Kommentar på AcouSorts Q3-rapport


AcouSort publicerade idag den 25 november sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Ett förberedande kvartal med hög aktivitet

Under tredje kvartalet uppgick AcouSorts totala intäkter till ca 0,7 MSEK (0,7), vilket motsvarar en minskning om ca 5 % jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning under kvartalet uppgick till ca 0,2 MSEK (0,5), vilket består av produktförsäljning om ca 0,2 MSEK (0) och kundprojekt för 0 MSEK (0,5). Under kvartalet uppgick övriga rörelseintäkter, vilket består av bidrag från från Vinnova och EU, till ca 0,5 MSEK (0,2).

Efter ett första halvår som beskrevs som ”ett mindre genombrott i systemförsäljningen”, där AcouSort ökade intäkterna från offentligt finansierade projekt ligger nu totala intäkter i linje med förra året. Tredje kvartalet för AcouSort kan beskrivas som ett förberedande kvartal, där flera aktiviteter förbeddes för att efter periodens slut genomföras. Likt gårdagens kommentar har vi skrivit om att AcouSort efter kvartal tre bland annat ingick i ett nystartat projekt med Instrumentation Laboratory (IL), fick en order på ett AcouTrap-system till University of Kentucky samt inlämnadet av ansökan till Nasdaq gällande listbytet till Nasdaq First North Growth Market.

AcouSort inledde tredje kvartalet med att sluta ett avtal som innebär att ett ”koreansk life science företag” ska utvärdera och utarbeta ett diagnostisk test för detektion av cirkulerande tumörceller (CTC) med hjälp av extracellulära vesiklar baserat på AcouTrap-teknologin. I dagens rapport kunde vi utläsa att parten planerar att köpa ett AcouTrap-system under fjärde kvartalet som en del i samarbetsavtalet. Vi ser positivt på avtalet och den förväntade ordern då det är det första avtalet där AcouTrap-teknologin kan leda till komponentstillverkning detta då avtalet inkluderar att integrera denna i företagets utrustning.

Under kvartalet uppgick bolagets totala kostnader till -2,9 MSEK (-2,5), vilket motsvarar en ökning om ca 17 % jämfört med motsvarade period föregående år. Den största kostnadsdrivaren under kvartalet var personalkostnaderna som under kvartalet uppgick till -1,9 MSEK (-1,7), motsvarande en ökning om ca 14 % jämfört med motsvarade period föregående år. Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-1,7), och bolaget har per 30 september 2020 en kassa om ca 10,8 MSEK (7,7) efter en tidigare framgångsrikt genomförd emission.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.