Kommentar på GPX Medicals Q2-rapport


GPX Medical publicerade igår den 17 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Första försäljningen av ett NEOLA-system

Under Q2-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till -4,5 MSEK (-1,5), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning om 200 % mot Q2-20. Samtidigt, i termer av absoluta tal (3,0 MSEK), är ökningen inte lika stor, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Det ska dessutom sägas att GPX Medical inte var ett noterat fristående bolag under andra kvartalet 2020, vilket gör att en jämförelse mellan Q2-21 och Q2-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q1-21) om -3,7 MSEK, ökade kostnaderna under Q2-21 endast med -0,7 MSEK. Vi ser således positivt på att GPX Medical även under årets andra kvartal har utvecklats med en mycket god kostnadskontroll.

Vid utgången av andra kvartalet uppgick kassan till ca 8,5 MSEK, vilket kan jämföras med ca 13,0 MSEK vid utgången av Q1-21. Under andra kvartalet 2021 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -1,5 MSEK/månad, vilket även var i nära linje med Q1-21 (-1,2 MSEK/månad). Givet en liknande kapitalförbrukning under de närmaste månaderna, och med hänsyn till den utgående kassan under juni, skulle GPX Medical vara finansierade tills slutet av Q4-21, allt annat lika. Det ska dock tilläggas att GPX Medical under slutet av juni sålde sitt första NEOLA-system till University College Cork, för att användas i en stor studie på nyfödda barn i samarbete med The Irish Centre for Maternal and Child Health Research. Ordervärdet uppskattades till 60 000 Euro, vilket således bidrar till att stärka rörelsekapitalet för GPX Medical. Det ska även nämnas att GPX Medical har en utestående teckningsoption av TO1, där teckningsperioden löper från den 4 oktober 2021 till den 29 oktober 2021, med en teckningskurs om 8,32 kr/aktie.

”Avtalet med University College Cork är i sig kanske inte av den största ekonomiska betydelsen för GPX Medical i dagsläget, men är likväl mycket värdefullt ur ett strategiskt perspektiv då detta bidrar till att tekniken kan valideras genom den studie som är planerad att inledas under H2-21. Insikterna från studien kommer ge GPX Medical värdefulla insikter, vilket kan bidra positivt till den fortsatta produktutvecklingen och kommande validering av systemet.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av GPX Medical.