Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer publicerade den 23 augusti 2023 bolagets delårsrapport för sitt fjärde kvartal 2022/2023, avseende perioden 2023-04-01 till 2023-06-30. Följande är några punkter vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Ökar intäkterna både Y-Y och Q-Q
  • Förbättrad produktkvalitet och produktionsprocesser
  • Uppvisar stark lönsamhet i Q4-22/23

Under Alltainers fjärde kvartal år 2022/2023 uppgick nettoomsättningen till 3,2 MSEK (0,4), motsvarande en tillväxt om 694 % Y-Y. Tillväxten har flerdubblerats Y-Y, men det ska dock tilläggas att det sker från låga nivåer och i absoluta tal avser ökningen 2,8 MSEK. Vid föregående kvartal (Q3-22/23) uppgick rörelseintäkterna till 1,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 82 % Q-Q och en ökning om 1,5 MSEK i absoluta tal. För Alltainers brutna räkenskapsår 2022/2023, avseende perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023, uppgick intäkterna till 16,5 MSEK (7,8) och vi kan därmed konstatera att Alltainer ökar sina intäkter med hela 111 %. I vår senaste analys hade vi estimerat att Alltainers omsättning under helåret 2022/2023 skulle uppgå till 15,5 MSEK, vilket således innebär att Alltainer slår vår prognos med ca 1 MSEK. Alltainers bokslutskommuniké påvisar att Alltainer har levererat en hög intjäningsförmåga på bolagets orderbok och vi kan konstatera att Alltainer har avslutat året över våra förväntningar.

Under Alltainers fjärde kvartal erhöll Alltainer en uppföljningsorder av en Food market-container från Dark Edition om 2,15 MSEK. Givet kvartalets höga nettoomsättning samt att Alltainer har tidigare aviserat att produktion och leverans från Vietnam förväntades ske under innevarande kvartal, varför ordern antas ha utgjort en betydande del av intäkterna under kvartalet. Att ordern har kunnat levererats och intäktsföras under innevarande kvartal påvisar Alltainers starka leveransförmåga, samtidigt som en uppföljningsorder likväl bekräftar bolagets produkt- och designkvalité, vilket bäddar för fortsatta ordrar framgent. Vidare uppger Jakob Kesje, VD på Alltainer, i bokslutskommunikén att bolaget ser en potential inom boendeenheter för större byggprojekt i Sverige, men likväl i USA för både boendeenheter och kontorsenheter för uthyrare. Under senaste året har Alltainer knutit an nya distributörer i USA, Sverige och Australien, vilket förväntas bredda marknaden och effektivisera försäljningen. Därutöver har Alltainer under året fokuserat på att öka produktkvalitén och systematisering av produktionsprocesser i Vietnam, vilket utgör en bra grund för att öka skalbarheten vid högre volymer.

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa till -0,6 MSEK (-1,0), vilket i förhållande till intäkterna om 3,2 MSEK motsvarar en bruttomarginal om ca 80 % (-151 %). Utifrån de historiska kvartalsrapporterna som finns att tillgå, är detta den näst högsta bruttomarginalen någonsin i Alltainers historia, vilket vi såklart ser mycket positivt på. Samtidigt ska det tilläggas att bruttomarginalen kan fluktuera mellan kvartal, vilket antas vara en effekt av lageruppbyggnad och bokföringsmetod. Dock för Alltainers helår 2022/2023 uppgår bruttomarginalen till 59 % (58), vilket kan ses som en något mer normaliserad bruttomarginal och i jämförelse mot våra tidigare estimat om 53 %, kan vi konstatera att Alltainers har levererat en hög bruttomarginal.

Sett till Alltainers rörelseresultatet (EBITDA och EBIT) under det fjärde kvartalet 2022/2023 kan vi se att Alltainer har uppvisat en betydande lönsamhet, med ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,1 MSEK och EBIT-resultat om 0,7 MSEK. Under Q4 uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till -1,5 MSEK (-2,0), vilket är en klar förbättring mot både motsvarande period föregående år och föregående kvartal (-3,3), om 0,5 MSEK respektive 1,8 MSEK i absoluta tal. Alltainer har därmed kraftigt ökat omsättningen både Y-Y och Q-Q, samtidigt som bolaget lyckats minskat den totala kostnadsmassan, vilket har resulterat i EBITDA-marginal om hela 35 %. Analyst Group anser att det är en stark prestation av Alltainer och påvisar tydligt skalbarheten i affärsmodellen.

För Alltainers helår 2022/2023 uppgick de totala rörelsekostnader till -10,1 MSEK (8,9), vilket innebär att Alltainer har ökat sin kostnadsmassa med ca 14 % mot föregående räkenskapsår, samtidigt som bolaget har levererat en omsättningstillväxt om 111 %. Detta har resulterat i att Alltainers EBITDA-resultat uppgick till -0,4 MSEK (-4,4), vilket är en klar förbättring mot föregående år och är nära break-even. I jämförelse mot Analyst Groups estimat om -3,2 MSEK, kan vi fastslå att Alltainer har slagit Analyst Groups estimat i samtliga parametrar (omsättning, bruttoresultat och rörelseresultat), vilket Analyst Group självklart ser stark positivt på och utgör en stark prestation av Alltainer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.