Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer publicerade den 20 februari 2023 bolagets delårsrapport för sitt andra kvartal 2022/2023, avseende perioden 2022-10-01 till 2022-12-31. Följande är några punkter vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen som uppgick till 3,7 MSEK (5,0)
  • Utvecklingen i rörelsekostnader och bruttomarginal
  • Positivt rörelseresultat för första halvåret 2022/2023

Under Alltainers Q2 uppgick nettoomsättningen till 3,7 MSEK (5,0), motsvarande en minskning om 25 % Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal (7,7) minskade omsättningen med ca 51 %. Dock ska det tilläggas att omsättningen under jämförbart kvartal föregående år utgjorde 64 % av Alltainers helårsomsättning 2021/2022, samt att föregående kvartal (Q1-2022/2023) var den högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal som bolaget någonsin rapporterat. Därutöver ska det även tilläggas, likt vi tidigare har skrivit, att nettoomsättningen på kvartalsbasis kan fluktuera, beroende på inom vilken period en affär rent ”bokföringsmässigt” tilldelas. Jämförbara kvartal kan därav bli en aning missvisande, varför vi anser att en nettoomsättning om 3,7 MSEK är en bra prestation och i linje med våra förväntningar. För Alltainers första halvår 2022/2023, i sitt brutna räkenskapsår, uppgår nettoomsättning därmed till 11,4 MSEK, vilket kan jämföras med det första halvåret 2021/2022 om 5,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 111 %. Rullande tolv månader (LTM) uppgår nettoomsättningen till 14,0 MSEK.

Alltainer har tidigare påverkats av globala fraktutmaningar, samtidigt som Jakob Kesje, VD på Alltainer, uppger att container- och fraktkostnaderna har sjunkit, vilket möjliggör en mer attraktiv prisbild för kunder. Därutöver har Alltainer, efter kvartalets utgång, knutit nya återförsäljaravtal i USA, däribland West Gulf Containers och Container King, där sistnämnda även har lagt en första order om 0,7 MSEK. Under hösten levererade Alltainer även ett s.k. ”mancamp”, en militär uppbyggnad, till Pacific Unlimited på Guam, vilket förväntas resultera i ytterligare tilläggsbeställningar framgent. Därtill har Alltainer arbetat på att få en certifiering av Alltainers boendecontainers i USA, vilket skulle utvidga den adresserbara marknaden i USA, där boendecontainers kan säljas som permanentboende. Sammantaget anser vi att Alltainer har levererat ett stabilt kvartal, samtidigt som bolaget besitter en god position för att skala upp antalet ordrar under kommande kvartal.

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa till -1,3 MSEK (-1,1), vilket i förhållande till försäljningen om 3,7 MSEK motsvarar en bruttomarginal om 66 % (78). Under bolagets andra kvartal uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till -3,0 MSEK (-2,5), vilket är i nära linje med jämförbart kvartal föregående år. Ökningen i absoluta tal uppgår till endast 0,5 MSEK, vilket antas bero på en accelererad marknadsbearbetning. I förhållande till den rapporterade omsättningen uppgick EBITDA-resultatet till -0,5 MSEK (1,4), därmed nära break even. För Alltainers första halvår 2022/2023 uppgår EBITDA-resultatet till 0,9 MSEK (-0,3), motsvarande en EBITDA-marginal om 8 %.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer