Kommentar på ChargePanels Q1-rapport


ChargePanel publicerade den 11 maj år 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK (0,7) – motsvarande en tillväxt om 201 %
  • Inleder året med hög aktivitet
  • Ökar antalet uppkopplade laddpunkter
  • Effekter av organisationsförändringen
  • Stark inledning av det nya året: samarbete med EasyPark, första kund- och återförsäljaravtalet i USA och utökat samarbete med befintlig kund Assemblin

Nettoomsättningen växte med över 200 % Y-Y

ChargePanel redovisade under årets första kvartalet 2023 en nettoomsättning uppgående till 2,0 MSEK (0,7), vilket motsvarar en tillväxt om 201 % mot jämförbart kvartal 2022 och en tillväxt om 31 % Q-Q (1,6). ChargePanels intäktsföringen härleds rent generellt till bolagets återkommande intäkter och uppstartskostnader för nya kunder, det vill säga engångsintäkter i samband med onboarding, kvartalets intäktsökning antas förklaras av att bolaget har fortsatt öka återkommande intäkter, men även genom engångsintäkter från onboarding av nya kunder. Vid en jämförelse Y-Y och Q-Q (Q1-22 och Q4-22) ökade nettoomsättning med ca 1,4 MSEK, respektive ca 0,5 MSEK, i absoluta tal. Trots ChargePanels höga tillväxttakt både Y-Y och Q-Q, är ökningen i absoluta tal på relativt låga nivåer, vilket delvis beror på att marknaden fortsatt är i en tidig fas samtidigt så bygger ChargePanels affärsmodell på en intjäning under en längre tid som avses skalas upp succesivt med kund.

ChargePanel har inlett år 2023 i en positiv anda, vilket rapporten är ett kvitto på, bolaget fortsätter att skala upp både bolagets återkommande intäkter, vilket bekräftas av ökade antal anslutna laddpunkter, och engångsintäkter genom nya ansluta kunder, och visar samtidigt en minskad rörelseförlust Q-Q. Ett kvitto på ChargePanels höga aktivitet hittills under år 2023 (Q1 och inledningen av Q2) är att bolaget har presenterat flertalet nya kunder, expanderat till flertalet nya marknader, utökade samarbeten med befintliga kunder och funnit ytterligare en samarbetspartner.

I början av februari månad ingick ChargePanel ett samarbetsavtal med EasyPark vilket dels stärker erbjudandet till nya och befintliga kunder, dels möjliggör det för bolaget att skala upp återkommande intäkter. EasyPark är ett globalt parkingtech-bolag och innehar Sveriges och Europas mest använda parkeringsapp, något vi kommenterat här. Under mars månad signerade ChargePanel därutöver ett avtal med EVPoint Ltd Malta för att ingå ett samarbete för laddning av elfordon på Malta, vilket vi kommenterade här. Vidare har ChargePanel efter kvartalets utgång ingått ett avtal med den första kunden och återförsäljaren i USA, vilket innebär att bolaget nu även penetrerat den amerikanska marknaden genom att teckna en första kund i USA och ett återförsäljaravtal för att effektiva bearbeta fler kunder på marknaden, mer om det kan läsas här. ChargePanel har dessutom utökat samarbetet med en redan befintlig kund, Assemblin, genom att teckna ett avtal med en av Europas största säkerhetsbolag, Securitas, för hantering av laddinfrastruktur. ChargePanel tillhandahåller den tekniska plattformen, vilket inkluderar bland annat tjänsterna EV Fleet Management, EV Roaming och kundtjänstverksamhet.

Antalet uppkopplade laddpunkter avseende ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och kan ge en indikation på ChargePanels befintliga kunders expansion. ChargePanel uppger att antalet uppkopplade laddpunkter har ökat med närmare 37 % från den 1 januari till den 31 mars 2023 och överstiger därmed 5 000 uppkopplade laddpunkter, vilket motsvarar att antalet uppkopplade laddpunkter ökat med ca 288 % mot jämförbart kvartal föregående år. För att jämföra mot föregående kvartal (Q4-22), så uppgick tillväxten till ca 278 %, motsvarande ca 3800 uppkopplade laddpunkter vid kvartalets utgång. Därtill har ChargePanel kontinuerligt ökat antalet uppkopplade laddpunkter, vilket de ökade återkommande intäkter är ett kvitto på. ChargePanel antas ha ökat antalet laddpunkter genom nya kunder samt att befintliga kunder växer sina laddningsnätverk.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade ackumulerade antal uppkopplade laddpunkter vid utgången av år 2020–2022 och per kvartalsbasis Q1-22 – Q1-2023. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

Organisationsförändringar bidrar till resultatförbättring

Bruttomarginalen uppgick till ca 27 % under Q1-23, vilket kan jämföras med en bruttomarginal om ca 53 % under helåret 2022. ChargePanels varu- och materialkostnader ökade betydligt under kvartalet mot jämförbara kvartal och uppgick till 1,5 MSEK, vilket kan jämföras med 0,2 under Q1-22 och 0,9 MSEK under Q4-22. I den positiva vågskålen har EBIT-resultatet förbättrats med ca 33 % Q-Q och uppgick under årets första kvartal till -3,2 MSEK. Vid jämförelse mot jämförbar period föregående år (Q1-22) uppgick EBIT-resultatet till -3,2, vilket är i linje med Q1-23 och mot föregående kvartal (Q4-22) uppgick EBIT-resultatet till -4,9 MSEK, motsvarande en resultatförbättring om ca 33 % eller ca 1,6 MSEK i absoluta tal. Därmed kan vi se de första effekterna av den organisationsförändring ChargePanel aviserade under slutet av 2022, där personalkostnaderna minskat med ca 0,8 MSEK och övriga externa kostnader minskat med ca 0,5 MSEK Q-Q. Samtidigt ska det tilläggas vid jämförelsen Y-Y att ChargePanel har utvidgat sin organisation med fler anställda, vilket är ett kvitto på att ChargePanel har uppehållit en god kostnadskontroll under årets första kvartal.

ChargePanels nettoomsättning, EBIT-resultat och EBIT-marginal på kvartalsbasis, Q1-22 – Q1-23

Sammantaget anser Analyst Group att ChargePanel har inlett år 2023 starkt med ett högt affärsmomentum, där ChargePanel hittills i år har vunnit flertalet nya kunder, utökat samarbeten med befintlig kund, tecknat strategiska samarbeten och expanderat till nya marknader, däribland USA och Malta. Utöver ovan uppger Peter Persson, VD för ChargePanel, att bolaget hanterar fler inkommande leads än tidigare och har pågående kunddialoger i ett tiotal länder, vilket bäddar för ytterligare tillväxt. Delårsrapporten för årets första kvartal visade på en större intjäningsförmåga med tillväxt både Y-Y och Q-Q, samtidigt som bolaget har ökat antalet uppkopplade laddpunkter, vilket utgör en viktig datapunkt för återkommande intäkter framgent samt påvisat en resultatförbättring om 33 % genom organisationsförändringar, vilket tillsammans med affärsmodellens hävstång, bäddar för fortsatta resultatförbättringar framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.