faktor, att användartillväxten visar på att Greater Than har lyckats väl med sitt strategiska skifte att satsa helt på kärnverksamheten – att sälja AI till försäkringsbolag – och trots minskningen av användare under Q2-20 lyckats öka antalet betalande försäkringsavtal av Enerfy under Q1-21. Vidare anser vi att omsättningstillväxten om 33 % visar att Greater Than, trots uteblivna intäkter från tidigare hårdvaruförsäljning, bland annat lyckats sälja in ytterligare funktioner från Enerfyplattformen till sin, jämfört med Q1-20, förändrade kundbas, vilket innebär att intäkterna per slutanvändare stiger.

Att omsättningen är i linje med vad bolaget redovisade under Q4-20 antar vi beror på att användartillväxten QoQ inte har varit märkbart hög i enlighet med bolagets SaaS-modell som i regel innebär månatliga intäkter per slutanvändare. Detta torde kunna förklaras av att samhällen än idag har kvar diverse restriktioner vilket påverkar Greater Thans kunder negativt och således deras investeringsvilja, men vi är av uppfattningen att när samhällen väl börjar lättas upp kommer det efterfrågan för dynamiska bilförsäkringar att eskalera och tillika Greater Thans försäljning.

Greater Than utvecklas under förbättrad kostnadskontroll

Rörelseresultat för perioden var -3,7 MSEK vilket är en förbättring med ca 45 % YoY och 42 % QoQ och menas av bolaget bl.a. vara en effekt av den tidigare nedläggningen av den låglönsamma svenska försäkringsförmedlingstjänsten under Q2-20. Det stärkta rörelseresultatet kan framför allt hänföras till de minskade övriga externa kostnaderna, som minskade med ca 41 % YoY och 55 % QoQ. De övriga externa kostnaderna har fluktuerat mycket sedan nedläggningen av B2C-verksamheten under Q2-20, och under perioden Q3-20 till Q1-21 har övriga externa kostnader pendlat från 2,2 MSEK (under Q1-21) som lägst och 5 MSEK som högst (Q4-20). Även om vi hade estimerat högre övriga externa kostnader, och således ett mer negativt rörelseresultat, är vi medvetna om att de kan variera från kvartal till kvartal, dels beroende på kundprojekt och samarbeten, varför vi avvaktar tills Q2-rapporten 2021 innan eventuella revideringar avseende prognoser av rörelsekostnaderna. Skulle Greater Than framgent inkomma med ett rörelseresultat i linje med Q1-21 kan vi komma att behöva justera våra prognoser för kommande kvartal.

Bruttomarginalen för kvartalet var 83,3 %, vilket å ena sidan är lägre än Q4-20 (91,1 %), å andra sidan högre än i Q3-20 (82,6 %). Jämfört med Q1-20 har bruttomarginalen stärkts avsevärt, då uppgick bruttomarginalen till 53,6 %, och är ett resultat av uteslutandet av hårdvarukomponenten i bolagets försäljning. Ännu är det svårt att prediktera vart bruttomarginalen ska stabiliseras, givet att Greater Than befinner sig i en tillväxtfas, där den underliggande lönsamheten kan tänkas skiljas åt på grund av specifika projekt och samarbeten med kunder. För helåret 2021 har vi estimerat en bruttomarginal om 87 % och vi väljer att inte göra några revideringar givet utfallet under Q1-21, utan inväntar Q2-rapporten, på grund av de fluktuationer vi sett senaste kvartalen.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av mars 2021 uppgick kassan till 138,6 MSEK, vilket är ca 120 MSEK högre än vid utgången av Q4-20, och är en effekt av den kapitalanskaffning om ca 136 MSEK som bolaget genomförde under januari 2021. Bolagets operativa burn rate uppgick under Q1-21 till -6,9 MSEK, vilket således är i linje med genomsnittet för år 2020. Givet en antagen burn rate om ca -2,3 MSEK/månad uppskattar vi att kassan per dags dato uppgår till ca 135 MSEK, vilket täcker Greater Thans rörelsekapitalbehov en lång tid framöver och således möjliggör ytterligare expansion.

Sammanfattande ord

Sammantaget anser vi att Q1-rapporten är helt klar godkänd, med ett förbättrat rörelseresultat och stark omsättningstillväxt YoY. För att försäljningen ska kunna accelerera ytterligare behöver restriktioner världen över lättas för att investeringsviljan hos försäkringsföretag, bilflottor och ny mobilitet ska öka. Pandemin har påskyndat digitaliseringen av bilförsäkringar och det finns ett växande behov från Greater Thans kunder gällande dynamiska försäkringsmodeller och nya bildelningstjänster. Vi menar att Greater Than, med dels en stärkt produktportfölj, dels med en förstärkt organisation, är väl rustade att kapitalisera på det påskyndade digitala skiftet inom försäkringsbranschen. Vad vi kommer att bevaka extra noga framöver är hur antalet betalande försäkringsavtal, bolagets kostnadsbas och tillika burn rate utvecklas. Kommunikation avseende nya partnerskap eller eventuella ytterligare framsteg inom befintliga samarbeten kan därtill agera värdedrivare för Greater Than i närtid.

Vi kommer iatt återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.