Kommentar på AcuCorts Q4-rapport


AcuCort publicerade den 24 februari sin bokslutskommuniké för år 2021 samt delårsrapport för Q4-21. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Nuvarande kassa och kapitalförbrukning
  • Nytt avtal med kontraktstillverkaren Adhex Pharma
  • Kommersialisering i fortsatt fokus

Nuvarande kassa och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q4-21 uppgick kassan till ca 35,9 MSEK, vilket kan jämföras med ca 14,4 MSEK vid utgången av september (Q3-21). Kassaökningen kan härledas till den företrädesemission samt riktade emission som gjordes tidigare under 2021. För helåret uppgick Bolagets burn rate, till -1,1 MSEK per månad, vilket vi anser tyder på god kostnadskontroll. Precis som vi har kommunicerat tidigare har vi i våra modeller räknat med att AcuCort under kommande kvartal kommer att ha en något högre kapitalförbrukning. Det i sig är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen av ISICORT. Med kassan per den sista december, samt kapitaltillskottet från emissionerna, har AcuCort en stark finansiell position. En stark kassaposition för ett mindre läkemedelsbolag likt AcuCort är mycket fördelaktigt i samband med till exempel att diskussioner förs med potentiella licenstagare, detta då det skapar en större handlingsfrihet och medför att AcuCort kan agera mindre ”stressat” i förhandlingar, vilket i slutändan kan vara helt avgörande för att ett fördelaktigt avtal ska kunna komma på plats. Med nuvarande finansiell position och ett antagande om en genomsnittlig burn rate om -1,5 MSEK/månad, skulle det innebära att AcuCort är finansierade tills slutet av 2023.

Nytt avtal med kontraktstillverkaren Adhex Pharma

Under februari 2022 meddelade AcuCort att ett nytt avtal tecknats med den franska kontraktstillverkaren Adhex Pharma avseende kommersiell produktion av ISICORT i storskalig volym enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP). Detta är en viktig milstolpe för AcuCort då det säkerställer produktförsörjningen av ISICORT inför kommersialiseringen och minskar således den operationella risken. Vi ser detta som ett robust samarbete med en lämplig partner då Adhex Pharma är nischade inom framställning av medicinska plåster och tunna munfilmer vilket passar ISICORTs produktprofil.

Kommersialisering i fortsatt fokus

AcuCort har sedan tidigare godkännande av ISICORT i Sverige och offentliggjorde i november 2021 att en registreringsprocess är igång via den så kallade proceduren för ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Procedure, MRP) med fokus på Danmark, Finland, Island och Norge. Mer konkret innebär detta att bolaget kan ansöka om vidare godkännande inom EU genom att använda sitt svenska godkännande som underlag. Bolaget förväntar sig ett svar från regulatoriska myndigheter under H1-22 gällande MRP-processen. Vidare så för AcuCort även en aktiv dialog med den amerikanska läkemedels-myndigheten för att kunna påbörja processen för godkännande i USA. Utfallen kring dessa dialoger ser vi skulle kunna utgöra en stark värdedrivare i aktien.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcuCort.