Kommentar på Duearitys Q3-rapport


Duearity publicerade idag den 18 november sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets rörelsekostnader utvecklats och nuvarande kassa
  • Utvecklingsarbetet, CE-märkningsprocessen
  • Kommande planer för Nordamerika
  • Effekterna av marknadsföringskampanjen

Hur bolagets rörelsekostnader utvecklats och nuvarande kassa

Under Q3-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -3 939 tSEK, vilket är mer eller mindre i linje med Q2-21 (-4 179 tSEK) och enligt våra förväntningar, i och med att det intensifierade utvecklingsarbete fortsätter i samma takt. Bolaget har som tidigare nämnt påverkats av halvledarbristen, som är en komponent i Tinearity, och i syfte att reducera risken för produktionsglapp har bolaget beställt adekvata kvantiteter av komponenter för att säkerställa produktion av målsättningsvolymerna. Sett till kassan minskade denna från 22 440 tSEK till 18 596 tSEK mellan Q2-21 och Q3-21, d.v.s. – 1281 tSEK/månad i genomsnitt. I och med att utvecklingen av produkten är så gott som klar förväntar vi oss att Duearitys kapitalförbrukning (burn rate) kommer minska, vilket bör innebära att bolaget kan vara finansierade tills en bit in på 2023, allt annat lika. I dagens rapport skriver Duearity även att de bedömer att pre-sales och förbeställning av Tinearity kan starta i januari/februari 2022, samt att bolaget från och med halvårsskiftet 2022 kan starta distributionen av produkten till kunder. Beroende på exakt hur detta faller ut, kan eventuellt försäljningstillskott under H1-22 bidra till att förstärka likviditeten i bolaget.

Utvecklingsarbetet med CE-märkning

Bolaget har under tredje kvartalet i stort sett avslutat det tekniska utvecklingsarbetet av bolagets produkt Tinearity. Flertal tekniska delar som design, laddplatta, engångsplåstret och det tekniska innehållet i ljudelementet som ska skicka vitt brus till innerörat har färdigställts, och endast mindre korrigeringar ska göras de närmsta veckorna. Analyst Group ser att utvecklingsarbetet fortskrider efter våra förväntningar som tidigare, det vill säga bolaget kan erhålla CE-märkning för Tinearity runt halvårsskiftet 2022 i linje med målsättningarna.

Kommande planer för Nordamerika

Duearity arbetar även vidare med det det regulatoriska arbetet för att kunna slå sig in på den nordamerikanska marknaden och har som målsättning att lämna in den så kallade tekniska filen till Food and Drug Administration (FDA) under 2022. Analyst Group ser målsättningen som realistisk då mycket av förarbetet redan är gjort inför CE-märkningen och all dokumentation redan finns på plats. Vidare ser Analyst Group att Duearity troligen kommer gå via den så kallade 510(k) pathway, även kallat FDA clearance. Detta innebär att om Bolaget kan demonstrera att Tinearity är ”substantiellt ekvivalent” med en redan legalt marknadsförd produkt som finns på marknaden, erhålls clearance för kommersiell försäljning.

Effekterna av marknadsföringskampanjen

Under Q2-21 hade Duearity tiotusentals besökare på sin hemsida tinearity.com. Bolaget rapporterade under Q3-21 att antal besökare på årsbasis uppgick till cirka 150 000 trots nedskärningar i den digitala marknadsföringen. Detta ser Analyst Group som ett styrkebesked inför lanseringen och visar att intresse samt efterfrågan för produkten finns.

Sammanfattningsvis ser vi att Duearity är på rätt spår och att vi har ett par intressanta månader och kvartal framför oss.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.