Kommentar på Duearitys Q1-rapport


Duearity publicerade idag den 5 maj sin kvartalsrapport för årets första kvartal 2022. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Rörelsekostnadernas utveckling och preliminära intäkter
  • Nuvarande kassa och burn rate
  • Beslut om företrädesemission
  • Triggers under 2022 och framgent

Rörelsekostnadernas utveckling

Under Q1-22 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -5,6 MSEK (-2,8), vilket motsvarar en ökning om 2,8 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är i linje med våra förväntningar, i och med att det intensifierade arbetet med CE-märkning samt pre-sales fortsätter som tidigare. Kostnads-ökningarna kan hänföras till investeringar i produktion och utgifter relaterade till den tekniska filen som är en del av det regulatoriska arbetet för erhållande av CE-märkning. Duearity initierade i slutet på januari sin pre-sale av Tinearity G1 och har genererat preliminära intäkter om ca 0,6 MSEK. Dock bokförs dessa i balansräkningen som en förutbetald intäkt och kommer kunna bokföras som intäkter i resultaträkningen från och med att CE-märkning erhållits.

Nuvarande kassa och burn rate

Sett till kassan minskade denna från 14,1 MSEK till 8,8 MSEK mellan Q4-21 och Q1-22.  Duearitys burn rate under Q1-22 uppgick till ca -1,7 MSEK per månad vilket är en ökning jämfört med Q4-21 (-1,4 MSEK/månad). Givet nuvarande burn rate och senast rapporterade kassa skulle bolaget vara finansierade till slutet av Q3-22, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott under 2022 bidrar till att förstärka likviditeten i bolaget, samt den nettolikvid som kommer tillföras via den företrädesemission som offentliggjordes i april, kommer dock Duearity att vara finansierade under en längre period, givet nuvarande burn rate.

Beslut om företrädesemission

Den 28 april tillkännagav Duearity sitt beslut om att genomföra en företrädesemission om ca 24,9 MSEK före emissionskostnader där bolagets befintliga aktieägare får möjlighet att teckna upp till högst 3,1 miljoner aktier till en teckningskurs om 8,0 kr per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till 80 %, varav ca 25 % genom teckningsförbindelser och ca 55 % genom garantiåtaganden. Likviden från emissionen är tänkt att finansiera marknadsföring och marknadslansering i USA senast Q1-23, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik. Vi ser företrädesemissionen som en offensiv sådan och logisk att genomföra då den kommersiella lanseringen är mycket resurskrävande, samt att det kan bli mer fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att säkra finansiering med företrädesrätt under ett skede där likviditeten inte är pressad.

Triggers under 2022 och framgent

Utifrån vad vi kan utläsa i dagens Q1-rapport, men även tidigare rapporter upprepar vi följande triggers under kommande kvartal:

  • Erhållande av CE-märkning omkring halvårsskiftet 2022
  • Lansering av Tinearity i USA mellan Q4-22 och Q1-23
  • Resultat från huruvida kommunicerade målsättningar om försäljning uppnåtts. Målet är att sälja Tinearity till minst 3000 personer i Europa för att nå break-even.

Sammanfattningsvis ser vi att Duearity accelererar övergången från utvecklingsstadium till kommersiell fas med hög fart där 2022 kan komma att bjuda på flertalet värdedrivande aktiviteter.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.