Kommentar på Abelcos Q3-rapport


Abelco publicerade den 25 november 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Resultatet åter på plus – stark utveckling i noterade iCandy är bidragande
  • Fatberry gör ytterligare framsteg
  • Abelco visar att investeringsstrategin skapar aktieägarvärde
  • Framtida möjligheter genom iCandy

Resultatet åter på plus stark utveckling i noterade iCandy är bidragande

För det tredje kvartalet 2021 uppgick nettoresultatet till 14,7 MSEK, vilket å ena sidan är en effekt av iCandy-aktiens värdeökning, å andra sidan innebär att Abelco återupptar vinsttrenden efter det tillfälliga hack i kurvan som Q2-21 uppvisade, vilket var ett resultat av nedjusteringar i de noterade bolagens aktiekurser, men som samtidigt inte var kassaflödespåverkande. Vid utgången av Q3-21 uppgick substansvärde i Abelcos portfölj till 296 MSEK.

Fatberry gör ytterligare framsteg

Fatberry har vuxit kraftigt under 2021 och den ackumulerade omsättningen för innevarande år fram till oktober månad uppgår till ca 35 MSEK, vilket innebär att det uppsatta årsmålet om 25 MSEK för år 2021 redan har uppnåtts, med två månader till godo. Det tåls att påminnas om att Fatberry lanserade bolagets B2C-försäkringsplattform så sent som i april 2020, varför den exponentiella tillväxten som uppvisats under 2021 visar hur Fatberrys tjänster är eftertraktade, och rätt i tiden. Det föreligger inget som talar för att den kraftiga tillväxten på något sätt kommer att avta, tvärtom. Det malaysiska insurtechbolaget började först erbjuda bilförsäkringar via bolagets plattform, för att därefter lägga till motorcykelförsäkring under Q1-21. Ytterligare breddningar av produktportföljen är att vänta, och Fatberry står i startgroparna av att lansera en av de första helt digitala medicinska försäkringsprodukterna i Malaysia, samt även lägga till hem-, rese- och olycksfallsförsäkring. Detta, i kombination med Fatberrys senaste inträde på den thailändska marknaden via förvärvet av MooMoo Non-Life Insurance Broker, väntas accelerera tillväxten ytterligare kommande kvartal.

Abelco visar att investeringsstrategin och inriktning skapar aktieägarvärde

Abelco har ett tydligt fokus om att investera i, såväl som bygga, digitaliserade tillväxtbolag inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech, vilka är marknader som förväntas växa tvåsiffrigt per år framöver. Flera av bolagen i portföljen har Abelco antingen varit med i ett tidigt skede eller byggt från grunden, där iCandy, Fatberry, Vopy och Rightbridge varav alla är exempel på. Fintech-bolaget Vopy har sedan Abelco initiala investering i H2-19 ökat med över 240 % i värde och det noterade spelutvecklingsbolaget iCandy har sedan Abelco gick samman med Fatfish Global Ventures den 14 september 2019 stigit med över 400 %, därutöver har Fatberry uppvisat exponentiell tillväxt under 2021 vari bolaget kommer att överträffa omsättningsmålet om 25 MSEK med tydlig marginal.

Rightbridge Ventures är ett investeringsbolag inom e-sport och gaming som Abelco etablerade i Q1-20 i syfte att identifiera och förvärva innovativa digitala bolag inom just e-sport och gaming. Bolaget har tagit stora operationella kliv framåt och exekverat på uttalad förvärvsstrategi efter att ha förvärvat andelar i flera E-sportsbolag såsom Lilmix, ESPL och Epulze, där Rightbridge har gått från en värdering om 0,5 MSEK till 145 MSEK i den senaste kapitalanskaffningen. Både Rightbridge och Vopy står inför en potentiell kommande notering, vilket utgör starka triggers samtidigt som det möjliggör för Abelco att synliggöra de dolda värden som finns i portföljen. Sammantaget anser Analyst Group att dessa värdedrivande investeringar genom framgångsrikt bolagsbyggande påvisar att Abelco har en god förmåga att identifiera tillväxtbolag i ett tidigt skede samtidigt som Bolaget har varit framgångsrika i att realisera synergier bland portföljbolagen för att driva aktieägarvärde.

Framtida möjligheter genom iCandy

iCandy har under senaste månaden rekylerat starkt upp, detta efter att bolaget har levererat flertalet spännande nyheter och en stark Q3-rapport. iCandy har även initierat ett återköpsprogram. Vi påtalade under förra kvartalet att vår prognos var att Q3-rapporten skulle påvisa att iCandys senaste succéspel Claw Stars först skulle ge avtryck nu, vilket minst sagt blev fallet. Omsättningen under Q3-21 uppgick till 735 000 AUD, motsvarande 4,8 MSEK, vilket motsvarar en Y-Y-tillväxt om 55 % och en Q-Q-tillväxt om 112 %, samt visade därtill ett positivt operationellt kassaflöde om 242 000 AUD, 1,6 MSEK, under kvartalet. Claw Stars var det första spelet från iCandy som fokuserade på Player-to-Player interaktivitet, med multiplayer-funktioner, vilket resulterade i dels högre intäkter, dels högre retention rate än tidigare succéspel Maskeeters. Givet utfallet har iCandy fått ett tydligt kvitto på att den senaste satsningen på Player-to-Player spel är lyckosam och att bolaget vet vad fokuset inom spelutveckling primärt ska riktas inom, vilket bäddar för stark tillväxt även framgent enligt Analyst Group. Kommande spellansering i Kina utgör fortfarande en möjlig trigger för ytterligare tillväxt, vilket ska genomföras via licenserade partners, vari bolaget sedan tidigare har ingått partnerskap med 9Games och Ohayoo, vilka är Kinas ledande spelutgivare.

iCandy meddelade under Q3-21 att bolaget har förvärvat aktier i det ASX-listade bolaget och spelutvecklaren Mighty Kingdom, vilket går hand i hand med iCandys strategi att bredda bolagets räckvidd inom spelsektorn i regionen och driva värde genom samarbete och partnerskap med strategiska partners, men samtidigt utvinna affärssynergier mellan bolagen. Förvärvet finansierades genom egen kassa och köpeskilling uppgick till 1,59 MAUD, motsvarande 10,4 MSEK.

iCandys senaste förvärv av Lemon Sky ser Analyst Group något som en Game Changer då det inte enbart gör iCandy till den en av de största spelutvecklarna i Sydostasien i termer av anställda, utan även innebär att iCandy blir det största spelbolaget på den australienska börsen i termer av omsättning, lönsamhet, antal anställda och nedladdningar. Med det senaste förvärvet av Lemon Sky förväntas iCandy kunna realisera intressanta synergier, däribland kommer Lemon Sky kunna bistå med content till iCandys spel så att de tillsammans kan skapa AAA-spel, samtidigt som iCandy, genom ett betydligt större team, kan öka produktionstakten signifikant. Med samlade krafter förväntas den kombinerade enheten att inneha värdefulla färdigheter, tillika erfarenheter, som behövs för att utveckla AAA-spel till b.la. Metaverse, en snabbväxande trend inom gamingindustrin, vilket således blir ett nästa steg i iCandys tillväxtfas. Analyst Group är av uppfattningen att detta förvärv är strategiskt meningsfullt vilket möjliggör att iCandy kan utvecklas till en betydligt större spelutvecklare och fortsätta driva värde för Abelcos aktieägare. Efter den senaste tidens starka uppgång i iCandy värderas Abelcos innehav till över 200 MSEK, i och med utspädningen givet finansieringsstrukturen på affären, vilket i princip är i paritet med Abelcos egna bolagsvärde, vilket är anmärkningsvärt givet att resterande bolag i portföljen vid utgången av oktober värderades till ca 190 MSEK.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Abelco.