Kommentar på Arctic Blue Beverages Q2-rapport


Arctic Blue Beverages har publicerat bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen minskade till följd av tufft marknadsklimat
  • Rörelsekostnaderna på fortsatt låg nivå
  • Framgångsrik lansering av Arctic Blue Laku
  • Viktigt att bevaka likviditeten i bolaget

Utmanande klimat

Under det andra kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till ca 1,9 MSEK (2,6), vilket motsvarar en minskning om 25 % mot jämförbart kvartal föregående år. Den sjunkande försäljningen är främst hänförlig till de nu mer utmanande ekonomiska tiderna, där konsumenter väljer att köpa billigare produkter snarare än sådana från premiumsegmentet. I Finland minskade den bredda ginförsäljningen under Q2-23 med 7 % och inom premiumsegmentet var fallet ännu större. Trots detta minskade bara försäljningen av Arctic Blue Gin med 3 % jämfört med Q2-22, vilket vi såklart ser positivt på och tolkar som att Arctic Blue Beverages har lyckats bibehålla en andel av marknaden. Sett till UK och Sverige har försäljningsutvecklingen varit svag, samtidigt som försäljningen inom Tyskland, Benelux och Travel Retail har utvecklats positivt under första halvan av 2023, vilket primärt berott på att nya distributionsavtal har adderats.

Rörelsekostnaderna på fortsatt låg nivå

Under Q2-23 uppgick bolagets totala rörelsekostnader, exklusive COGS och avskrivningar, till ca -4,9 MSEK (-14,6), vilket motsvarar en minskning om 67 % Y-Y. Vi ser såklart positivt på att Arctic Blue Beverages har minskat sina rörelsekostnader rejält Y-Y, även om det ska nämnas att det andra kvartalet 2022 var belastat av höga engångskostnader hänförliga till omorganisering och emissionskostnader. Om vi istället jämför med det föregående kvartalet i år (Q1-23), då bolagets rörelsekostnader uppgick till -4,8 MSEK, uppvisade Arctic Blue Beverages en relativt stabil kostnadsbas under Q2-23. Trots en vikande försäljning under kvartalet så bidrog därmed detta till att Arctic Blue Beverages kunde rapportera en i stort sett oförändrad rörelseförlust på EBIT-nivå jämfört med föregående kvartal i år (Q1-23). Den stabila kostnadsnivån var i linje med våra förväntningar, då bolaget under Q3-22 initierade kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten framgent, vilket vi även kunde se effekter av under de två föregående kvartalen. Vi noterar även en finansiell minuspost om ca 0,8 MSEK i resultaträkningen vilken belastat nettoresultatet, vilket var en väntad engångseffekt till följd av den tidigare försäljningen av dotterbolaget Valamo Beverages Oy.

Arctic Blue Laku har haft stora framgångar

Under inledningen av årets andra kvartal lanserade Arctic Blue Beverages produkten Arctic Blue Laku, vilket är en premium-lakritslikör. Lanseringen har varit minst sagt framgångsrik där Arctic Blue Laku vann Double Gold Medal i Singapore World Spirits Competition 2023, såväl som att produkten tilldelades Best of Class. Sedan lanseringen har Arctic Blue Laku tagits plats i standardsortimentet på Alko i Finland och under resten av 2023 arbetar Arctic Blue Beverages för att öka försäljningen även på global nivå.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q2-23 uppgick Arctic Blue Beverages kassa till ca 0,9 MSEK, att jämföra med 0,5 MSEK vid utgången av mars 2023. Under årets andra kvartal ingår 2,3 MSEK i kassaflödet från försäljningen av en s.k. finansiell tillgång, vilket vi tolkar vara hänförligt till försäljningen av Valamo Beverages Oy. Exklusive detta uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning till -2,4 MSEK under Q2-23, motsvarande -0,8 MSEK/månad. Med hänsyn till bolagets rapporterade kassa vid utgången av juni så är den finansiella positionen därmed ansträngd. Samtidigt uppgick bolagets kundfordringar till 5,5 MSEK vid utgången av juni, vilket blir som en laggande effekt i rörelsekapitalet och bör rimligen omsättas till likvida medel. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en ökad försäljning tillika minskade kostnader, stärker det kassaflödet och således även likviditeten i bolaget.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Arctic Blue Beverages.