Kommentar på AcouSorts Q3-rapport


AcouSort publicerade den 7 november 2023 bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten. Vidare, kort efter att rapporten hade publicerats, meddelade AcouSort att bolaget tagit beslut om att genomföra en företrädesemission om ca 25 MSEK. I rapportkommentaren skriver vi även om hur vi ser på emissionen och dess villkor.

Fortsätter att öka försäljningen

Under Q3-23 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1,1 (0,3) MSEK, motsvarande en ökning om 244 % mot jämförbart kvartal föregående år. Vidare erhöll AcouSort forskningsbidrag motsvarande 1,0 MSEK (1,0) under årets tredje kvartal, vilket därmed var i linje med jämförbar period 2022. Av nettoomsättningen stod produktförsäljning för 553 tSEK (226) och resterande 568 tSEK (100) avsåg intäkter hänförliga till kundprojekt. Vi ser såklart positivt på att AcouSort fortsätter att öka sin försäljning, där nettoomsättningen LTM (exkl. bidrag och övriga intäkter) nu uppgår till 7,6 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 117 %. Omsättningen för årets första nio månader 2023 överstiger nu dessutom helårsförsäljningen 2022, vilket vi menar är ytterligare en tydlig signal om att AcouSorts kommersiella resa fortsätter i rätt riktning.

Utveckling av totala rörelsekostnader och rörelseresultat

Under Q3-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, till ca 6,3 (5,6) MSEK, motsvarande en ökning om ca 13 %. Detta var i linje med våra förväntningar där vi fortsatt anser att AcouSort utövar en effektiv kostnadskontroll, samtidigt som bolaget är inne i en expansiv fas som kräver resurser för att skala upp verksamheten. AcouSorts rörelseresultat (EBIT) under Q3-23 uppgick till -4,1 MSEK, vilket därmed var i linje med Q3-22 då EBIT-resultatet uppgick till -4,2 MSEK.

Finansiell ställning och meddelad företrädesemission

Vid utgången av Q3-23 uppgick AcouSorts kassa till ca 5,9 MSEK, vilket kan jämföras med 11,9 MSEK vid utgången av Q2-23, motsvarande en nettoförändring om ca 6 MSEK, eller ca 2 MSEK per månad. Givet en kassa om 5,9 MSEK vid utgången av september och en antagen burn rate om ca 1,5 – 2,0 MSEK per månad därefter, ser vi inte den nyss kommunicerade företrädesemissionen som någon större överraskning. AcouSort har förvisso en historik av att framgångsrikt söka alternativa finansieringskällor såsom forskningsanslag, vilket ledningen och styrelsen utvärderar kontinuerligt för att säkerställa likviditeten, men likväl anser vi att den kommunicerade företrädesemissionen är motiverad för att AcouSort ska kunna ha tillräckligt med kapital för att på ett tidseffektivt vis kunna accelerera sin kommersiella utveckling. Detta blir även tydligt då AcouSort själva skriver att 50 % av nettolikviden är öronmärkt för stärkande av kommersiella aktiviteter.

Vidare innefattar företrädesemissionen även vederlagsfria teckningsoptioner vilka ger innehavaren möjlighet att teckna aktier för 21 kr/styck under mars månad 2025. Detta anser vi är en minst sagt attraktiv prissättning av teckningsoptionerna i termer av hög sannolikhet att dessa kommer vara in the money tills mars 2025. Så sent som i början av veckan, och sedan en tid tillbaka nu, har AcouSorts aktie handlats i nivåer omkring 21 – 27 kr och även om själva aktiekapitalet nu kommer att öka till följd av företrädesemissionen, borde framtida aktiviteter och värdedrivare möjliggöra en betydligt högre aktiekurs än 21 kronor om 16 månader.

Sammantaget levererar AcouSort en rapport som visar att bolaget försäljningsmässigt är på rätt väg, samtidigt som kostnaderna utvecklas i kontrollerad takt. Framgent ser vi att AcouSorts mål om att bli en OEM-partner till ledande life science-bolag fortsatt utgör en mycket stark värdedrivare, vilken kan komma att realiseras inom en inte allt för avlägsen framtid – detta med tanke på att AcouSort redan har ett aktivt partnersamarbete med en aktör verksam inom diagnostikområdet. AcouSorts teknologi har integrerats framgångsrikt i denna aktörs nya diagnostiksystem, vilket erhöll FDA-godkännande tidigare i år. I samband med att AcouSort skulle kommunicera ett framgångsrikt OEM-partneravtal tror vi att det kan utgöra en stark trigger i aktien.

Med hänsyn till Q3-rapporten och den kommunicerade företrädesemissionen kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.